• 0
Зміст № 4 (354) квітень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Гаррі КАСПАРОВ
ПРОМОВА У ФУЛТОНІ
2
Garry KASPAROV
THE FULTON SPEECH

Віра НАНІВСЬКА
ПРО ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ
5
Vira NANIVSKA
ON THE EXERCISE OF POWER

КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
6
THE KEY CHALLENGES AND RISKS FOR UKRAINE

ТЕЖ ВИКЛИК ЧАСУ
8
A CHALLENG AS WELLE…

ІНІЦІАТИВИ
THE INITIATIVES


НАРОДНА ЕКОНОМІКА
9
THE PEOPLE’S ECONOMY
Детальніше
  • 34
Зміст № 3 (353) березень 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Ірина АНТОНЕНКО, Ірина МЕЛЬНИК
КРУЇЗНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
3
Iryna ANTONENKO, Iryna MEL’NYK
CRUISE TOURISM IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Георгій ЕЙТУТІС, Олексій ЗІЦЬ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАГОНА – КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
9
Heorhiy EYTUTIS, Oleksiy ZITS’
PRODUCTIVITY OF A RAILWAY CAR AS A COMPLEX INDICATOR OF USING JSK “UKRZALIZNYTSIA” FREIGHT CARS

Володимир ШЕВЧУК
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ УКРАЇНИ
12
Volodymyr SHEVCHUK
TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKS’ REFINANCING SYSTEM
Детальніше
  • 17
Зміст № 2 (352) лютий 2016 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Наталія КРАУС
РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ СТРУКТУРОЮ В РАМКАХ ДІЇ «ВІТРЯКА ІННОВАЦІЙ»
4
Nataliya KRAUS
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECT BY A BUSINESS ENTITY WITHIN THE FRAMEWORK OF “WINDMILL OF INNOVATIONS”

Олександр ЯЦЕНКО
РОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ АПК УКРАЇНИ
9
Oleksandr YATSENKO
ROLE OF THE BANKING SYSTEM IN THE CREDIT AND FINANCIAL SECURITY OF AGRO-INDUSTRY PRODUCERS OF UKRAINE

Світлана МІНАКОВА, Віталій МІНАКОВ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
12
Svitlana MINAKOVA, Vitaliy MINAKOV
FACTORS OF FORMATION LOGISTICAL TRANSPORT SYSTEMS UNDER THE GLOBALIZATION CONDITIONS
Детальніше
  • 85
Зміст № 1 (351) січень 2016 року
ПОДІЇ
EVENTS


Зустріч віце-президента НАН України С.І.Пирожкова з провідними вченими Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»
1a
Meeting of the Vice-President of the NAS of Ukraine S.I.Pyrozhkov with the leading scientists of Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


СЕРГІЙ ПИРОЖКОВ: ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ МАЄ СТАТИ СТРАТЕГІЧНИМ НАПРЯМОМ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ НОВОЇ СИСТЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ ТА ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ОБМЕЖЕНЬ
2
SERHIY PYROZHKOV: THE ENVIRONMENTAL ECONOMICS IS TO BECOME THE STRATEGIC DIRECTION OF ECONOMIC RESEARCH IN TERMS OF A NEW SYSTEM OF GEOPOLITICAL COORDINATES AS WELL AS NATURAL AND RESOURCE RESTRICTIONS
Детальніше
  • 85
Зміст № 12 (350) грудень 2015 року
АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Василь МІКЛОВДА
НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ (рецензія на багатотомне видання «Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку» за наук. ред. В.Кравціва)
1a
Vasyl’ MIKLOVDA
TO OBTAIN THE STATE PRIZE OF UKRAINE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (review of multivolume publication “The Carpathian region: acute problems and development prospects” by V. Kravtsiv)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Михайло ХВЕСИК:
САМОДОСТАТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – ЦЕНТРИ МИРУ
3
Mykhaylo KHVESYK:
SELF-SUFFICIENT TERRITORIAL COMMUNITIES ARE THE CENTERS OF PIECE
Детальніше
  • 68
Зміст № 11 (349) листопад 2015 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Микола ГАПОНЮК
ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
3
Mykola HAPONYUK
TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Сергій ГАСАНОВ, Василь ГОЛЯН
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ
7
Sergii GASANOV, Vasyl’ GOLYAN
FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Олександр ДИБА, Юлія ГЕРНЕГО
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
11
Oleksandr DYBA, Yuliya HERNEHO
FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE
Детальніше
  • 0
Зміст № 10 (348) жовтень 2015 року
АКТУАЛЬНО
ACTUAL


НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

TO OBTAIN THE STATE PRIZE OF UKRAINE IN SCIENCE AND TECHNOLOGY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Анатолій КАРПУК, Максим ШЕСТАК
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ
3
Anatoliy KARPUK, Maksym SHESTAK
INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INCREASING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Микола БУТКО, Марина КОЗІК
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РОЛІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
8
Mykola BUTKO, Maryna KOZIK
METHODOLOGY OF ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Детальніше