Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

SOCIAL AND ECONOMIC VILLAGE’S DEVELOPMENT’S INFLUENCE ON THE LIVING STANDARDS OF THE REGION

Володимир ЛАГОДІЄНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Volodymyr LAGODIYENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Олена БОДНАР,
Миколаївський державний аграрний університет

Olena BODNAR,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті проаналізовано сучасний стан об'єктів соціально-економічного розвитку, досліджено вплив соціально-економічного розвитку на умови життєдіяльності й можливості розвитку сільського населення Миколаївської області.

The present-day state of social and economic objects’ development is analyzed in the article; the influence of social and economic development on the terms of vital functions and the development possibilities of rural population of the Mykolayiv region is investigated.
Детальніше
Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

SOCIAL AND ECONOMIC STATE OF MYKOLAYIV REGION’S RURAL POPULATION

Ірина ГОНЧАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna GONCHARENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Тетяна МОРОЗ,
Миколаївський державний аграрний університет

Tetyana MOROZ,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті висвітлено роль господарств населення в соціально-економічному розвитку села, запропоновано заходи щодо підвищення рівня освіти, активізації малого підприємництва в сільській місцевості. Зроблено висновок про необхідність посилення самоорганізації сільських підприємців для більш повної реалізації наявного потенціалу.

The role of population’s economies is revealed in social and economic development of the village, the measures by increasing the educational level, the small entrepreneurship’s activation in a rural locality are offered. The conclusion is done about the necessity of self-organization’s strengthening of rural businessmen for more complete present potential’s realization.
Детальніше
Продуктивність праці та її оплата

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА

WORKING EFFICIENCY AND ITS PAYMENT

В’ячеслав КЛОЧАН
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Vyacheslav KLOCHAN,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ніна КОСТАНЕВИЧ,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Nina KOSTANEVYCH,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті на матеріалах одного з господарств Миколаївської області проведено аналіз впливу оплати праці на її продуктивність.

It is analyzed the influence of payment for work on its efficiency based on the one of the farm’s materials in Mykolayiv region.
Детальніше
НАССР – складова системи управління якістю продукції аграрних підприємств

НАССР – СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

HACCP AS A COMPONENT OF MANAGEMENT THE QUALITY OF AGRARIAN ENTERPRISES’ PRODUCTION

Ганна КУЛЕШОВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Hanna KULESHOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У науковій статті розкрито питання підвищення якості продукції аграрного сектора за рахунок упровадження на підприємствах ефективних міжнародних систем управління якістю. Базовою системою виступає НАССР, яка впливає на формування доходів і значно підвищує рівень конкурентоспроможності підприємств у міжнародній спільноті.

The issues of improvement the production quality of agrarian sector at the expense of introduction at the enterprises the effective international control systems are considered. Base system is НАССР which raises the competitiveness level of the enterprises.
Детальніше
Стан орендних відносин у господарських формуваннях Миколаївської області

СТАН ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

THE STATE OF RENTAL RELATIONS AT THE MYKOLAYIV’S REGION FARMS

Ірина САВАРІНА
,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna SAVARINA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто теоретичні основи поняття «орендні відносини», проведено дослідження рівня розвитку майнових орендних відносин та обґрунтовано напрями вдосконалення їх використання в аграрних підприємствах Миколаївської області.

The theoretical bases of concept «rental relations» are considered in the article, it is also investigated the property rental relations’ development level and the reasoning of improvement directions their application at the Mykolayiv’s area agrarian enterprises.
Детальніше