Modern trends and directions of human capital development

MODERN TRENDS AND DIRECTIONS OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
PhD Economics,
Chernihiv State Technological University

Жанна ДЕРІЙ,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Jeannа DERIY,
PhD Economics,
Chernihiv State Technological University

The authors consider the problems of significant people depopulation with low-quality characteristics of human capital, intensification of migration, irrational demographic structure, reduction of human development.
The article shows that the main factors increasing of human capital in Ukraine are: the change in the labor market through improved qualification structure of the market; alignment of incomes of the population through the introduction of taxes on wealth and formation of welfare institutions; ensuring public health services through the introduction of health insurance; freedom for all-round development of personality.

У статті розглянуто проблеми значної депопуляції населення з низькими якісними характеристиками людського капіталу, активізації міграційних процесів, нераціональної демографічної структури, зниження рівня людського розвитку. Автори розглядають людський капітал як реально задіяний потенціал людських ресурсів, оцінений у конкретних суспільно-історичних умовах існування людини, інтенсивний продуктивний фактор суспільного виробництва, який включає людські ресурси, знання, освіту, інструменти інтелектуального розвитку, середовище існування. Людський капітал – це елемент національного багатства країни, який включає інтелектуальний капітал зокрема та поглинає поняття людського потенціалу як свою укрупнену складову.
Доведено, що основними чинниками нарощування людського капіталу в Україні виступають: зміна ситуації на ринку праці через поліпшення кваліфікаційної структури ринку; вирівнювання доходів населення через введення податків на багатство та формування інститутів добробуту; гарантування загальнодоступних медичних послуг через запровадження системи медичного страхування; свобода для всебічного розвитку особистості.
Детальніше
Influence of budgetary problems on the rates of growth of the productivity of labour

INFLUENCE OF BUDGETARY PROBLEMS ON THE RATES OF GROWTH OF THE PRODUCTIVITY OF LABOUR

ВПЛИВ БЮДЖЕТНИХ ПРОБЛЕМ НА ТЕМПИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Yuriy RADIONOV
,
PhD Economics,
The Accounting Chamber of Ukraine

Юрій РАДІОНОВ,
кандидат економічних наук,
Рахункова палата України

In the article problems are probed related to the uneffective and inefficient use of budgetary facilities. Influence of these problems is analysed on the level of the productivity of labour and providing of the economy growing. Concrete facts and volumes of budgetary violations are resulted from specificity and actuality of this question on the system. Some directions of improvement of position are drawn.

У статті досліджуються проблеми, пов’язані з неефективним та нераціональним використанням бюджетних коштів. Проаналізовано вплив цих проблем на рівень продуктивності праці та забезпечення економічного зростання. Наведені конкретні факти та обсяги бюджетних порушень вказують на системність mа актуальність даного питання. Накреслено деякі напрями поліпшення становища.
Детальніше