Організаційні моделі митно-податкового адміністрування в зарубіжних країнах


ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МИТНО-ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ORGANIZATION MODELS OF CUSTOMS TAX ADMINISTRATION IN FOREIGN COUNTRIES

Віра ХОМУТЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Vira KHOMUTENKO,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Олена ЗАПОРОЖЕЦЬ,
Одеський національний економічний університет

Olena ZAPOROZHETS’,
Odessa National Economic University

У статті розглядаються питання організаційних моделей адміністрування митних платежів і реалізації митної справи в передових країнах світу в цілях врахування відповідного досвіду при вдосконаленні національної практики ефективного наповнення державного бюджету митними податками і зборами.

In the article the questions of organizational models of administration of custom payments and realization of custom business are examined in the front-rank countries of the world for the account of the proper experience at the improvement of national practice of the effective filling with of the state budget custom taxes.
Детальніше
Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств


ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

THE TAX BURDEN IN UKRAINE AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE STATE OF THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES

Наталія ЛОХАНОВА
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya LOKHANOVA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

У статті зроблено оцінку ступеня податкового навантаження на бізнес в Україні у зв’язку зі змінами в системі податкового законодавства і запровадженням Податкового кодексу. Проаналізовано суть податкового навантаження з позицій теорії неоінституціоналізму. Визначено вплив податкового тиску на стан економічної стійкості й безпечного розвитку вітчизняних підприємств, а також запропоновано можливі шляхи його зменшення.

An estimate of the size of the tax burden on business in Ukraine in connection with the changes in the tax legislation and the introduction of the Tax code carried out in this article. The essence of the tax burden is analyzed from the standpoint of the theory of neoinstitutionalism. The influence of tax pressure on the state of the economic sustainability and safe development of the domestic enterprises are described, as well as possible ways of reducing the tax burden offered.
Детальніше