• 0
Нова «зборка» активів на території регіону як механізм його капіталізації

НОВА «ЗБОРКА» АКТИВІВ НА ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНУ ЯК МЕХАНІЗМ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ

NEW “COLLECTION” OF ASSETS ON THE REGION’S TERRITORY AS A MECHANISM OF ITS CAPITALIZATION

Наталія КУХАРСЬКА,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Nataliya KUKHARSKA,
Doctor of Economics,
Odessa National Economic University
Детальніше
  • 0
Основні причини гальмування процесу децентралізації в Тернопільській області

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГАЛЬМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN REASONS THWARTING THE DECENTRALIZATION PROCESS IN TERNOPIL REGION

Вікторія ОСТАПЧУК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Victoriya OSTAPCHUK,
Postgraduate student,
Ternopil National Economic University
Детальніше
  • 0
Методологічні підходи до оцінки рівня фінансіалізації регіональних господарських систем

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS’ FINANCIALIZATION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Ольга ТРЕЙТЯК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Ol’ha TREYTYAK,
Post-graduate student,
Chernihiv National Technological University
Детальніше
  • 0
Інституціональні засади формування регіональної земельної політики

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF FORMING THE REGIONAL LAND POLICY

Зоряна РИЖОК,

здобувач,
Львівський національний аграрний університет

Zoryana RYZHOK,
PhD student
L’viv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Формування регіонального ринку м’яса в Тернопільській області

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

FORMATION OF REGIONAL MEAT MARKET IN TERNOPOL REGION

Ольга РОМАНИШИН
,
Тернопільський національний економічний університет

Ol’ha ROMANYSHYN,
Ternopil’ National Economic University
Детальніше
Методологічні засади оцінки впливу заробітної плати на відтворення людського потенціалу регіонального соціально-економічного простору

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

METHODOLOGICAL BASES OF ASSESSING THE INFLUENCE OFWAGE ON REPRODUCTION OF HUMAN POTENTIAL OF THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC AREA

Микола БУТКО
,
доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernigiv National Technological University

Альона РЕВКО,
Чернігівський національний технологічний університет

Alyona REVKO,
Chernigiv National Technological University

Обґрунтовано систему методологічних принципів та розроблено авторську методику оцінювання інвестиційної спроможності заробітної плати домогосподарств. Апробація цієї методики дозволила дослідити, як у структурі доходів населення змінюється інвестиційна складова заробітної плати, яка може бути спрямована на розвиток та відтворення людського потенціалу регіонів України у порівнянні з деякими європейськими країнами. Запропоновано власне визначення інвестиційної спроможності заробітної плати.

The system of methodological principles has been substantiated and the author’s method of evaluating investment capability of wage households has been worked out. Approbation of this method allowed investigating how in the structure of incomes the investment component of wages that can be directed at development and reproduction of the human potential of the regions in Ukraine compared to some European countries changes. The own definition of the investment capability of wage has been suggested.
Детальніше
Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ: ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІЇ ТА ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ

RURAL DISTRICTS’ LOCALBUDGETS: CONFIRMED FUNCTIONS AND FINANCIAL OPPORTUNITIES

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytro KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Юлія НЕГОДА,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Yuliya NEHODA,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкрито теоретичні засади та практичні аспекти виконання органами місцевого самоврядування функцій надання публічних послуг населенню та економічного розвитку підпорядкованої території з точки зору забезпечення їх фінансовими ресурсами. На прикладі приміського району столичного регіону проаналізовано ситуацію з наповненням доходної частини місцевих бюджетів та оцінено ступінь їх достатності для виконання рольових функцій місцевими органами влади. Розроблено пропозиції щодо фінансової децентралізації, створенню з урахуванням місцевої специфіки нових джерел оподаткування у низових ланках місцевого самоврядування та зміцненню наявного потенціалу генерування доходів з метою посилення фінансової самодостатності та повнішого покриття фінансових потреб бюджетів споживання низових територіальних громад.

The theoretical principles and practical aspects of local authorities executing social maintenance functions for civilians and economic development of subordinate territory in the terms of their provision by financial resources are revealed in the article. Taking one of suburban districts of metropolitan area as an example, the situation with local budgets revenues has been analysed; the level of their adequacy for local authorities’ main functions fulfilment has been evaluated. Suggestions are developed on financial decentralization, creation recognition local specific of new sources of taxation in the basilar links of local self-government and strengthening of present potential of generating of profits, with the purpose of strengthening of financial self-sufficiency and more full covering of financial necessities of budgets of consumption of basilar territorial communities.
Детальніше