ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Вимоги до розміщення статті в журналі та на сайті журналу:
- назва статті, ім’я та прізвище автора (авторів);
- анотація – 3-6 речень;
- чітка постановка проблеми;
- стислі, але зрозуміло викладені результати інших дослідників;
- мета дослідження;
- виклад дослідження;
- чітко сформульовані та виділені головні думки;
- акцентоване подання наукової новизни, нового знання;
- підсумки наприкінці статті (про досягнуті результати, користь від них та про подальші розробки).

По ходу статті має бути переклад англійською
(сумарним обсягом не менше 1000 знаків):

- назви статті, ім’я та прізвища автора (авторів);
- анотації на 3-6 речень;
- головних думок, важливих тез і формулювань, тексту, що виявляє наукову новизну (нове знання);
- підсумків наприкінці статті.

Обов’язковим є список використаних джерел у кінці статті
(мінімум підручників та застарілої літератури; роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних авторів).
Посилання на інших дослідників та на ту чи іншу роботу повинні позначатися в тексті у квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.


Рекомендований обсяг статті – 16-28 тис. знаків, шрифти найпоширенішого типу, текстовий шрифт та шрифт формул повинні бути різними. Формули чіткі, із загальноприйнятим використанням символів. Таблиці компактні, з назвою та нумерацією. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними, придатними для сканування.

Додатково надсилаються:
інформація про автора (авторів):
ім’я, прізвище, вчене звання, вчений ступінь,
посада – все це українською та англійською мовами
(додатково: службову і домашню адресу з поштовим індексом, службовий та домашній телефони);
якісне фото;
заява з підписами авторів про те, що надіслана стаття не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань. Бажано також супроводити матеріали рекомендаціями до друку науковців та фахівців у даній галузі.

КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
1) описові статті – сукупність загальновідомих характеристик об’єкту дослідження або сукупність запозичених характеристик і тез;
2) статті, де об’єкту ставиться у відповідність множина параметрів, коефіцієнтів і т.п. і далі головними є операції з елементами множини без змістовної глибини пізнання об’єкту;
3) статті, в яких параметричні моделі об’єктів є самостійними об’єктами дослідження і головним змістом статті.

Редакція залишає за собою право на скорочення, незначне редагування і виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора).

Згідно з постановою Президії ВАК України
від 10.11.1999 №30-5/11 та від 22.04.2011 №1-05/4
«Економіст» — в переліку
наукових фахових видань ВАК України

Наш e-mail:
[email protected]