Про поняття «точка» економіко-інформаційного простору
ПРО ПОНЯТТЯ «ТОЧКА» ЕКОНОМІКО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

CONCEPT OF THE “POINT” OF ECONOMIC AND INFORMATION SPACE

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

У статті висвітлено результати аналітико-експериментальних досліджень проблеми визначення поняття матеріально-нематеріальної «ТОЧКИ» як основи ціннісно-часового виміру економіко-інформаційних і виробничих процесів, їх характеристик і закономірностей в економічних системах. Розкрито деякі підходи до дуже складного поняття нематеріальної точки найменшого елементу ціннісно-часової системи координат гільбертового простору для визначення розмірності параметрів нематеріальної потужності економічних систем –[ моф].

The article describes the results of analytical and experimental studies of the problem of the definition of the concept of immaterial-material “POINT” as the basis of value-and-time dimension of economic and information and production processes, their characteristics and regularities in the economic systems. Some approaches to the very complex concept of the intangible point of the smallest element values of the value-and-time coordinate system of Hilbert space for defining the dimension of parameters of the intangible power of economic systems – [ MOF].

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали