Боротьба з бідністю як пріоритетне завдання євроінтеграційної політики України

БОРОТЬБА З БІДНІСТЮ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

FIGHT AGAINST POVERTY AS A FOREGROUND JOB OF EURO-INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

Олена ШЕВЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Olena SHEVCHENKO,
PhD Economics,
National University of «Kyiv-Mohyla Academy»

Проблема бідності в Україні розглядається в контексті Європейської платформи проти бідності. Досліджуються критерії та показники бідності та їх прояв в Україні. Проведено аналіз зв’язку заробітної плати з бідністю. Визначено пріоритетні завдання соціальної політики України з подолання бідності.

The problem of poverty in Ukraine is considered in the context of the European Platform against Poverty. The article investigates criteria and indicators of poverty in Ukraine. It is researched the correlation between salary and poverty. The article defines the priority aims for the social policy in Ukraine in order to overcome the poverty.
Детальніше
Стимулювання розвитку та реалізації науково-інтелектуального потенціалу в умовах проведення постсучасної модернізації

СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ПОСТСУЧАСНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

STIMULATION OF SCIENTIFIC-INTELLECTUAL POTENTIAL’S DEVELOPMENT AND REALIZING UNDER THE POST-MODERNIZATION’S CONDITIONS

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У даній статті надано висновки з проведеного дослідження можливостей науково-інтелектуального потенціалу як загального чинника соціально-економічного і техніко-технологічного розвитку, а також вирішення специфічних завдань проведення нової модернізації в українських умовах. Розглянуто шляхи оптимізації дій суспільства, держави та корпорацій з ефективного використання наявного потенціалу та його подальшого вдосконалення й гармонізації.

In the articles the conclusions of the studies of features and trends of Scientific-Intellectual Potential and intellectual labour are given. In this context the multilevel factors of influence on their development and activation in economic transformation and social life of country are probed. The optimization ways of society, state and corporation’s conduction transformations for its achievements and harmonize are analysed.
Детальніше
Ранжирування мотиваторів та демотиваторів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами

РАНЖИРУВАННЯ МОТИВАТОРІВ ТА ДЕМОТИВАТОРІВ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

RANGING OF MOTIVATORS AND DEMOTIVATES OF MOTIVATIONAL MECHANISM OF STRATEGIC TRADING NETWORKS MANAGEMENT

Олена БЄЛОВА
,
Київський національний торговельно-економічний університет

Olena BELOVA,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті визначено сутність мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами, в якому наголошується на ролі мотивування кадрового потенціалу торговельних мереж. Аналізуються основні мотиватори та демотиватори працівників торговельних мереж, оцінюється сила їх впливу на працівників у процесі стратегічного управління.

The article defines the essence of motivation mechanism of strategic trading networks management, which emphasizes the role of human resources motivation in trading networks. The main motivators and demotivates of employees of trade networks are analyzed and it is estimated the force of their influence on workers in the process of strategic management.
Детальніше
Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні

НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE

Наіля БАЛТАЧЕЄВА
,
доктор економічних наук,
Донецький національний університет

Nailya BALTACHEYEVA,
PhD Economics,
Donetsk National University

Запропоновано напрями системної трансформації соціальної політики в Україні. Обґрунтовано доцільність переходу від бюджетно-страхової до субсидіарно-страхової моделі реалізації соціальних потреб та створення в Україні системи незалежної соціальної експертизи.

Directions of social policy system’s transformation in Ukraine are offered. Transition expedience of social necessities realization from budgetary-insurance to the subsidiary-insurance model, creating system of independent social examination in Ukraine is grounded.
Детальніше
Проблеми та перспективи модернізації системи трудових відносин в Україні

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE LABOUR RELATIONS SYSTEM’S MODERNIZATION IN UKRAINE

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У статті досліджуються трудові відносини, їх характер і вектор змін. Виявляються різнорівневі чинники впливу на процеси трансформації, можливості й загрози у зв'язку з цим для національної економіки. Аналізуються ймовірні шляхи адаптації до модернізаційних змін глобального масштабу.

Labour relations, their character and vector of changes, are examined in the article. The multilevel factors of influence on the processes of transformation, possibilities and threats in this connection for national economy come to light. The credible ways of adaptation to the modernization changes of global scale are analyzed.
Детальніше
Проблеми зайнятості сільської молоді

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

THE PROBLEM OF COUNTRY YOUTH EMPLOYMENT

Руслана ТАРАТУЛА
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Ruslana TARATULA,
РhD Economics,
Lviv National Agrarian University

Ірина ЗОЗУЛЯ,
Львівський національний аграрний університет

Iryna ZOZULYA,
Lviv National Agrarian University

Статтю присвячено розгляду проблеми зайнятості сільської молоді та пошуку шляхів зменшення безробіття на селі. Вказано на головні причини скорочення чисельності селян, в т.ч. молоді, зайнятих у сільськогосподарських підприємствах, а також тенденції розвитку самостійної зайнятості на селі.
Досліджено ситуацію на сільському молодіжному ринку праці та запропоновано основні напрями пом’якшення безробіття в сільській місцевості.

Article is analyzed the problems of employment of rural youth and search of ways of unemployment reduction on village. The main reasons of number of countrymen’ reduction, including the youth, occupied in the agricultural enterprises and the tendencies of independent employment development on village are specified.
The situation on a rural youth labour market is investigated, the basic directions of softening of unemployment in countryside are offered.
Детальніше
Особливості споживання суспільних благ сфери культури в економіці України

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ СФЕРИ КУЛЬТУРИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

THE PECULIARITIES OF THE ART PUBLIC GOODS’ CONSUMPTION IN ECONOMY OF UKRAINE

Маріанна КІЧУРЧАК
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Marianna KICHURCHAK,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

Автором розглянуто особливості споживання суспільних благ сфери культури в Україні у 1991?2010 роках, обчислено ранговий індекс активності відвідувань закладів культури і мистецтва для країни та її регіонів, запропоновано низку рекомендацій щодо поліпшення споживання такої групи благ.

The author has envisaged the peculiarities of the art public goods’ consumption in Ukrainian economy in 1991-2010, has determined order index of activity of the art institutions visiting for country and its regions; has proposed some recommendations of improvement of art public goods’ consumption in national economy.
Детальніше