Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

FINANCIAL ACTIVITIES IN TERMS OF SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS


Світлана ШУМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ

Svitlana SHUMSKA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

Показано роль фінансової діяльності в економіці України через динаміку макропоказників системи національних рахунків. Розглянуто секторальну структуру формування основних показників ВЕД «фінансова діяльність». За даними таблиці «витрати-випуск» проаналізовано основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність». У статті представлено оцінку динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів. Показано роль сектору фінансових корпорацій у формуванні національного багатства країни на основі СНР.

The role of financial activity is denoted in Ukraine’s economy through macroeconomic dynamics in the systems of the national accounts. A sector structure of the main indicators of “financial activity” is considered. According to the table input-output of the major cross-industry relationships and cost structure of the GDP generated FEA “financial activity” are regarded. The estimation of the dynamics of the “changes in net worth due to saving and capital transfers” of Ukraine is presented in the article. The role of the financial corporations in the forming the national wealth of the country on the basis of SNA is showed.
Детальніше
Структурні особливості інституційного середовища економіки України

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

THE STRUCTURAL SPECIALITIES OF THE INSTITUTIONAL SURROUNDING OF THE UKRAINIAN ECONOMICS


Тамара КАЧАЛА,
доктор економічних наук,
Черкаський державний
технологічний університет

Tamara KACHALA,
PhD Economics,
Cherkassy State
Technological University

У роботі розглянуто проблеми змістовної оцінки, інтерпретації традиційних агрегованих показників економічної динаміки. Поглиблено змістовний контекст обговорення поточного стану національної економіки за допомогою розширення спектра інтерпретаційних можливостей, виявлено перешкоди на шляху прогресивних інституційних змін, обґрунтовано необхідність створення нових ринкових інститутів.

We consider the problem of content evaluation, an interpretation of the traditional aggregate indicators of the economic dynamics. The meaningful context of the discussions the current state of the national economy by expanding the range of possibilities interpretation is extended, the obstacles on the way of the progressive institutional changes are revealed, the necessity of creating the new commercial institutions is founded.
Детальніше
Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ХАРЧОВІЙ І ТЮТЮНОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A WEAR, DEPRECIATION AND RECREATION OF THE FIXED ASSETS IN THE FOOD AND TOBACCO INDUSTRY OF UKRAINE


Дмитро КРИСАНОВ,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ
Катерина БУЖИМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Житомирський державний
технологічний університет

Dmytro KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv
Kateryna BUZHYMSKA,
PhD Economics,
Zhytomyr State
Technological University

Проаналізовано динаміку та особливості протікання зношувальних і відтворювальних процесів за видами (підвидами) економічної діяльності промисловості з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Систематизовано проблеми, які накопичилися у сфері відтворення основного капіталу за 2000-і роки, обґрунтовано напрями і розроблено сценарії активізації відтворювальних процесів з урахуванням реального стану, стартових умов, можливостей ресурсозабезпечення й необхідності переведення підприємств на інноваційну модель розвитку.

A dynamic and features of running the wear and the reproductive processes are analysed by the types (subspecies) of the economical industry functioning on the manufacturing the foodstuffs, the drinks and the tobacco articles. The problems, which amassed in the field of the reproduction the main capital by the 2000 years are systematized, and the directions are founded, the scenarios of the intensification the reproductive processes are developed due to the real status, starting terms, possibilities of resourcing and the necessity of the switching the enterprises to the innovative development model.
Детальніше
Передумови вибору національної моделі соціально-економічного розвитку

ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

PRECONDITIONS OF CHOOSING THE NATIONAL MODEL OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT


Інна КІРНОС,
кандидат наук з державного управління,
Донецький національний технічний університет

Inna KIRNOS,
PhD in Public Administration,
Donetsk National Technical University

У статті виявлено першопричини низької результативності економічних реформ. Проаналізовано тенденції соціальних витрат держав ОЕСР та України. Доведено, що наявність національної ідеї є однією з ключових умов успішної реалізації моделі економічного розвитку. Пропонується національну модель соціально-економічного розвитку будувати з урахуванням історичних умов та сучасних процесів глобалізації.

In the article the main reasons of low effectiveness of economic reforms are revealed. Trends in social expenditures of OECD countries and Ukraine are analyzed. National idea is proved to be one of the key conditions of successful economic development model. National model of social-economic development is proposed to be built taking into account historical and modern globalization processes.
Детальніше
Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності регіону


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

THE THEORETICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE REGION COMPETITIVENESS

Зоряна ГЕРАСИМЧУК,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Zoryana GERASYMCHUK,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Здійснено огляд теорій конкуренції, стійкого розвитку, регіонального розвитку, безпеки на предмет формування теоретичних засад забезпечення конкурентоспроможності регіону та регулювання міжрегіональної конкуренції. На основі їх синтезу розроблено теорію забезпечення конкурентоспроможності регіону та міжрегіональної конкуренції, запропоновано структурну схему розуміння її змісту.

The review of competition theories, steady development, regional development, safety is carried out for the purpose of forming the theoretical principles providing the region competitiveness and management the competition between the regions. On the basis of their synthesis the theory of providing the region competitiveness and competition between the regions is developed, the structural pattern of its maintenance understanding is offered.
Детальніше
Фінансова база діяльності органів місцевого самоврядування в системі критеріїв депресивності адміністративно-територіальних районів україни


ФІНАНСОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ КРИТЕРІЇВ ДЕПРЕСИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ

A FINANCIAL FRAMEWORK OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE DEPRESSION CRITERIA’S SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UKRAINIAN AREAS

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Mykola BUTKO,
PhD Economics, Chernigiv State Technological University

Сергій ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Sergiy ZELENSKY,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Олена ЗЕЛЕНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Olena ZELENSKA,
PhD Economics, Chernigiv State Technological University

Анатолій ЛІТОШ,
начальник Головного управління Державного казначейства України в Чернігівській області

Anatoliy LITOSH,
Chief of the central administrative of the State Treasury of Ukraine in Chernigiv region

У статті досліджуються фінансові підвалини діяльності органів місцевого самоврядування Поліського регіону України, місце критеріїв фінансового характеру у визначенні ступеня депресивності адміністративно-територіальних одиниць.

A financial activity’s foundations of the local government authorities of the Ukrainian region of Polissya, the place of financial criteria in a determination the depression grade of the administrative-territorial units are investigated.
Детальніше
Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF A FORMING THE RESOURCE PROVIDING OF THE ECONOMIC REGION POTENTIAL

Валентин ТАЛАХ
,
кандидат економічних наук, Луцький національний технічний університет

Valentyn ТALAKH,
PhD Economics, Lutsk National Technical University

У статті розкрито особливості формування структуроутворюючих елементів економічного потенціалу на регіональному рівні з метою з’ясування набору головних складових, визначення їх важливості та взаємодії в загальній структурі, кількісної оцінки й виявлення резервів підвищення ефективності його використання.

The features of the formation the structure forming elements of the economic potential at the regional level with the purpose to find out the set of the main components, determination of their importance and the cooperation in a general structure, the quantitative estimation and detection the backlogs of increase their efficiency of its using are revealed in the article.
Детальніше
Анализ детерминированных зависимостей в экономике: дискуссионные проблемы теории и практики


АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ: ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ANALYSIS OF DETERMINISTIC DEPENDENCES IN ECONOMICS: DEBATABLE PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Василий ОСИПОВ
,
доктор экономических наук,
Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова

Vasyl' OSYPOV,
PhD Economics,
Odessa National University named after I. I. Mechnikov

Доказана присущность методам анализа стохастических (статистических) зависимостей в экономике существенных недостатков: вероятность результатов расчетов, их усредненный характер, когда невозможно получить выводы относительно каждой единицы совокупности. Применение этих методов значительно ограничено сложностью выполнения требований к исходной информации, а сложность, с которой связана экономическая интерпретация параметров статистических моделей, часто ведет к полной неадекватности ее относительно реальных экономических явлений.
Между тем, анализ детерминированных зависимостей в экономике свободен от этих недостатков. Но применение методов анализа на основе детерминированных зависимостей в экономике сдерживается определенными проблемами в теории и практике: изучение и преподавание в двух научных дисциплинах, при разных подходах и с нерешенными теоретическими проблемами.
В статье предлагаются пути решения теоретических и практических проблем анализа детерминированных зависимостей в экономике.

It is proved that essential drawbacks are inherent in the analysis methods of stochastic (statistical) dependences in economics: probability of calculations outcomes, their average nature, when the outcomes related to each unit in the aggregate cannot be received. Application of these methods is significantly restricted due to difficulties in fulfillment of requirements to initial information, and the complexity related to economic interpretation of statistical models parameters often results in its complete inadequacy regarding real economic phenomena.
At the same time, analysis of deterministic dependences in economics is free of these drawbacks. Although use of analysis methods on the basis of deterministic dependences in economics is restrained by certain problems in theory and practice: study and teaching in two science disciplines, different approaches and unresolved theoretical problems.
There are ways suggested for solution of theoretical and practical problems of analysis of deterministic dependences in economics.
Детальніше
Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства


ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕСУРСНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА

THE PLANNING OF A PRODUCTION CAPACITY IN THE CONNECTION WITH THE RESOURCE MOTIVATION OF THE ENTERPRISE’S PRODUCTION PLAN

Юрій ЄГУПОВ
,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Yuriy YEGUPOV,
PhD Economics,
Odessa State Economic University

У статті наведено критичний аналіз існуючих підходів до планування виробничої потужності промислового підприємства. Вказані недоліки традиційних методів планування руху виробничої потужності як інструменту ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства. Обгрунтована необхідність використання різних підходів до рішення вказаної вище задачі в процесі розробки поточних і перспективних тактичних планів підприємства. Уточнене місце планування руху виробничої потужності підприємства в системі тактичного планування виробництва. Сформульовані основні положення авторського підходу до планування виробничої потужності згідно з новою парадигмою формування виробничого плану промислового підприємства.

The review of the existing approaches to the planning of production capacity of the industrial company is presented in the article. The disadvantages of the traditional method of a planning the production capacity’s movement as an instrument of a resource foundation of the industrial company’s production plan are mentioned. The necessity of the using of the various approaches to the task solution noted above in the process of the development the current and perspective tactical plans of the enterprise is proved. The place of planning the production capacity’s movement of enterprise in the system of the production’s tactical planning is specified. The principal terms of the author’s approach to the planning the production capacity according the new paradigm of the forming the enterprise’s production plan is formulated.
Детальніше
Методологічні та організаційні аспекти розвитку обліку і звітності в Україні


МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

THE METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT THE ACCOUNTING AND THE REPORTING IN UKRAINE

Микола СТАСИШЕН
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Mykola STASYSHEN,
PhD Economics,
State Economic and Technology University of Transport, Kyiv

Закон України про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності викликав революційні зміни в постановці бухгалтерського обліку і звітності в країні. Така ситуація вимагає здійснення попередніх досліджень з методологічних та організаційних аспектів розвитку обліку і звітності, які сприяли б успішності здійснюваних процесів та запобігали допущенню помилок. Результати таких досліджень відображені в статті.

The law of Ukraine of the using of the International standards of the financial reporting caused the revolutionary changes in putting of the business accounting and the reporting in the country. Such situation demands the realization of the previous researches by methodological and organizational aspects of the developing the accounting and the reporting which would be instrumental in progress of the carried out processes and warn the making of the mistakes. The results of such researches are represented in the article.
Детальніше