Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES

Павло КЕРІМОВ,

аспірант,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Pavlo KERIMOV,
Post-graduate student,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розглянуто досвід розвитку автомобілебудування в ряді зарубіжних країн та проведено його порівняльний аналіз із політикою розвитку автомобілебудування в Україні. Виділено основні етапи розвитку автомобілебудування, а також заходи, характерні для кожного з етапів. Зроблено висновки щодо причин неефективності політики розвитку автомобілебудування в Україні.

The author analyses Ukraine’s automotive industry development policy based on experience of similar measures undertaken by certain countries. The main stages of development of automotive industry and measures common for each stage have been outlined. The author points out the main reasons of Ukraine’s automotive industry development policy inefficiency.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали