Редакційна колегія (згідно з вимогами ВАК України)

Євген Бельтюков - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету. Автор наукового напрямку підвищення ефективності машинобудівного виробництва шляхом вдосконалення процесів створення нової техніки, формування нового технологічного укладу та ресурсозбереження. Найбільш важливі рекомендації цих досліджень впроваджені у виробництво на підприємствах і в науково-дослідних організаціях півдня України. Автор 157 опублікованих наукових праць, в тому числі 12 книг, ряду навчальних посібників, брошур. Монографія "Економія енергоресурсів на машинобудівних підприємствах" (співавтор С.Н. Унгурян), навчальне видання "Основи маркетингу" користуються широким попитом у фахівців промисловості, викладачів і студентів вузів України. Є одним з авторів першого виданого в Україні в 2004 р. підручника "Економіка та організація інноваційної діяльності". Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій. Академік Української академії економічної кібернетики.

Тетяна Богдан (Вахненко) – доктор економічних наук, головний науковий співробітник відділу державних фінансів ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». Опублікувала понад 90 наукових праць, у тому числі 2 одноосібні монографії. Сфера наукових інтересів – розвиток міжнародних фінансів, регулювання потоків капіталу, управління державним боргом, оцінка фінансової стабільності і зовнішньої вразливості економіки. Приймала участь у міжнародних дослідницьких проектах програм Tacis, Transform, International Migration Initiative. Верховна рада України двічі присуджувала стипендію для найталановитіших молодих вчених. Працювала радником Міністра фінансів України; за розвиток системи державних фінансів нагороджена пам’ятним нагрудним знаком Міністерства фінансів.

Микола Бутко - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та державного управління Чернігівського державного технологічного університету. Заслужений економіст України, дійсний член Академії економічних наук України, автор книг "Соціально-економічні проблеми розвитку продуктивних сил Чернігівської області в умовах формування ринкових відносин", "Реформи і регіон", навчального посібника "Управління регіоном" (2001, співав.), брошури "Проблеми реформування і розвитку аграрного сектора економіки Чернігівщини".

Михайло Войнаренко - доктор економічних наук, професор, перший проректор Хмельницького національного університету. У 1997 році обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії інформатизації (м. Москва), у 2000 році - дійсним членом Академії економічних наук України, а у 2001 році – дійсним членом Української академії економічної кібернетики. У 2008 році обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, яка асоційована при ООН (Росія). За ряд публікацій монографій, підручників і статей у російських виданнях, рішенням Президії Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності № 170 від 28.02.2008 року (м. Санкт-Петербург, Росія) йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки" з нагородженням "Зіркою вченого". Загалом опубліковано більше 350 наукових праць М. П. Войнаренка , в тому числі - 12 монографій (п’ять з них у видавництвах "Наукова думка" і "Логос" (м. Київ), 7 підручників і навчальних посібників, 5 брошур, а також 2 книги і 8 статей, виданих за кордоном.

Василь Голян - доктор економічних наук, професор, головний редактор журналу "Економіст".

Фарман Касумов - доктор экономических наук, профессор, директор Центра научных инноваций Национальной академии наук Азербайджана. Свою научную деятельность Фарман Касумов начинал и продолжает в Азербайджане. Однако, часть его научной биографии приходится на Москву, Таллинн, Киев. В частности за активную научную деятельность совместно с научными организациями Украины Ф.Касумов в 2013 году был избран академиком Украинской Технологической Академии. Центр научных инноваций Национальной академии наук Азербайджана активно работает над вопросами формирования и развития национальной инновационной системы, изучает состояние инновационных процессов в республике и принимает участие в межгосударственных инновационных процессах.
Фарман Касумов вырастил плеяду азербайджанских специалистов и молодых ученых и сам является автором 6 книг и около 200 научных статей. Он известный ученый экономист Азербайджана. Уже более 10 лет плодотворно сотрудничает с украинским журналом «Економіст».

Дмитро Крисанов - доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі Державної установи „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, автор понад 200 наукових публікацій, в т.ч. 3-х індивідуальних і 12 колективних монографій та 2-х навчальних посібників, брав участь у підготовці низки законодавчих і нормативних актів, а також різних державних програм. Є одним із провідних вчених України з широким спектром наукових досліджень, що стосуються аграрного сектора економіки. Серед них: економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку АПК і сільських територій та механізми їх вирішення: позааграрна діяльність населення в сільській місцевості, її розширення та урізноманітнення; самозайнятість сільських жителів і виробництво товарної продукції в особистих господарствах; рівень життя селян і механізми подолання сільської бідності; механізми поєднання інтересів водоспоживачів, підприємств водопостачання та держави на ринку води; формування собівартості і прибутків товаровиробників у агропродовольчому ланцюзі; прямі іноземні інвестиції в агропродовольчий комплекс; інноваційна та логістична діяльність переробно-харчових підприємств; структурні трансформації, реструктуризація та інноваційно-технологічна модернізація потужностей харчових галузей; гармонізація стандартів і розроблення технічних регламентів на харчову продукцію та їх впровадження у виробництво; створення систем управління якістю, безпечністю, екологічного управління на підприємствах; випуск високоякісної і безпечної харчової продукції з метою підвищення її конкурентоспроможності на вітчизняному і зарубіжних ринках тощо. Член двох спеціалізованих вчених рад по присудженню наукового ступеня доктора (кандидата) наук з економічних спеціальностей, під його керівництвом підготовлені і захищені одна докторська та сім кандидатських дисертацій.

Михайло Макаренко - д.е.н., професор, академік Транспортної Академії наук.
Трудовий стаж розпочав у 1970 році столяром заводу залізобетонних конструкцій Міністерства сільського господарства. Після служби в лавах Радянської Армії (1971-1974 рр.) працював слюсарем вагонного депо на ст. Бєлгород. У 1975 році вступив до Харківського інституту інженерів залізничного транспорту на спеціальність «Вагонобудування і вагонне господарство». Після закінчення у 1981 році працював майстром вагонного депо ст. Бєлгород, з 1984 року очолив планово-техніко-економічний відділ Бєлгородського відділення Південної залізниці. У 1985 році закінчив економічний факультет Харківського інституту інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка і організація залізничного транспорту». Протягом 1993-1994 рр. - головний економіст, начальник економічної служби Південної залізниці, а з травня 1994 р. - заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України. З 2000 по 2001 рр. – начальник Придніпровської залізниці. З 2001 р. по 2006 р. - проректор з економічної роботи Київського університету економіки і технологій транспорту. В 2006 році обраний ректором університету.
З 2008 по 2010 рр. працював на посаді директора Департаменту залізничного транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України. З травня 2010 р. і по теперішній час - ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту.
Має державні та відомчі нагороди: медаль «За трудову відзнаку», нагрудний знак «Почесний працівник транспорту України». Почесний громадянин Автономної Республіки Крим.

Володимир Парсяк - доктор економічних наук, професор, декан інженерно-економічного факультету Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Академік Академії наук суднобудування України. Заслужений діяч науки і техніки України. Засновник наукової школи "Теоретико-методологічне забезпечення трансформаційних процесів в діяльності операторів ринку на засадах корпоративного управління". Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких: 10 монографій, 8 навчальних посібників (5 з них рекомендовані Міністерством освіти і науки України до використання у вищих навчальних закладах). Науковий керівник більш як 30 науково-дослідних робіт та проектів з управлінського консалтингу, п'яти успішно завершених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук. Наукові напрацювання імплементовані у регіональні програми підтримки та розвитку невеликого підприємництва, втілені у внутрішніх нормативних актах десятків підприємств, різних за організаційно-правовою формою та формою власності (Державне підприємство "Завод ім. 61 Комунара", "Миколаївський комбінат будівельних матеріалів", "Металіст" та інші). Розроблений за його участю та втілений у життя інвестиційний проект розвитку сільськогосподарського виробництва Миколаївщини сприяв залученню у регіон інвестицій (включаючи іноземні) на суму понад 12 млн. дол.

Володимир Рябошлик - економічний експерт, заступник Міністра економіки України (2005), кандидат економічних наук, закінчив аспірантуру на кафедрі Економічної кібернетики в Інституті народного господарства ім. Г. В. Плеханова у Москві; Харківський Політехнічний Інститут за фахом Автоматизовані системи управління виробництвом АСУВ і Програму для провідних українських економістів в Інституті Економіки Булдера, у штаті Колорадо США.

Поєднує урядову діяльність з науковою. Багато співпрацював з неурядовим центром Інститут Реформ. Автор двох книг і багатьох статей у вітчизняних і іноземних журналах. Лауреат премії агентства преси Дніпро за публікації про дійсні причини гіперінфляції. Був одним з фіналістів на здобуття медалі глобального розвитку ООН. Доповідав свій погляд на прогнозування криз і на економічну науку в цілому у Токіо, Брюсселі, Києві, Відні, Люцерні.

Любов Федулова - доктор економічних наук, професор, завідуюча відділом технологічного прогнозування та інноваційної політики ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», автор понад 350 наукових праць (у тому числі 24 монографії, з яких 3 – одноособові, 5 – за її редакцією). Провідний в Україні фахівець з питань розробки теоретико-методологічних та науково-практичних аспектів формування інституційних механізмів науково-технологічного й інноваційного розвитку економіки, бере активну участь у розробці нормативно-законодавчих документів регулювання наукової та інноваційної сфери, захисту, охорони й управління інтелектуальної власності в складі робочих груп державних урядових структур.
Бере активну участь у керівництві науково-дослідними проектами у сфері інституційних трансформацій суб’єктів господарювання (реструктуризація підприємств суднобудівної галузі, формування й становлення корпоративних структур в національній інноваційній системі, інституційні механізми реалізації державної промислової політика та ін.), спрямованих на визначення перспективних технологічних напрямів, що формують точки росту нових продуктів, ринків, секторів економіки та інституціонально значимих промислових комплексів України. За цикл робіт з управління інноваційним розвитком економіки є лауреатом премії Президії Національної академії наук України імені М.І. Туган-Барановського (2008 рік).
Веде плідну роботу з підготовки наукових кадрів, нею підготовлено 15 кандидатів економічних наук. Вона є учасником робочих груп з підготовки державних стандартів освіти за напрямом «Інноваційний менеджмент», магістерських програм, автором уперше підготовлених в Україні підручників «Інноваційна економіка» та «Економіка знань».
Федулова Л.І. є експертом постійних комісій з підготовки нормативно-законодавчої бази, у тому числі в галузі інтелектуальної власності й трансферу технологій, розробником «Міждержавної програми інноваційного співробітництва країн-учасниць СНД на період до 2020 року», учасником проектів Євразійського банку. Член Консультативної ради Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Сергій Харічков - доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Автор більш ніж 220 наукових праць, серед них 22 особистих та колективних монографій. Член науково-редакційної ради декількох наукових видань, заступник головного редактору журналу "Економічні інновації" – ІПРЕЕД НАН України. Член ряду спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки, член експертної ради ВАК України за спеціальностями економічних наук.

Володимир Хаустов - вчений секретар ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України».
Наукові інтереси: економіка промислової власності.

Юрій Цвєтов - доктор економічних наук, професор, директор Наукового Центру досліджень економічних транспортних проблем, завідувач кафедри «Облік і аудит» Державного економіко-технологічного університету транспорту. Почесний працівник транспорту України, дійсний член Транспортної Академії України, Лауреат ІІІ міжнародного конкурсу «Людина року на транспорті». Засновник наукової школи «Теоретико-методологічні основи системного аналізу комплексних транспортних проблем». Автор понад 120 опублікованих наукових праць, в тому числі 15 монографій. Науковий керівник більш 130 науково-дослідних робіт та проектів з проблем комплексного розвитку та функціонування транспортного сектору економіки України, які знайшли широке впровадження в системі державного управління при розробці відповідних державних програм та підготовці низки законодавчих і нормативних актів, у тому числі:
- «Концепції реструктуризації транспортного сектору економіки», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2000 р. № 1684;
- Закону України «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 р. № 1172-XIV;
- «Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1390.
Член ряду спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки. Веде плідну роботу з підготовки наукових кадрів, ним підготовлено 3 кандидатів та 2 докторів економічних наук.

Володимир Шевчук - доктор економічних наук, професор. Перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту. Предметом його фахових зацікавлень є бухгалтерський облік, фінансовий контроль та економічний аналіз. Він також входить до кола українських та зарубіжних науковців, котрі переймаються проблематикою фізичної економії. Результати досліджень учений імплементує в наукові монографії і навчальні видання, статті в енциклопедичних, фахових, періодичних та інших виданнях.
Поряд з освітньою підготовкою майбутніх економістів готує наукові кадри. Під його керівництвом захищено 6 докторських і більше 10 кандидатських дисертацій.
Входить до Бюро відділення аграрної економіки і продовольства НААН України, а також до складу спеціалізованих учених рад та редакційних рад наукових фахових видань в Україні і за кордоном.
Належить до ініціаторів та організаторів низки міжнародних конференцій та круглих столів з актуальних питань розвитку української економіки. Активно долучається до їх обговорення в ЗМІ. Бере участь у громадській роботі. Був депутатом Печерської районної ради у м. Києві (1990-2002 рр.). З 2000 року до цього часу – незмінний голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського, яке згуртовує подвижників ідей української наукової школи фізичної економії.
Почесний академік Національної академії статистики, обліку та аудиту. Відзначений нагородами Міністерства фінансів, Державної служби статистики України та Київського міського голови.