Стратегические ориентиры устойчивого развития Придунайского экономического субрегиона

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДУНАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА

STRATEGICAL KEY POINTS OF DANUBIAN ECONOMIC SUBREGION’S STABLE DEVELOPMENT

Владимир ОСИПОВ
,
доктор экономических наук,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Volodymyr OSYPOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Ольга ЕРМАКОВА,
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса

Olga YERMAKOVA,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa
Детальніше
Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Ірина ЯНЕНКОВА
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Iryna YANENKOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті розглянуто основні елементи інфраструктури інноваційної діяльності України. Узагальнено й доповнено складові інноваційної інфраструктури. Проведено аналіз проблем її формування та запропоновано заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності підприємств.

The article deals with the basic elements of innovative infrastructure in Ukraine. It is summarized and updated the parts of innovative infrastructure. Development problems of innovative infrastructure are analyzed. It is proposed the measures to create favourable conditions for development of enterprises’ innovative activity.
Детальніше
Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Vitaliy GOURNAC,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Віталій АНАНЧЕНКО,
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Vitaliy ANANCHENKO,
State University of Information and Communication Technologies, Kyiv

У статті аналізуються соціально-економічні наслідки від проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у червні-липні 2012 року в містах Києві, Донецьку, Харкові та Львові, а також його вплив на розвиток інфраструктури авіаційного, залізничного, автомобільного транспорту, автодоріг, міського господарства та інших галузей економіки держави.

This article analyzes the socio-economic consequences of holding in Ukraine the final part of European Football Championship in June and July, 2012 in Kyiv, Donetsk, Kharkiv and Lviv and its impact on infrastructure of air, rail and road transport, highways, municipal economy and other economic sectors of the state.
Детальніше
Проблеми розвитку облікової системи в Україні з точки зору концепції інституціональних змін

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

PROBLEMS OF THE ACCOUNTING SYSTEM’S DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE BASIS OF INSTITUTIONAL CHANGES’ CONCEPT

Наталія ЛОХАНОВА
,
кандидат економічних наук, АССА/DipFR, САР,
Одеський національний економічний університет

Nayaliya LOKHANOVA,
PhD Economics, ACCA/DipFR, САР
Odessa National Economic University

У статті проведено критичний аналіз переваг і складностей, які пов’язані із запровадженням МСФЗ в Україні у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; здійснено оцінку процесів розвитку обліку з позицій неоінституціонального підходу і зокрема з точки зору концепції інституціональних змін; виявлено проблеми, які виникають під час практичної реалізації запропонованих кроків у реформуванні обліку, та окреслено можливі шляхи їх вирішення.

The article contains a critical analysis of the strengths and difficulties connected with the introduction of IFRS in Ukraine in communication with the amendments to the Law of Ukraine «On accounting and financial reporting in Ukraine», carried out the assessment of processes of reforming accounting from the standpoint of the institutional changes’ concept, and the problems of the practical implementations of the proposed stages in the reform of accounting and it is proposed the ways of their solution.
Детальніше
Товарный фетишизм – основа познания экономики

ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ – ОСНОВА ПОЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ

COMMODITY FETISHISM – A BASIS FOR ECONOMY’S COGNITION

Сергей МАРТЫНОВСКИЙ
,
доктор экономических наук, Одесса

Sergey MARTYNOVSKY,
PhD Economics, Odessa

В статье проанализирована сущность товарного фетишизма и процесс его изменения в ходе развития экономики – от его расцвета в ХІХ веке до постепенного умирания в ходе обобществления производства. Подчеркнута необходимость соответствия экономической политики уровню развития рыночных, товарных связей. Обосновано, что, учитывая многоукладность, точнее мозаичность, экономики Украины, необходимо обеспечить минимальное вмешательство государства в экономику, его содействие развитию рыночной инфраструктуры, а также проведение налоговой политики, способствующей смягчению классовых антагонизмов.

The essence of commodity fetishism and process of its alternation during economic development of from its blossoming in ХІХ century till gradual dying while socialization of production is analyzed in this paper. Necessity of conformity of economic policy to the level of development of market and trade relations is underlined. It is proved that taking into account multi-leveling type (or mosaic type) of Ukraine economy, it is necessary to provide the minimal intervention of the state policy in it. Also state assistance to develop market infrastructure and carrying out of the tax policy promoting mitigation of class antagonisms is needed.
Детальніше
Економіко-правові засади обчислення заподіяної шкоди в результаті порушень законодавства про охорону земель

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ

ECONOMY AND LAW BASIS OF DAMAGE’S CALCULATION AS A RESULT OF BREAKING THE LAND PROTECTION LAW

Олександр БРЕДІХІН
,
Комунальне підприємство «Київський інститут земельних відносин»

Oleksandr BREDIKHIN,
Municipal Enterprise «Kyiv Institute of Land Relations»

Здійснено аналіз стану правових норм визначення заподіяної шкоди земельним ресурсам у результаті порушень законодавства про охорону земель. Проаналізовано результати здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Запропоновано методологію визначення порушень, які завдають шкоди земельним ресурсам, а також заходи щодо вдосконалення державної політики у галузі охорони земель.

It is analyzed the state of legal norms of definition the damages to land resources as a result of breaking the land protection law. It is analyzed the results of state supervision of lands’ using and protection. It is offered the methodology of violation’s determination which damages the lands resources and measures concerning improvement of state policy in a branch of land protection law.
Детальніше
Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ANALYSIS OF POULTRY COMPANIES’ ECONOMIC POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT’S SYSTEM OF FOREIGN ECONOMICS’ ACTIVITY

Любов ЛІПИЧ
,
доктор економічних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Lyubov LIPYCH,
PhD Economics,
Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

Клавдія КУТИКІНА,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Klavdiya KUTYKINA,
Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

Проаналізовано стан виробничої та збутової діяльності підприємств птахівництва. Оцінено конкурентоспроможність досліджуваних підприємств та їх продукції. Проаналізовано тенденції ЗЕД підприємств птахівництва та баланс м’яса і м’ясних продуктів з метою визначення можливостей збуту на внутрішньому й зовнішньому ринках.

The status of production and marketing activities of poultry enterprises is analyzed. It is reviewed the competitiveness of sampled enterprises and their products. It is analyzed the trends in foreign economic activity of poultry enterprises and a balance of meat and meat products in order to determine a market opportunities for domestic and foreign markets.
Детальніше