• 0
Зміст № 12 (410) грудень 2020 року
ПРИВІТАННЯ ТЕТЯНИ ПЛАЧКОВОЇ З НОВОРІЧНИМИ ТА РІЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ

GREETINGS OF TETIANA PLACHKOVA ON THE OCCASION OF NEW YEAR HOLIDAYS

ІНТЕРВ’Ю
Тетяна ПЛАЧКОВА:
ЯК ЗАЛИШИТИ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНИНА ГОСПОДАРЕМ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ
1
INTERVIEW
Tetiana PLACHKOVA:
HOW TO KEEP UKRAINIAN FARMERS MASTERS OF THEIR LAND

АКТУАЛЬНО
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ
ПЕРШІ ОЗНАКИ 7-ГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ — ЦЕ ПРОЯВИ ПОТУЖНОЇ СВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ ФАХІВЦІВ У СКЛАДІ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
7
ACTUAL
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA
MANIFESTATIONS OF A POWERFUL CONSCIOUSNESS OF SPECIALISTS’ PRACTICAL REASON AS PART OF THE PRODUCTIVE FORCES OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS ARE FIRST SIGNS OF THE SEVENTH TECHNOLOGICAL PARADIGM

СПИСОК АВТОРІВ 2020
20
AUTHORS-2020
Детальніше
  • 0
Зміст № 11 (409) листопад 2020 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
Василь ГОЛЯН
ЯК «НЕЛЕГАЛЬНІ» АЗС НАПОВНЯТЬ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

CHALLENGES OF TIME
Vasyl’ GOLYAN
HOW “ILLEGAL” FILLING STATIONS ARE TO FILL LOCAL BUDGETS

АКТУАЛЬНО
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ, Володимир ОТЧЕНАШКО
ПРО КОГНІТИВНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ЗАКОНІВ АРХІТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНУ ЖИВОЇ ПРИРОДИ, СКОНСТРУЙОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТОМ ІЗ МАТЕРІАЛЬНОГО
2
ACTUAL
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA, Volodymyr OTCHENASHKO
ON COGNITIVE ORIGINS FORMATION OF THE LAWS OF ARCHITECTURAL DESIGN OF ANIMATE NATURE DEVELOPED FROM MATERIAL MATTERS BY THE INTELLIGENCE
Детальніше
  • 0
Зміст № 10 (408) жовтень 2020 року
Детальніше
  • 0
Зміст № 09 (407) вересень 2020 року
Детальніше
  • 0
Зміст № 08 (406) серпень 2020 рокуІНТЕРВ’Ю
Микола ДОЛЯ:
БІОЛОГІЗАЦІЯ ПОВИННА МАТИ ЧІТКО КЕРОВАНУ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

INTERVIEW
Mykola DOLIA:
BIOLOGIZATION MUST BE SUBJECT TO A CLEARLY MANAGED STATE POLICY IN THE SOUTH OF UKRAINE

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Олександр МОРОЗОВ, Микола ДОЛЯ, Руслана МАМЧУР
БІОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТВОРЕННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА СПОЖИВАННЯ БІОРЕСУРСІВ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДСТВА ЗА УМОВ НАБЛИЖЕННЯ ЗАГРОЗ СВІТОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ (ПРИ НАСТАННІ СЬОМОГО СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТРОЮ)
6
ENVIRONMENTAL ECONOMICS
Oleksandr MOROZOV, Mykola DOLIA, Ruslana MAMCHUR
BIOLOGIZATION OF NATURE MANAGEMENT PROCESSES,PRODUCTION, REPROCESSING AND CONSUMPTION OF BIORESOURCES AS A PREVENTIVE PROTECTION OF HUMANITY UNDER THE CONDITIONS OF APPROACHING THREATS OF WORLD TECHNOLOGICAL SINGULARITY (AT THE ONSET OF THE SEVENTH SOCIO-HUMANITARIAN TECHNOLOGICAL PARADIGM)
Детальніше
  • 0
Зміст № 07 (405) липень 2020 рокуJoseph E. Stiglitz: WHERE MODERN MACROECONOMICS WENT WRONG
Детальніше
  • 0
Зміст № 06 (404) червень 2020 рокуПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Татьяна ПЛАЧКОВА: АГРАРНЫЙ ПРОРЫВ В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗМОЖЕН ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

ECONOMIC GROWTH PROSPECTS

Tetiana PLACHKOVA: AGRICULTURAL BREAKTHROUGH IN ODESSA OBLAST IS POSSIBLE THROUGH MODERNIZATION OF RECLAMATION SYSTEMS

АКТУАЛЬНО
Богдан ДАНИЛИШИН
КАНДИДАТ У ПРЕЗИДЕНТИ НАН УКРАЇНИ НАНУ МАЄ ОЧОЛИТИ НАУКОВО-ПРОМИСЛОВУ ПРОСВІТУ В УКРАЇНІ
3
HOT TOPICS
Bohdan DANYLYSHYN
CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE THE NAS OF UKRAINE SHOULD HEAD THE SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL EDUCATION IN UKRAINE

ДУМКИ З ПРИВОДУ
Андрей ЕРМОЛАЕВ
ПОЛИТИКА «НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАПИТАЛИЗМА» – ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ СУДЬБЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
10
Детальніше