Факультет економіки моря  Національного університету кораблебудування імені адмірала МакароваЙого історія починається з середини ХХ-го сторіччя, коли у 1965 р. рішенням Міністерства вищої та середньої освіти СРСР у Миколаївському кораблебудівному інституті було засновано кафедру економіки та організації виробництва. Майже півсторіччя бездоганної репутації, солідного сплаву академічних традицій та сучасних освітніх технологій.

За десятиріччя існування Факультет економіки моря (донедавна – Інженерно-економічний факультет) озброїв знаннями й практичними навичками тисячі молодих людей, що стали згодом самодостатніми особистостями, досягли великих успіхів. Випускників найвідомішого на Миколаївщині центру підготовки економічних кадрів охоче приймають на роботу та високо цінують на промислових і комерційних підприємствах, в фінансово-кредитних та науково-дослідних установах, міжнародних організаціях, у вищих навчальних закладах найвищих рівнів акредитації. Блискучі характеристики отримують вони в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування. Багато хто започаткував власну справу і спромігся добитися вражаючих здобутків у бізнесі, підкоривши уподобання споживачів на вітчизняному та закордонних ринках.
Детальніше
  • 0
Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” створена постановою Президії НАН України № 309 від 03.11.2010 р. Підпорядкована Національній академії наук України і входить до складу Відділення економіки НАН України.

Головними завданнями інституту є фундаментальні і прикладні дослідження економіки природокористування, спрямовані на забезпечення економічного обґрунтування формування та реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України.

В установі функціонують учена рада, аспірантура і докторантура та спеціалізована вчена рада Д 26.256.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, а також рада молодих учених і науково-видавнича рада.
Детальніше
Факультет економіки та менеджменту Сумського державного університетуФакультет економіки та менеджменту Сумського державного університету (ФЕМ СумДУ) – відома в Україні та за її межами бізнес-школа. За рейтингом Вебометрікс у 2011 р. ФЕМ як бізнес-школа посів 9 місце серед українських ВНЗ та 767 місце в світі. Професорсько-викладацький склад факультету налічує понад 100 викладачів з науковим ступенем і вченим званням.

ФЕМ почав свою історію у травні 1991 року, коли здійснив перший набір студентів за двома спеціальностями: «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій». Сьогодні факультет готує фахівців економічного профілю за спеціальностями: «Адміністративний менеджмент», «Бізнес-адміністрування», «Державна служба», «Економіка довкілля та природних ресурсів», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій», «Управління інноваційною діяльністю», «Управління проектами», «Фінанси та кредит».

Місія ФЕМ – підготовка висококваліфікованого, відповідального, компетентного, конкурентноздатного на ринку праці фахівця з економіки та менеджменту, який вільно володіє професією, здатного до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, з високим рівнем соціальної та професійної мобільності.
Детальніше
Землевпорядний факультет Львівського національного аграрного університетуОрганізація високоефективного використання земель була, є і буде завжди важливим питанням для держави, землевласників та землекористувачів. Забезпечення виконання такого важливого завдання стало основою для формування системи управління земельними ресурсами, де важливе місце належить землеустрою і земельному кадастру. Власне, тому ще у 1865 році започатковано вивчення землевпорядного циклу дисциплін, таких як геодезія, меліорація і дренаж, креслення. Згодом у навчальний план включено вивчення такої дисципліни як мірництво.

З розвитком продуктивних сил виникла необхідність виконання великих обсягів землевпорядних робіт у країні. З цією метою у 1947 році засновано землевпорядний факультет, який став першим навчальним осередком з підготовки інженерів-землевпорядників у Західному регіоні України. На той час інженерів-землевпорядників готували землевпорядні факультети при Одеському і Харківському сільськогосподарських інститутах, які в основному обслуговували південно-східні та центральні області України. На західноукраїнських землях таких спеціалістів практично не було. Таким чином, створення землевпорядного факультету у Львові було об’єктивною потребою.

Перші п’ять років землевпорядний факультет не мав свого деканату і студенти були підпорядковані деканату лісогосподарського факультету. І тільки в 1947 році, коли кількість студентів зросла до 250 чоловік, був створений окремий деканат факультету.
Детальніше
Українська академія банківської справи Національного банку УкраїниПРО АКАДЕМІЮ.
Місія Академії – розвиток національної економіки шляхом надання сучасної якісної освіти, рівень якої гарантує стовідсоткове фахове працевлаштування і забезпечується першокласним викладанням, повноцінною інтеграцією викладачів і студентів у світовий науково-освітянський простір та потужною матеріально-технічною базою центрального банку країни.
Академія створює спільноту економістів і правників, які будуть забезпечувати розвиток державності в Україні, працюючи у провідних фінансово-кредитних організаціях і установах, та достойно представляти Національний банк України у закордонних і міжнародних фінансово-економічних структурах.

Основним завданням Академії на перспективу до 2015 року буде подальше підвищення її статусу як вузькоспеціалізованого навчального закладу центрального банку країни, що визначає політику формування економічної та правової освіти банківських працівників.
Детальніше
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН УкраїниІнститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України (ІПРЕЕД НАН України) – створений в 1991 році на базі Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, що було започатковано у травні 1970 р. – відомий академічний заклад економічного профілю на Півдні України.

Головне завдання Інституту полягає у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розвиток та поглиблення теоретичних основ, формування науково-прикладного фундаменту стратегії сталого соціально-еколого-економічного розвитку України, нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо посилення конкурентоспроможності економіки Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я.

Стратегічні напрями наукових досліджень Інституту полягають у наступному:
- теорія і методологія реструктуризації господарських комплексів, формування механізмів інституційних трансформацій в економіці;
- економічна політика і механізми забезпечення сталого розвитку і конкурентоспроможності морегосподарського комплексу, туристичної та рекреаційної сфери в умовах активізації інтеграційних процесів;
- політика інституційно-організаційних перетворень і формування економічних відносин у сфері природокористування та забезпечення екологічної безпеки;
- стратегія і механізми зміцнення потенціалу Українського Причорномор'я та Українського Придунав’я, подолання соціально-економічних диспропорцій його розвитку.

Впровадження результатів наукових розробок Інституту реалізуються шляхом надання наукових доповідей, доповідних записок, аналітичних записок Уряду України, Комітету Верховної Ради України, РНБО та іншим зацікавленим державним установам і відомствам, підготовки монографій, виступів у пресі, надання консультацій з усіх напрямків своєї наукової діяльності.
Детальніше
Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

THE INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH OF THE NAS OF UKRAINE


Свою історію Інститут веде з 1964 року, коли у м. Львові було створено Львівське відділення Інституту економіки АН України. Із здобуттям незалежності перед Україною гостро постали питання формування державної регіональної політики, раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалів регіонів України. Враховуючи актуальність проблематики та наявний науковий потенціал, Президія Національної академії наук України своєю постановою за № 233 від 19 жовтня 1994 р. утворила на базі Львівського відділення Інституту економіки АН України Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, на який були покладені завдання комплексного дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Директором Інституту у 1994-2006 рр. був д.е.н., професор, академік НАН України М.І. Долішній. З 2006 р. Інститут очолює д.е.н., проф. В.С.Кравців.
Впродовж часу свого функціонування головна діяльність Інституту була спрямована на вирішення фундаментальних та практичних проблем соціально-економічного розвитку регіонів України та розробку теоретико-методологічних основ регіональної політики в державі..В Інституті створені відомі в країні та за її межами наукові школи з проблем регіоналістики, розвитку підприємництва та промислового виробництва регіонів, транскордонного співробітництва та еколого-економічного розвитку територіальних суспільних систем. Інститут став однією із провідних вітчизняних академічних установ економічного профілю, відомим центром регіоналістики в Україні.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

• проблем формування регіональної політики;
• систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
• процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;
• ринкової інфраструктури і підприємництва;
• зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
• розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
• методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;
• проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;
• просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:
• підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;
• розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;
• наукові експертизи;
• організацію нарад, семінарів, конференцій;
• надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:
- Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
- Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
- Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
- Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.
За результатами проведених досліджень в процесі виконання відомчої, конкурсної та госпдоговірної тематики вченими Інституту в 2010 р. опубліковано 16 монографій, 8 підручників та навчальних посібників, понад 400 статей. Центральним та регіональним органам влади надіслано 90 аналітичних та доповідних записок, наукових доповідей, рекомендацій.
Основу наукового потенціалу Інституту складають 19 докторів та 42 кандидати наук.

Адреса інституту: 4, вул. Козельницька, Львів, 79026, Україна.
Директор: Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор.
Тел./факс: (380-322) 70-7168.
E-mail: irr@mail.lviv.ua
Сайт: irr.org.ua
Детальніше