Зміст № 7 (333) липень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ТЕСТ НА ПОЛІТИЧНУ ЗРІЛІСТЬ: ПОПУЛІСТСЬКИЙ ДЕМАРШ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ «СВОБОДИ» ТА БУРЖУАЗНОГО УДАРУ
6
POLITICAL MATURITY TEST: POPULIST DEMARCHE OF NATIONALISTIC "SVOBODA" AND BOURGEOIS "UDAR"

ПОЛЕМИКА ПАТРИАРХОВ О «РУССКОМ МИРЕ» И РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ
64
PATRIARCHS’ CONTROVERSY OVER "RUSSIA’S SPACE" AND RUSSIAN AGGRESSION

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІДОМОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ВЧЕНОМУ-ЕКОНОМІСТУ ЙОСИФУ ПЕТРОВИЧУ ВИПОВНИЛОСЯ 80 РОКІВ
1a
FAMOUS UKRAINIAN ACADEMIC ECONOMIST JOSEPH PETROVYCH CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ABOUT


УКРАЇНА ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНА: РЕЦЕПТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
(Ігор Шумило, Анатолій Гальчинський, Андрій Єрмолаєв, Олександр Пасхавер)
4 POSTREVOLUTIONARY UKRAINE: MODERNIZATION WAYS
(Ihor Shumylo, Anatoliy Hal’chyns’kyi, Andriy Yermolayev , Oleksandr Paskhaver)
Детальніше
Зміст № 6 (332) червень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS


ІНАВГУРАЦІЙНА ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
1
UKRAINIAN PRESIDENT PETRO POROSHENKO’S INAUGURATION SPEECH

ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ.
Підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
84
A LONG WAY TO EUROPE.
Signing of the Economic part of the EU-Ukraine Agreement Association

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


ЧЕТВЕРТА СВІТОВА ВІЙНА
Виступ екс-радника президента В.Путіна, аналітика Андрія Ілларіонова на засіданні Комітету з економіки та безпеки Парламентської асамблеї НАТО. Вільнюс, 31 травня 2014
75
THE FORTH WORLD WAR
Speech by V. Putin’s presidential ex-advisor, analyst Andriy Illarionov at NATO Parliamentary Assembly Committee on Economics and Security. Vilnius, 31 May 2014

УКРАЇНСЬКА ПРОБЛЕМА
Протистояння російському шовінізму
Виступ Збігнєва Бжезінського на конференції в Центрі Вільсона 16 червня 2014
79
UKRAINIAN PROBLEM
Confronting Russian chauvinism
Speech by Zbigniew BRZEZINSKI at the Conference in the Wilson Centre, 16 June, 2014
Детальніше
Зміст № 5 (331) травень 2014 рокуПОДІЇ
EVENTS

Якість освітніх послуг – абсолютна цінність


Quality of educational services is an absolute value

ЗАМІТКИ ЕКОНОМІСТА
NOTES OF ECONOMIST
Фундаментальна категорія сучасного життя

1
Fundamental category of modern life

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ПАРСЯК
МОРСЬКА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ
3
Volodymyr PАRSYAK
MARITIME ECONOMY AS THE FACTOR OF PROSPERITY OF THE COUNTRY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


«ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК», КОГДА ВСЕ БИССЕКТРИСЫ СВОДЯТСЯ К КАЧЕСТВУ
6
«IRON TRIANGLE», WHEN ALL BISECTRICES ADD UP TO QUALITY
Детальніше
Зміст № 4 (330) квітень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


МИХАЙЛО ОКЛАНДЕР:
«Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися»
1
MYKHAYLO OKLANDER:
«In order to be effective, marketing has to undergo changes»

ВОЛОДИМИР ДІДУХ:
«Значний інтерес до волинського сапропелю проявляють бізнесові структури, адже вартість однієї тонни 65% озерного сапропелю становить від 300 доларів США»
4
VOLODYMYR DIDUKH:
“Business structures show high interest in Volyn’s region sapropel as 1 ton of 65% lacustrine sapropel price starts from $300”

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр АЛИМОВ, Вікторія МИКИТЕНКО
ІНВАРІАНТНІ ВИМІРИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЦІЛЕОРІЄНТОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
6
Oleksandr ALYMOV, Viktoriya MYKYTENKO
INVARIANT ADAPTATION THEORY OF POLITICAL ECONOMY AND MANAGEMENT PRACTICES IN THE CONTEXT OF REALIZATION TECHNOLOGIES OF PURPOSEFUL FORMING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Детальніше
Зміст № 3 (329) березень 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ
1a
FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Володимир ШЕДЯКОВ:
«Соціальне розшарування стає результатом не тільки корупції, а й відсутності дієвих соціальних ліфтів, повноцінної можливості «самому зробити себе»
1
Volodymyr SHEDYAKOV:
«Social layering is not the result of corruption only, but the absence of efficient social lifts and full ability of «making yourself»

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
BUSINESS ANALYTICS


Вадим БАРДАСЬ
ГРИВНЯ ГОТУЄ НОВІ СЮРПРИЗИ: ПРОГНОЗ КУРСУ ДОЛАРА НА 2014 РІК
4
Vadym BARDAS’
DOES HRYVNIA HAVE A SURPRISE IN STORE FOR US? DOLLAR EXCHANGE RATE PREDICTION FOR 2014
Детальніше
Зміст № 2 (328) лютий 2014 рокуНАШІ ПАРТНЕРИ
OUR PARTNERS


ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ ТЕЛЕКАНАЛ: ДЛЯ ТИХ, ХТО ПЕРШИЙ

FIRST BUSINESS CHANNEL: FOR THE FIRST

ЮВІЛЕЇ
ANNIVERSARIES


ВІД СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВІДОМОГО ВЧЕНОГО: РЕЗУЛЬТАТ СПЛАВУ ДОЛІ І ТАЛАНУ НЕПЕРЕСІЧНОЇ ЛЮДИНИ
(До 65-річчя Олександра Івановича Павлова)
60
FROM RURAL TEACHER TO FAMOUS SCIENTIST: OUTSTANDING PERSON’S FATE
(To the 65th anniversary of Oleksandr Ivanovych Pavlov)

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Герман СТОЯНОВ:
«Мы находимся на пороге структурных изменений в розничном банковском бизнесе, и кто раньше сформирует антикризисные подходы к формированию своей стратегии развития на 2015–2017 годы, тот и будет властвовать на рынке»
1
German STOYANOV:
«We are at the point of structural changes in bank business and the first to develop the approaches to new development strategy for 2015–2017 years will rule at the market»
Детальніше
Зміст № 1 (327) січень 2014 рокуРЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS


Костянтин СИТНИК
БЕЗПЕКА ЯК СИСТЕМНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ Й БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
(на монографію «Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем» [М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, Г.О. Обиход, О.М. Ляшенко, Н.В. Дацій, А.М. Сундук, І.О. Ілляшенко])
1a
Kostyantyn SYTNYK
SAFETY AS A SYSTEM-BASED PARADIGM OF THE STABLE SOCIETY’S BEING AND DEVELOPMENT
(on the monograph «Innovation, investment and technology safety of regional economies’ transformation» [M.А. Khvesyk, А.V. Stepanenko, G.О. Obykhod, О.М. Lyashenko, N.V. Datsiy, A.М. Sunduk, I.О. Illyashenko])

Дем’ян БОГИНЯ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
(на монографію С. Гринкевич «Трансформації відтворення трудового потенціалу України в інформаційній економіці»)
40
Demyan BOHYNYA
TRANSFORMATION OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL REPRODUCTION IN THE CONTEXT OF INFORMATION ECONOMY
(on the monograph of S. Grynkevych «Transformation of Ukraine’s employment potential reproduction in the information economy»)
Детальніше