• 0
Новий погляд на інвестиції в агробізнес

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ В АГРОБІЗНЕС

A FRESH PERSPECTIVE ON THE INVESTMENT IN AGRIBUSINESS
Детальніше
  • 0
Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання

СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ

STRUCTURAL DISPARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND GETTING OVER MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор,
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Professor,
European Analytical Centre, Kyiv

Леся СТЕШЕНКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет харчових технологій, Київ

Lesya STESHENKO,
Ph.D. in Economics,
National University of Food Technologies, Kyiv
Детальніше
  • 0
Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості

СИРОВИННА ОРІЄНТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

RAW SPECIALIZATION OF THE AGRARIAN FIELD OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND SECTORAL PECULIARITIES

Ніна ПЕТРУХА,

завідувач відділу докторантури і аспірантури Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Nina PETRUKHA,
Head of the Post-graduate department of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv

Сергій КУЗЬМЕНКО,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy KUZ’MENKO,
Postgraduate student,
Scientific-Research Financial Institute of the State Educational and Research institution “Academy of Financial Management”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оренда як форма консолідації земель

ОРЕНДА ЯК ФОРМА КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ

LEASE AS A FORM OF LAND CONSOLIDATION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
Doctor of Economics,
Lviv National Agrarian University

Галина ДУДИЧ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Halyna DUDYCH,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University
Детальніше
  • 0
Аграріям можуть обмежити розрахунки готівкою
Враховуючи потребу в забезпеченні стабільних надходжень готівки до банківської системи й прискорення її обігу, існує об’єктивна необхідність звуження сфери використання готівки та прискорення розвитку безготівкового сегменту.
Детальніше
Quality Management: Sectoral Aspect

QUALITY MANAGEMENT: SECTORAL ASPECT

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Inna IRTYSHCHEVA
,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Інна ІРТИЩЕВА,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Anastasiya NIKOLENKO,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Анастасія НІКОЛЕНКО,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

In the article it is proved that dairy industry takes one of the first places in the structure of food industry of Ukraine and it is the leading branch in solving the food problem of the country. It is grounded the basic directions of implementation of European standards for the sake of rising the competitiveness of national products and it is composed the proposals as for the management by quality at the enterprises of dairy industry in Ukraine.

У статті доводиться, що молочна галузь є однією з провідних у харчовій промисловості України, водночас вона є такою, що забезпечує вирішення харчових проблем країни. Обґрунтовуються основні напрямки запровадження європейських стандартів, що мають на меті підвищення конкурентоспроможності українських продуктів, а також запропоновано підходи до управління якістю на молочних підприємствах України.
Детальніше
Implementation Of European Quality Standards As A Factor Of Increasing Of Competitiveness In Food Industry Of Ukraine

IMPLEMENTATION OF EUROPEAN QUALITY STANDARDS AS A FACTOR OF INCREASING OF COMPETITIVENESS IN FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Tetyana STROYKO
,
Doctor of Economics,
V.O.Sukhomlynsky National University of Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Yevgeniya BOYKO,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Євгенія БОЙКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

In the article are grounded basic directions of implementation of European standards as a factor of increasing of competitiveness in food industry of Ukraine. It is investigated the current system of regulation the safeness of food products. It is analyzed the international tendencies in management with regulating measures of safety of food products. It is defined the system of measures directed to the implementation of European quality standards.

У статті обґрунтовано основні напрямки впровадження європейських стандартів як фактора підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України. Досліджено поточну систему контролю за якістю харчових продуктів. Проаналізовано міжнародні тенденції щодо управління якістю продуктів. Встановлено заходи щодо запровадження європейських стандартів якості.
Детальніше