Лісове господарство України в умовах євроінтеграційних викликів: інституціональне підґрунтя модернізації
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

UKRAINIAN FORESTRY IN TERMS OF EURO-INTEGRATION CHALLENGES: INSTITUTIONAL GROUND FOR MODERNIZATION

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Олександр ДЗЮБЕНКО,
кандидат економічних наук,
Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

Oleksandr DZYUBENKO,
Ph.D. in Economics,
Cherkasy Regional Forestry and Hunting Administration

У статті обґрунтовуються пріоритетні напрями та пропонуються сучасні інституціональні форми розвитку лісового господарства з урахуванням євроінтеграційних викликів. Запропоновано механізми наближення вітчизняної моделі управління лісовими ресурсами до аналогічних моделей, які сформовані в країнах Європейського Союзу. Необхідною передумовою імплементації передового європейського досвіду у вітчизняну практику господарювання розглядається інтеграція сільського та лісового господарства на основі встановлення партнерських відносин. Обґрунтовується доцільність формування інституціональних форм партнерських відносин між суб’єктами аграрного підприємництва та державними лісогосподарськими підприємствами щодо заліснення сільськогосподарських угідь та проведення агролісомеліоративних робіт.

In the article the preferential directions and modern institutional forms offorestry development are substantiated considering the Euro-integration challenges. The mechanisms to approximate the national model of for est resources management to the analogical models established in the EU countries. The essential prerequisite for implementation of leading European practice into the national management practice is an integration of rural and forestry economy based on establishment of partnership relations. The expediency to form the institutional forms of partnership relations betioeen the agricultural business entities and state forestry enterprises as to the afforestation of agricultural lands and carrying out of agroforestry ivorks is grounded.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали