• 0
Біологізація процесів природокористування, біологізація природокористування, створення, переробки та споживання біоресурсів як запобіжний захист людства за умов наближення загроз світової технологічної сингулярності
Детальніше
  • 0
БУРШТИНОВИЙ ПАСЬЯНС
У 2020–2021 роках бурштинодобувачі замість 25% сплачуватимуть 5 і 8% рентної плати відповідно, що призведе до недоотримання бюджетами сільських територіальних громад значних сум надходжень, а це й надалі консервуватиме вікову відсталість цих територій.
Детальніше
  • 0
Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону


Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону

Ways to stimulate the development of processing industries on the basis of natural resource complexes of the region
Детальніше
  • 0
Еколого-економічна оцінка біорізноманіття лісів: формування теоретико-методологічного інструментарію

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛІСІВ: ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF FORESTS BIODIVERSITY: FORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSTRUMENTS

Юрій НЕСТОРЯК,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Yuriy NESTORIAK,

The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Оптимізація системи землекористування

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

LAND-USE SYSTEM OPTIMIZATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,

Doctor of Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Диверсифікація діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова соціально-економічного піднесення поліських адміністративних районів

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ ПОЛІСЬКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

DIVERSIFICATION OF PERMANENT FOREST USERS’ ACTIVITIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF POLISSYA ADMINISTRATIVE DISTRICTS

Олег ОЛЕКСІЄВЕЦЬ,

директор ДП «Березнівське лісове господарство»

Oleh OLEKSIIEVETS,
Director of State-owned administrative forestry enterprise “Bereznivske lisove hospodarstvo”
Детальніше
  • 0
Аналіз змістовних характеристик фінансово-економічного регулювання у сфері природокористування

АНАЛІЗ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ANALYSIS OF CONTENT CHARACTERISTICS OF FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION IN THE FIELD OF NATURE MANAGEMENT

Анатолій СУНДУК,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Anatoliy SUNDUK,
Doctor of Economic Sciences,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше