Оцінка якості українського інституційного середовища в системі Індексу глобальної конкурентоспроможності
ОЦІНКА ЯКОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

QUALITY RATING OF UKRAINIAN INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE SYSTEM OF THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

Тетяна СТРОЙКО,

доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Tetiana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy

Дмитро ДУШЕЙКО,
Миколаївський національний університет імені В.Сухомлинського

Dmytro DUSHEYKO,
Mykolaiv National University named after V.Sukhomlynskiy

У статті зроблено оцінку якості українського інституційного середовища за допомогою субіндексів блоку «Інститути» Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму за 2006 – 2015 рр. Проаналізовано структуру блоку показників, використано метод групування показників за середніми значеннями та дисперсією. Аналіз свідчить про вкрай низьку якість національного інституційного середовища, індекс блоку «Інституту» має найнижчі середні значення серед інших компонентів ІГК для України. Результати проведеного аналізу слід врахувати при розробці та впровадженні економічної політики, зокрема регуляторної.

The article assesses the quality of Ukrainian institutional environment based on sub-indexes of “Institutions” pillar of Global Competitiveness Index of the World Economic Forum for 2006 to 2015. The structure of the block of parameters has been analysed using the method of grouping of indicators by mean values and variance. The analysis shows extremely poor quality of national institutional environment, and the index of “Institution” pillar has the lowest average values of the other components of the GCI for Ukraine. The results of the analysis should be considered when designing and implementing economic policies, including the regulatory one.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали