Оцінка соціо-економіко-екологічного стану території як передумова формування ефективної стратегії сталого розвитку басейну річки Горинь

ОЦІНКА СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕфЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ

EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC-ECOLOGICAL STATE OF THE AREA AS THE REASON OF THE FORMATION EFFECTIVE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE RIVER HORYN BASIN

Олександр КЛИМЕНКО
,
кандидат технічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Oleksandr KLYMENKO,
PhD in Technics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Богдан КОРОЛЬ,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Bohdan KOROL’,
PhD in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Проведено інтегральну оцінку розвитку території басейну річки Горинь за даними кількісного та якісного оцінювання досягнутого розвитку адміністративних районів за напрямами соціального, економічного та екологічного розвитку. На основі результатів оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку районів запропоновано стратегічні орієнтири розвитку території в межах басейну річки Горинь. Обґрунтовано вибір стратегії забезпечення сталого розвитку території басейну річки та покращення якості поверхневих вод.

Integral evaluation of the development of the river Horyn basin areas has been made according to the data of quantitative and qualitative indices of the achieved development of the administrative districts as for the trends of their social, economic and ecological progress. Strategic orientation points of the areas development within the river Horyn basin have been suggested based on the results of the evaluation socio-economic-ecological development of the districts. The choice of the strategy of ensuring sustainable development of the river basin area and the improvement of the surface water quality is substantiated.
Детальніше
Механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

MECHANISMS OF PROVIDING STEADY DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS BY EXAMPLE OF THE CARPATHIAN EURO REGION

Володимир ХИМИНЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Ужгородський національний університет

Volodymyr KHYMYNETS’,
PhD in Economics,
Uzhgorod National University

Розкрито механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону, запропоновано модель сталого розвитку Карпатського єврорегіону та структуру регіональної компанії управління сталим розвитком, а також систематизовано пріоритетні напрями сталого розвитку Карпатського єврорегіону.

The mechanisms of providing steady development of mountain areas by example of the Carpathian euro region are revealed; we also offered the pattern of Carpathian euro region steady development and the structure of regional steady development management company, likewise we systematized directions of the Carpathian region’s steady developent of primary importance.
Детальніше
Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL BALANCE OF ENTERPRENEURIAL ACTIVITIES AS A PRECONDITION FOR REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ганна ЄФІМОВА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Ganna YEFIMOVA,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ГРИШИНА,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Nataliya GRYSHYNA,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Розглянуто передумови розвитку екологічного підприємництва в Миколаївській області. Надано оцінку економіко-екологічного стану підприємницької діяльності в регіоні. Запропоновано першочергові заходи щодо формування й подальшого ефективного функціонування екологічно орієнтованого малого підприємництва.

The preconditions for the development of environmental business in the Mykolayiv region are considered. The estimation of economic and environmental conditions of business in the region is made. Urgent measures of effective development of environmentally-oriented small business are proposed.
Детальніше
Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У СТАЛИЙ РОЗВИТОК

FINANCIAL MECHANISMS OF TRANSFORMATION FROM ECONOMIC GROWTH INTO SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Георгій РОГОВ
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Georgiy ROGOV,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Обґрунтовано методологічний підхід до побудови динамічної системи фінансових механізмів трансформації економічного зростання в сталий розвиток. Досліджено її структуру. Визначено роль інституціональних факторів.

The author substantiates methodological approach to dynamic system of financial mechanisms of transformation the economic growth into sustainable development. The system structure is examined. The role of institutional factors is defined.
Детальніше
Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOUTHERN REGION IN THE CONTEXT OF FORMATION THE ECOLOGICAL EARTHS’ CONSTITUTION

Інна ПОТАЙ
,
кандидат технічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna POTAY,
PhD Technics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

На прикладі Південного регіону України обґрунтовано методологічний принцип екологічної економіки щодо створення єдиної еколого-економічної системи. Розроблено концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті Екологічної Конституції Землі.

By the example of Southern region of Ukraine the methodological principle of ecological economy, concerning creation of uniform ecological-economic system is proved. Conceptual principles of steady development of Southern Region in a context of the Ecological Earths’ Constitution are developed.
Детальніше
Механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

CONTROL MECHANISM OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MYKOLAIV REGION

Наталія ТЕРЬОШКІНА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Nataliya TERYOSHKINA,
PhD Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Визначено значення, наукові підходи та економічну сутність сталого інноваційного розвитку регіону. Сформовано склад регіональної політики, яка забезпечує сталий інноваційний розвиток окремої територіально-адміністративної одиниці. Проаналізовано стан розвитку інноваційної діяльності Миколаївщини. Запропоновано механізм управління сталим інноваційним розвитком Миколаївського регіону.

Importance, scientific approaches and economic essence of sustainable innovative development of the region are defined. It is created the structure of regional policy providing sustainable innovative development of the separate administrative unit. The state of Mykolaiv’ region innovative activity development is analyzed. It is offered a control mechanism of sustainable innovative development of Mykolaiv region.
Детальніше