Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи
ЕКЗОГЕННІ РИЗИКИ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ

EXOGENOUS RISKS OF MARKET STABILITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES: CURRENT STATE AND STRATEGIC PROSPECTS

Олександр ТУР,

аспірант,
Національний університет харчових технологій, Київ

Oleksandr TUR,
Postgraduate student,
National University of Food Technologies, Kyiv

У статті обґрунтовується доцільність використання наявних резервів зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості у зв’язку з втратою українськими товаровиробниками традиційних ринків збуту та переформатуванням світового ринку продовольства. Визначено екзогенні ризики зміцнення ринкової стійкості підприємств харчової промисловості, мінімізація яких потребує більш ефективного використання внутрішньовиробничих чинників (зниження рівня трансформаційних та трансакційних витрат, зниження матеріаломісткості продукції, використання лізингових та франчайзингових технологій, впровадження внутрішньокорпоративних систем стимулювання ресурсо- та енергозбереження).

In the article the expediency to use existing reserves for strengthening market stability of food industry enterprises due to Ukrainian producers losing traditional commodity markets and reformatting of global food market has been grounded. The exogenous risks of strengthening of market stability of food industry enterprises, minimization of which requires more effective usage of intraproductive factors (decrease of transformational and transactional costs, decrease of production’s material capacity, application of leasing and franchising technologies, implementation of in-company systems of stimulating resource- and power-saving) have been defined.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали