Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні

КООРДИНАЦІЯ МОНЕТАРНИХ ПІДХОДІВ У ЗДІЙСНЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ

THE COORDINATION OF THE MONETARY APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STABILIZATION POLICIES IN THEEUROPEANUNION ANDUKRAINE

Ксенія ЛОПУХ
,
аспірантка,
Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

Kseniya LOPUKH,
Post-graduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті розглядається проблема координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Європейському Союзі та Україні. Автором наголошується, що взаємодія уряду та центрального банку може дати рекомендації для підвищення ефективності державної стабілізаційної політики в боротьбі з кризовими явищами.

The article describes the problem of coordination of monetary and fiscal policy in the EU and in the Ukraine. The author emphasizes that the interaction of the government and the central bank could make recommendations to improve the state stabilization to overcome modern economic crisis.
The purpose of research is the analysis of stabilization activities that are not based on a comprehensive implementation of monetary and fiscal policy in the European Union. It also discusses the possibility of developing a common fiscal policy in Ukraine.
Детальніше
Шляхи вдосконалення податкового контролю: погашення податкового боргу

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ: ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ

WAYS TO IMPROVE TAXING CONTROL: TAX DEBT RETIREMENT

Ігор ГРИНІВ
,
ДВНЗ «Криворізький університет»

Igor GRYNIV,
State Higher Educational Institution «Kryvyi Rih National University»

У статті розглянуто шляхи вдосконалення податкового контролю в частині примусового стягнення (погашення) податкового боргу платників податків. Проаналізовано стан роботи податкових органів державного та регіонального рівня щодо роботи з погашення податкового боргу. Розглянуто проблемні питання застосування податковими органами адміністративного арешту активів та здійснення опису майна платника податків. Запропоновано новий концептуальний підхід до визначення терміну «дата виникнення податкової застави». Розглянуто шляхи погашення податкового боргу у підприємств-«транзитерів» та «податкових ям» шляхом списання кредиторської заборгованості підприємств-«вигодонабувачів».

The ways to perfect taxing control were considered in the article: in part of the forced penalty (redemption) of taxpayers` tax debt. The state of tax organs` work into state and regional level was analyzed, in relation to work on redemption of tax debt. Problem questions were considered in relation to application of administrative assets arrest and realization tax organs` description property of taxpayer. The new conceptual going was offered near determination of term «date of tax mortgage». The ways of tax debt retirement were considered at the enterprises of «transiter» and «tax pits», by amortization of enterprises-«beneficiary party» account payable.
Детальніше
Фіскальні важелі впливу на розвиток ринку капіталу на національному рівні

ФІСКАЛЬНІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РИНКУ КАПІТАЛУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

FISCAL LEVERAGE ON CAPITAL MARKET DEVELOPMENT AT NATIONAL LEVEL

Ігор ДОРОШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
голова правління банку «Русский стандарт», Київ

Igor DOROSHENKO,
PhD in Economics,
Head of the Board, Russian Standard Bank, Kyiv

У статті розкриваються сутність, цілі та основні інструменти фіскальної політики держави.
Детальніше
Напрями вдосконалення діяльності фіскальних інститутів як засіб сприяння економічному зростанню в державі

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІСКАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЯК ЗАСІБ СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОМУ ЗРОСТАННЮ В ДЕРЖАВІ

DIRECTIONS OF FISCAL INSTITUTIONS IMPROVEMENT AS A MEAN OF PROMOTING ECONOMIC GROWTH IN THE STATE

Марія ФІЛЬО
,
Тернопільський національний економічний університет

Mariya FILYO,
Ternopil’ National Economic University

У статті наведено переваги та недоліки фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, доведено необхідність їх удосконалення. Наведено алгоритм конвергенції функцій фіскальних інститутів у сучасний період трансформаційних процесів. Запропоновано механізм удосконалення фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат, який включає стратегічні й тактичні напрями. Обґрунтовано необхідність вдосконалення податкового контролю як основного засобу протидії податковим правопо-рушенням та податковим втратам.

The article presents the benefits and deficiencies of fiscal institutions of tax losses minimization and the necessity of their improvement is grounded. The algorithm of functions convergence of fiscal institutions in the current period of transformation processes is given. The mechanism of improving fiscal institutions of tax losses minimization which includes strategic and tactical direction is proposed in the article. The necessity of improvement of tax control as a major mean of combating tax offenses and therefore tax losses is substantiated.
Детальніше
Шляхи наповнення місцевих бюджетів: оподаткування доходів

ШЛЯХИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ

WAYS OF LOCAL BUDGETS FILLING: INCOME ASSESSMENT

Ірина ВОЛОХОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna VOLOKHOVA,
PhD in Economics,
Odessa National Economic University

У статті досліджено можливості наповнення місцевих бюджетів за рахунок оподаткування доходів.
Детальніше
  • 0
Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи


ДОСВІД КРАЇН ЄС У ЗАПРОВАДЖЕННІ ФІСКАЛЬНИХ ПРАВИЛ І НОРМ ЯК РЕАКЦІЯ НА ПРОЯВИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

EU COUNTRIES EXPERIENCE IN IMPLEMENTING OF FISCAL RULES AND REGULATIONS AS A REACTION TO THE EFFECTS OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS


Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ,

кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Oleksandr DLUGOPOLSKYI,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Аліна ЖУКОВСЬКА,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний
економічний університет

Alina ZHUKOVSKA,

PhD Economics,
Ternopil National
Economic University

Розглянуто особливості запровадження в практику реалізації фіскальної політики країн ЄС відносно нового інституційного механізму – фіскальних правил і норм, які здатні попередити боргову кризу та посилити фіскальну дисципліну. Проаналізовано досвід Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Італії та інших країн ЄС у реалізації фіскальної політики на основі фіскальних правил і норм.

The article covers the problems of peculiarities of implementing of the fiscal policy of the EU countries concerning new institutional mechanism – fiscal rules and regulations that can prevent the debt crisis and strengthen the fiscal discipline. The experience of Great Britain, the Netherlands, Germany, Italy and other EU countries in the realization of fiscal policy based on fiscal rules and regulations has been analyzed.
Детальніше
  • 0
Фіскальна ефективність оподаткування прибутку підприємств


ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

FISCAL EFFICIENCY OF TAXATION ENTERPRISES’ INCOME


Kateryna KOPCHYNSKA,
National University of the State
Tax Service of Ukraine, Irpin’

Катерина КОПЧИНСЬКА,
Національний університет державної
податкової служби України, Ірпінь

У статті розкрито сутність податкової політики щодо прибуткового оподаткування, визначено її вплив на ефективність економіки країни, проведено аналіз динаміки податкових надходжень з податку на прибуток підприємств та визначено його роль у формуванні доходів Зведеного бюджету України. Розраховано показники загального податкового навантаження та податкового навантаження з податку на прибуток, здійснено оцінку привабливості вітчизняної податкової системи у порівнянні з податковими системами інших країн світу.

The article reveals the essence of tax policy concerning income tax, assess its impact on economic performance, analysis the dynamics of tax revenues on enterprise income tax and the role in the formation of revenues of the Consolidated Budget of Ukraine is defined. The total rate of the tax burden and income tax burden is calculated, the attractiveness of the domestic tax system in comparison with the tax systems of other countries is estimated.
Детальніше