Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Олександр ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Oleksandr DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Юлія ГЕРНЕГО,
кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Yuliya HERNEHO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті досліджено еволюцію та сучасний стан фінансування інноваційного розвитку в Польщі. Проаналізовано етапи формування моделі інноваційного розвитку країни, що дозволило зупинитися на основних напрямах та пріоритетах стимулювання інноваційної активності в країні. Обґрунтовано структуру фінансування інноваційної діяльності в Польщі, що доводить диверсифікованість джерел залучення фінансових ресурсів у цій країні. На основі аналізу особливостей фінансування інноваційного розвитку на різних рівнях доведено, що однією із важливих складових успішного фінансування інновацій у Польщі є взаємодія та координація пріоритетів на регіональному, державному та європейському рівнях.
Аналіз джерел фінансування інноваційного розвитку в Україні показує, що у їх структурі все ще переважають власні кошти суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну діяльність. Галузева структура фінансування інноваційного розвитку є недостатньо диверсифікованою. У підсумку наголошено на проблемах фінансування інноваційного розвитку національної економіки, для вирішення яких авторами статті запропоновано рекомендації.

In the article the current state and evolution of financing of innovative development in Poland had been studied. The stages of the model of innovative development formation have been analysed that allowed to focus on the main directions and priorities of national innovative activity’s stimulation. The structure of innovative activity’s financing in Poland has been proven. It shows the diversification of financial resources’ sources in this country. According to the particularities of innovative development’s financing at the different levels, it has been concluded the importance of cooperation and coordination of priorities at the regional, state and European levels for innovative development in Poland.
The analysis of sources of innovative development’s financing in Ukraine shows that the own resources of innovative active entities make the main part of such sources. The industrial structure of financing innovative development isn’t diversified enough. As the result, the attention is paid to the problems of innovative development’s financing in Ukraine. In the article the recommendations to solve such problems have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали