Системні дослідження в галузі сталого природокористування  у відділі комплексної оцінки та управління природними ресурсами  ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Проблеми сталого природокористування є актуальним напрямом наукових досліджень Державної установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". Завдання забезпечення сталого природокористування, згідно сучасних наукових поглядів, озвучених на саміті «Ріо-2012» вимагає інституціональних перетворень, включення оцінок природного капіталу в господарський процес, переформатування системи управління природокористуванням в напрямі децентралізації та створення системи сталих фінансів, побудованої за рахунок природних та похідних від них фінансових активів.

За час функціонування установи ДУ ІЕПСР НАН України у ній виконано великий обсяг наукових досліджень. Особливу увагу привертає до себе низка системних досліджень а галузі сталого природокористування, проведена у відділі комплексної оцінки та управління природними ресурсами, яка включила в себе в тому числі завершене у 2015 році комплексне фундаментальне наукове дослідження з економічної оцінки природного багатства України та її регіонів у вартісному вимірі. Результати цієї роботи викликали жваві дискусії та зацікавили помітну кількість наукових організацій, вищих навчальних закладів та державних структур, включаючи Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство оборони України тощо.

З самого початку роботи установи відділом під керівництвом д.е.н., проф. І.К.Бистрякова було взято курс на розробку найсучасніших та інноваційних не тільки для національної, але і для світової науки концептів сталого природокористування, таких, як інституціоналізація, капіталізація та фінансизація природокористування, що дозволило абсолютно по-новому підійти до оцінки природних ресурсів як капіталу і багатства, оцінити ефективність використання природного капіталу в системі національного господарства.

Логіку досліджень відділу було вибудувано таким чином, що на початку було запропоновано інституціональні засади розвитку природно-ресурсних відносин, у яких акцент зроблено на кластерно-корпоративних формах організації природокористування. На основі цих досліджень у подальшому було обґрунтовано концептуальні засади капіталізації природних ресурсів в системі децентралізованої корпоративної економіки за допомогою інструментарію проектного фінансування та структурного управління.
Паралельно була проведена комплексна робота зі створення спочатку теоретико-методологічних засад, а потім – і дієвих методик комплексної оцінки природного капіталу з використанням таких сучасних інструментів, як теорія фінансів, доходний підхід, ризикологія, інвестиційна теорія тощо, що дозволило оцінити раніше неоцінені адекватно їх сучасному стану природні активи, такі, як мінерально-сировинний, водний та екосистемний капітал не тільки у покомпонентному, але й у просторовому вимірі, визначити шляхи та інструменти підвищення ефективності використання природного багатства України в системі регіональної та національної економіки. Результати цього дослідження включають багатий теоретичний, методичний, розрахунковий та картографічний апарат і мають велике значення не тільки для науки і освіти, але й для сфери державного і місцевого управління, для національної безпеки та оборони країни. Важливим аспектом дослідження є пропозиції інституціонального характеру щодо запровадження в Україні інституту громадянської власності на природні ресурси та створення фінансових механізмів розподілу природної ренти на користь усіх без винятку громадян країни, як це зроблено в провідних країнах світу (США, Норвегії, країнах Перської затоки тощо).

Насьогодні на основі комплексної оцінки природного багатства, інноваційних концептів «синьої», «зеленої» та «наноекономіки» відділом розробляється наукова тематика, пов’язана зі створенням сучасних фінансових механізмів управління природно-господарськими комплексами. Вирішення цього наукового завдання дозволить вже в найближчий час перейти в нашій країні до інноваційних структурних форм та проектних механізмів управління природними ресурсами.

Співробітники відділу прийняли участь в організації та проведенні ряду спільних науково-практичних заходів з впровадження наукових розробок відділу в систему освіти та сферу управління національним господарством, зокрема, форуму студентських інвестиційних проектів «Тельбін-2015» та науково-практичного семінару «Сучасний стан трансформаційних процесів у фінансово-кредитній сфері» у Київському університеті ринкових відносин. Проведено ряд заходів за участю співробітників відділу сумісно з Українсько-американським гуманітарним інститутом "Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні"
На перспективу відділом взято курс на імплементацію вказаних розробок у вирішення виключно важливого практичного завдання – створення алгоритму переходу України до європейської практики управління природними ресурсами, що забезпечуватиме ефективну інтеграцію національного господарства в європейський економічний простір. Налагоджується механізм постійної творчої співпраці відділу з провідними вищими начальними закладами України, державними установами та громадськими організаціями, що зацікавлені науковими розробками у сфері використання та охорони природних ресурсів.

Зав. відділу, д.е.н., проф. Бистряков І.К., п.н.с., к.е.н., доц. Клиновий Д.В.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали