Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ: ЛОГІКО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ

MONETARY POLICY AS PART OF SOCIAL CONTRACT: THE LOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

Тетяна КРИЧЕВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tetiana KRYCHEVSKA,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine, Kyiv

На основі аналізу монетарної історії, починаючи із середньовічних публічних емісійних депозитно-розрахункових банків до сучасності, з’ясовано логіку формування суспільних запитів до монетарної політики і відповідей монетарної влади. Оскільки досліджуваний період охоплює періоди становлення й захисту державності, економічні потрясіння й глибокі інституційні зміни, то й отримані висновки щодо оптимальної монетарної політики відрізняються від тих, які нерідко пропонують іноземні експерти на основі аналізу «кращої практики» специфічного періоду 1990-х – початку 2000-х. Доведено, що монетарна політика завжди була елементом економічної стратегії, моделі економічного зростання і, зрештою, суспільного договору. Легітимація її суспільством, формування суспільної довіри до неї відбувається за цілим рядом критеріїв: стабільності національної грошової одиниці, економічного зростання, повної зайнятості, фінансової стабільності й справедливості (оцінки доступності кредитних ресурсів і розподільчих ефектів цієї політики). Розкрито основні проблеми й суперечності монетарного режиму в Україні та розглянуто можливості його корегування.

Based on the analysis of monetary history since medieval public deposit and settlement banks to the present, the article reveals the logic of the formation of public demands on monetary policy and monetary authorities’ responses for them. As the time interval under consideration covers periods of states building and defence, economic turmoil and deep institutional changes, the findings on the optimal monetary policy differ from those offered by foreign experts often based on analysis of «best practices» for specific period of 1990th - early 2000th. It has been founded that monetary policy has always been a part of economic strategy, of some model of economic growth and ultimately of social contract. It has been shown that the legitimization of monetary policy by society and the formation of its credibility are carried out by a number of criteria: stability of the national currency, economic growth, full employment, financial stability and justice (assessment of credit availability and distribution effects of monetary policy). The features of the future monetary policy regime growing within the existing monetary regimes have been highlighted. The basic problems and contradictions of monetary regime in Ukraine have been revealed and the ways for its correction have been shown.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали