Формування нової моделі фіскального регулювання природокористування: інституціональні передумови, методологічне забезпечення та практичні рекомендації

ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОДЕЛІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ, МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

A NEW MODEL OF FISCAL CONTROL OF NATURE: INSTITUTIONAL REQUIREMENTS, METHODOLOGICAL SUPPORT AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS

Михайло ХВЕСИК
,
академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Вадим БАРДАСЬ,
Луцький національний технічний університет

Vadym BARDAS’
Lutsk National Technical University

У статті розглянуто інституціональні передумови формування вітчизняної системи фіскального регулювання природокористування, увага акцентується на надмірній уніфікованості переважної більшості податкових важелів та інструментів, відірваності перегляду фіскальних регуляторів від процесів реформування відносин власності на природні ресурси. Обґрунтовується доцільність формування принципово нової моделі фіскального регулювання природокористування, яка стимулюватиме ощадливе використання складових природного капіталу та виступатиме вагомим фактором нарощення фінансової самодостатності держави та окремих регіонів.
Детальніше
Соціальна спрямованість національних проектів

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

SOCIAL ORIENTATION OF NATIONAL PROJECTS

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lyubov FEDULOVA,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Визначено сутність та роль національних проектів як механізму реалізації державної економічної політики в умовах посилення її соціалізації. Проаналізовано стан розвитку інституту національних проектів в Україні та визначено фактори, що стримують цей процес. Розроблено пропозиції щодо посилення принципу соціальної спрямованості при розробці, затвердженні та реалізації національних проектів, серед яких ключове місце належить залученню соціального потенціалу країни та забезпеченню соціальної інтеграції суспільства.

Essence and role of national projects certain as a mechanism of realization of public economic policy under the conditions of strengthening of its socialization is determined. Development of institute of national projects status is analysed in Ukraine and factors which restrain this process are detected. Suggestions in relation to strengthening of principle of social orientation when developing, assertion and realization of national projects among which a key place belongs to bringing in social potential of country and providing of social integration of society, are given.
Детальніше
Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України

ОЦІНКА НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ASSESSMENT OF THE ENGINEERING INDUSTRY SCIENTIFIC POTENTIAL IN UKRAINE

Оксана ЯШКІНА
,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Oksana YASHKINA,
PhD in Economics,
Associate Professor of the Department of Marketing, Odessa National Polytechnic University

У статті проаналізовано стан розвитку наукової галузі України за останні 17 років. На ґрунті загальних показників галузі науки проілюстровано стан розвитку наукових досліджень у машинобудівній галузі. Аналіз проводився за секторами та галузями науки. Проаналізовано фінансування наукових робіт за їх джерелами та видами діяльності.

The article analyses the development of the scientific field of Ukraine for the past 17 years. On the basis of science overall performance it is illustrated the state of research in the engineering field. The analysis was conducted by industry and science. The article analyses financing of scientific papers by sources and activities.
Детальніше
До питання формування стратегії розвитку промисловості, політики та механізмів її реалізації

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

QUESTION OF FORMATION OF INDUSTRY DEVELOPMENT STRATEGY, POLICY AND MECHANISMS OF ITS REALIZATION

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKYI,
PhD in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкриваються концептуальні засади стратегії розвитку вітчизняної промисловості, обґрунтовується її місія, стратегічні та структурні пріоритети, пропонуються інноваційно-інвестиційні механізми їх досягнення.

The conceptual bases of the Ukrainian industry development strategy are shown, its mission, strategic and structural priorities, innovative-investment mechanisms of their realization are offered.
Детальніше
Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні

КООРДИНАЦІЯ МОНЕТАРНИХ ПІДХОДІВ У ЗДІЙСНЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ

THE COORDINATION OF THE MONETARY APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STABILIZATION POLICIES IN THEEUROPEANUNION ANDUKRAINE

Ксенія ЛОПУХ
,
аспірантка,
Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

Kseniya LOPUKH,
Post-graduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті розглядається проблема координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Європейському Союзі та Україні. Автором наголошується, що взаємодія уряду та центрального банку може дати рекомендації для підвищення ефективності державної стабілізаційної політики в боротьбі з кризовими явищами.

The article describes the problem of coordination of monetary and fiscal policy in the EU and in the Ukraine. The author emphasizes that the interaction of the government and the central bank could make recommendations to improve the state stabilization to overcome modern economic crisis.
The purpose of research is the analysis of stabilization activities that are not based on a comprehensive implementation of monetary and fiscal policy in the European Union. It also discusses the possibility of developing a common fiscal policy in Ukraine.
Детальніше
Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

WAYS TO IMPROVE TAXING CONTROL: TAX DEBT RETIREMENT

Ігор ГРИНІВ
,
ДВНЗ «Криворізький університет»

Igor GRYNIV,
State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University»

У статті розглянуто шляхи вдосконалення податкового контролю в частині примусового стягнення (погашення) податкового боргу платників податків. Проаналізовано стан роботи податкових органів державного та регіонального рівня щодо роботи з погашення податкового боргу. Розглянуто проблемні питання застосування податковими органами адміністративного арешту активів та здійснення опису майна платника податків. Запропоновано новий концептуальний підхід до визначення терміну «дата виникнення податкової застави». Розглянуто шляхи погашення податкового боргу у підприємств-«транзитерів» та «податкових ям» шляхом списання кредиторської заборгованості підприємств-«вигодонабувачів».

The ways to perfect taxing control were considered in the article: in part of the forced penalty (redemption) of taxpayers` tax debt. The state of tax organs` work into state and regional level was analyzed, in relation to work on redemption of tax debt. Problem questions were considered in relation to application of administrative assets arrest and realization tax organs` description property of taxpayer. The new conceptual going was offered near determination of term «date of tax mortgage». The ways of tax debt retirement were considered at the enterprises of «transiter» and «tax pits», by amortization of enterprises-«beneficiary party» account payable.
Детальніше
Кластерна політика країн скандинавського регіону у формуванні та ефективному функціонуванні конкурентоспроможних кластерів

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА КРАЇН СКАНДИНАВСЬКОГО РЕГІОНУ У ФОРМУВАННІ ТА ЕФЕКТИВНОМУ ФУНКЦІОНУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ

CLUSTER POLICY OF NORDIC REGION IN FORMATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF COMPETITIVE CLUSTERS

Юлія РИБАК
,
заступник директора Київського обласного центру з інвестицій та розвитку Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України

Yuliya RYBAK,
Deputy Director,
Kyiv Regional Center for Investment and Development, State Agency for Investment and National Projects of Ukraine

Автором визначено та проаналізовано основні тенденції формування кластерної політики в країнах – членах ЄС. Розглядається досвід країн скандинавського регіону в застосуванні кластерної моделі економічного розвитку.
В умовах загострення глобальної конкурентної боротьби кластери стали ефективним механізмом підвищення міжнародної конкурентоспроможності. У статті аналізується скандинавська модель, яка заснована на кластерах світового рівня, визначено її основні тенденції розвитку. Успішний досвід країн скандинавського регіону продемонстрував необхідність реалізації кластерної моделі з метою стимулювання економічного процвітання й конкурентоспроможності в країні. Нова модель кластерного розвитку повинна бути заснована на стимулюванні розвитку кластерів світового рівня, які являють собою ефективні інноваційні мережі з міжнародними зв’язками, що ґрунтуються на співробітництві й партнерстві. В умовах світової кризи й тривалої рецесії саме кластерам світового рівня належить провідна роль у забезпеченні економічного зростання країн та досягненні їх глобальної конкурентоспроможності. Кластери світового рівня є ефективною платформою для співробітництва провідних компаній та перспективних стартапів з метою проведення спільних НДДКР, використання фінансових ресурсів, застосування моделі відкритих інновацій.

The article is devoted to the issues of clustering, which is process aimed at improving the competitive power of economies in EU countries. The experience of Nordic countries in developing of clusters group is considered. Due to rising global competition, clusters became the essential tool for upgrading economic competitiveness internationally. The article describes the world-class Nordic model based on cluster development, covers the reasons why the model has worked successfully in the past and stresses on the challenges it is being subjected to in the future. Successful experience of Nordic countries approved that clusters are essential tool for economic prosperity and competitiveness. New model of cluster development should be based on world-class clusters that must be innovative with strong international linkages based on cooperation and partnership. During the crises all over the world, clusters can play an instrumental role as a preferred internationalization competitive vehicle as well as provide an effective platform for networking, R&D development, foster economic development, innovation sharing and achievement of common goal - to be competitive at global scale.
Детальніше
Кредитна діяльність кредитних спілок України

КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

CREDIT ACTIVITY OF UKRAINIAN CREDIT UNIONS

Оксана ВОЛКОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Oksana VOLKOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

Досліджено динаміку і структуру кредитів, наданих кредитними спілками України. Проаналізовано основні проблеми кредитної діяльності спілок України та визначено чинники впливу на її стан. Запропоновано шляхи вдосконалення кредитної діяльності спілок України.

The dynamics and structure of loans to credit unions in Ukraine are investigated. The basic problems of Ukrainian credit unions operation are analysed and the factors that influenced its condition are determined. The ways to improve credit unions of Ukraine are offered.
Детальніше
Конфликт как средство изменения структуры организации

КОНФЛИКТ КАК СРЕДСТВО ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

THE CONFLICT AS A MEAN OF CHANGING THE STRUCTURE OF AN ORGANIZATION

Антон ГУРЬЯНОВ
,
кандидат экономических наук,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Anton GURYANOV,
PhD in Economics,
Kharkov National University of Construction and Architecture

Ольга ГЕТЬМАН,
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Olga GETMAN,
Kharkov National University of Construction and Architecture

В статье исследуется роль функциональных конфликтов в преобразовании организационных структур. Любой процесс трансформации организационной структуры имеет движущую силу. Одной из таких сил является функциональный конфликт. В этом контексте важно управлять конфликтом, чтобы трансформация структуры была позитивна для предприятия в целом, а не служила интересам одной из его составных частей.

This article examines the role of functional conflicts in changing of organizational structures. There is a driving force in any process of transformation of the organizational structure. One of these forces is a functional conflict. In this context, it is important to manage the conflict, to the transformation of the structure was a positive for the company as a whole, and did not serve the interests of one of its component parts.
Детальніше
Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC REGULATION OF CONCENTRATION OF LAND OWNERSHIP

Андрій ПОЛІЩУК
,
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Рівне

Andriy POLISHCHUK,
International Economics and Humanitarian University named after Academician Stepan Demianchuk, Rivne

У статті обґрунтовується необхідність формування системи еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності. Пропонуються перспективні напрями обмеження надмірної концентрації сільськогосподарських угідь в адміністративно-територіальних утвореннях, а також формування приватного землеволодіння у сферах водокористування та лісогосподарювання. Доводиться актуальність поширення форм тимчасового користування окремими категоріями земель як передумови встановлення прозорих відносин між власниками складових природного капіталу та його користувачами.

The article substantiates the need for a system of environmental and economic regulation of the concentration of land ownership. We offer promising directions limiting excessive concentration of agricultural land in the administrative-territorial entities, as well as the formation of private ownership in the areas of water management and forestry. We have relevance propagation forms of temporary use of certain categories of land as a prerequisite for establishing transparent relationship between the owners of the components of natural capital and its users.
Детальніше