Зміст № 3 (365) березень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


МОЗАЇКА БЕРЕЗНЯ 2017
1
MOSAIC OF MARCH 2017

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Ольга КАЛЕНСЬКА, Лілія СВИРИДОВА
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ
4
Vasyl’ GOLYAN, Ol’ha KALENS’KA, Liliya SVYRYDOVA
CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Олександр МОРОЗОВ, Тімур МОРОЗОВ, Сергій ВЛАСЕНКО
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ
9
Oleksandr MOROZOV, Timur MOROZOV, Sergiy VLASENKO
POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Володимир ХАУСТОВ
ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
19
Volodymyr KHAUSTOV
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STIMULATION IN UKRAINE AND GLOBALLY

Тетяна ПАЯНОК, Алла САВЧЕНКО
АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ
27
Tetyana PAYANOK, Alla SAVCHENKO
THE ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE OF AN ENTERPRISE USING THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS РЕЦЕНЗІЇ REVIEWS

Анатолій ЩЕРБАК
СУЧАСНА ЕКОНОМІКА КРІЗЬ ПРИЗМУ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ (на монографію Людмили Жданової «Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика»)

Anatoliy SHCHERBAK
MODERN ECONOMY FROM THE PERSPECTIVE OF ACCUMULATION OF CAPITAL (on Ludmyla Zhdanova’s monograph “Reproduction and accumulation of capital: the theory, methodology and economic policy”)


Друкувати
Найбільш популярні матеріали