Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур
ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

У статті висвітлено результати аналітико-експериментальних досліджень нової парадигми та проблеми формування поняття економічного простору як подальшої основи досліджень ціннісно-часової та структурно-просторової динаміки економіко-інформаційних і виробничих структур інноваційних систем, їх характеристик і закономірностей в економічних системах п’яти рівнів. Розглянуто зміст досить багатьох новацій щодо опису економічного простору, який за типом підходу зовсім протилежний сучасному розумінню такого простору, як геометричний. Завдання полягало в тому, щоб продемонструвати підходи до проблеми, які можуть породжувати отримання нових і навіть неочікуваних наукових результатів у майбутньому. На нашу думку, це викличе жвавий науковий інтерес. Із цього приводу наведено цитату Галілея із його трактату «Пробірних справ майстер», що запозичена з роботи Karlа Vosslerа [11]: «...Величну книгу природи (у тому числі й соціально-економічних процесів та подій) може читати лише той, хто спочатку навчиться осягати її мову і тлумачити знаки, якими вона написана. Написана вона ж на мові математики, і її знаки – трикутники, круги та інші геометричні фігури, без яких людина не змогла б зрозуміти в ній жодного слова».

The article describes the results of analytical and experimental investigations of a new paradigm and problems of formation of the concept of economic space as the further basis for research of values-temporal, structural and spatial dynamics of economic information and production structures of innovation systems, their characteristics and regularities in the economic systems of five levels. Reviewed the content of quite a few innovations on the description of the economic space, which will necessarily focus on a particular comprehension of the real economic processes and the type of approach is totally opposite to the modern understanding of this geometric space. The task was to demonstrate these approaches to the problem, which may give rise to new and even unexpected scientific results in the future. I hope that I managed to draw at least a small part of such possible and that it will provoke great scientific interest. For this reason the above quote from Galileo in his treatise "Assay master", borrowed from the work Karlа Vosslerа [11], "...a magnificent book of nature (including socio-economic processes and events) can read only the one who first learns to comprehend the language and interpret the characters in which it is written. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles and other geometrical figures, without which man could not understand in it a single word".

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали