Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості
СЕЛЕКЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

CHOICE OF SOFTWARE TO ENSURE AUTOMATION OF DEBTORS MANAGEMENT

Людмила КРУЧАК,

аспірант,
Тернопільський національний економічний університет

Liudmyla KRUCHAK,
Post-graduate student,
Ternopil’ National Economic University

Статтю присвячено теоретичним і практичним питанням обліку дебіторської заборгованості в ринкових умовах. Метою роботи є обґрунтування в сучасних умовах шляхів та інструментів розвитку концептуальних основ автоматизації обліку дебіторської заборгованості в Україні. Об’єктом дослідження є організація автоматизованого обліку на підприємствах України. Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних і практичних аспектів обліку дебіторської заборгованості з використанням різного програмного забезпечення.
Результати дослідження та новизна: у статті розглянуто питання щодо автоматизації обліку дебіторської заборгованості, досліджено переваги у застосуванні різних комп’ютерних програм для обліку дебіторської заборгованості. Розроблено рекомендації щодо впровадження автоматизованої системи обліку дебіторської заборгованості на підприємствах.

The article deals with theoretical and practical issues of debtors management under the market conditions. The aim of the article is to substantiate the ways and instruments of development of conceptual based of automation of debtors management in Ukraine under modern conditions. The object of the research is arrangement of automated debtors management at Ukrainian enterprises. The subject of the research is a totality of theoretical-methodical and practical aspects of debtors management using various software.
Results and topicality of the research: the article deals with the issue of automation of debtors management, investigated advantages of application of different PC software for debtors management. The recommendations as to the implementation of automated system of debtors management at enterprises have been elaborated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали