Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України
ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

PROACTIVE CREDIT RISKS MANAGEMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Катерина БУЙДА,

аспірант,
Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Kateryna BUIDA,
Postgraduate student,
Science and Research Institute of the National Academic Institution «Academy of Financial Management», Kyiv

У статті розглядається поняття кредитного ризику, його основні причини та наслідки. Проведено аналіз простроченої кредитної заборгованості перед банками та запропоновано методи зниження ризику неповернення позик кредиторами. Обґрунтовано доцільність здійснення маркетингових заходів, спрямованих на відновлення довіри до кредитно-депозитних функції комерційних банків.

The notion of credit risks and its main causes and consequences have been studied in the article. The bank overdue accounts payable have been analysed, and the methods to reduce the risk of loans non-return have been offered. The expediency to take marketing measures aimed at restoration of confidence in credit and depositary functions of commercial banks.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали