• 0
Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ БАЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРИБУТКОВОГО ПОДАТКУ В ЄС ТА УКРАЇНІ

COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BASES OF PERSONAL INCOME TAX IN THE EU AND UKRAINE

Ліна ЗАДОРОЖНЯ,

молодший науковий співробітник,
Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь

Lina ZADOROZHNIA,
Junior Researcher,
University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin’
Детальніше
  • 0
Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України

ПОДАТКОВІ ЕФЕКТИ ВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

TAX EFFECTS FROM EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Едуард РОМАНЮТА,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Eduard ROMANYUTA,
Postgraduate student,
Ternopil National Economy University
Детальніше
  • 0
Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки

ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

BANKING INSTITUTION’S FINANCIAL RELIABILITY AND METHODS OF ITS MEASURING

Наталія КУЦЬ,

здобувач кафедри менеджменту банківської діяльності,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Nataliya KUTS’,
External Ph.D. student of Banking Management Department,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю та можливість його використання в Україні

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

FOREIGN PRACTICE OF ARRANGEMENT OF STATE FISCAL CONTROL AND THE OPPORTUNITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Володимир ПІХОЦЬКИЙ,

доктор економічних наук, заслужений економіст України,
начальник територіального управління Рахункової палати України по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях

Volodymyr PIKHOTSKYI,
Doctor of Economics, Honoured economist of Ukraine,
Manager of regional department of Court of Editors of Ukraine in Lviv, Volyn, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivsk and Zakarpattya region
Детальніше
  • 0
Сутність аудиту державних ресурсів як форма фінансового контролю

СУТНІСТЬ АУДИТУ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ESSENCE OF AUDIT OF STATE RESOURCES AS A FORM OF FINANCIAL CONTROL

Юрій ПІХОЦЬКИЙ,

здобувач
Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Yuriy PIKHOTSKYI,
External doctorate student
of L’viv National Institute of Public Administration of the President-sponsored National Academy of Public Administration
Детальніше
  • 0
Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ СВІТОВИХ ЦІН НА СИРОВИННІ ТОВАРИ, РОЛІ КУРСОВОЇ ПОЗИЦІЇ ДОЛАРА ТА ВПЛИВУ ВАЛЮТНО-ЦІНОВИХ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

EMPIRICAL STUDY OF THE DETERMINANTS OF RAW MATERIALS GLOBAL PRICES, THE ROLE OF DOLLAR’S EXCHANGE RATE AND THE INFLUENCE OF EXCHANGE AND MONETARY GLOBAL FACTORS UPON UKRAINIAN ECONOMY

Тетяна БОГДАН,

доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, київ

Tetyana BOHDAN,
doctor of economics,
Institute for economics and Forecasting, Ukrainian NAS, kyiv
Детальніше
  • 0
Тенденції розвитку муніципальної боргової політики в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

TRENDS OF MUNICIPAL DEBT POLICY DEVELOPMENT

Наталія СИНЮТКА,

Національний університет «Львівська політехніка»

Nataliya SYNYUTKA,
Lviv Polytechnic National University
Детальніше