Зміст № 7 (369) липень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


Андрій ПІОНТКОВСЬКИЙ
Санкції США — по Путіну
16а
Andrey PIONTKOVSKY
US sanctions against Putin

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Богдан ІЛИЧОК
ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ – ТУПИК ЧИ ПРОЦВІТАННЯ?..
3
Bohdan ILYCHOK
THE PROSPECT OF UKRAINE IS DEADLOCK OR PROSPERITY? ..

Андрій КРИВОРАК
УКРАИНА. ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ПРЕДПОСЫЛКИ К ЕГО ДОСТИЖЕНИЮ
6
Andriy KRYVORAK
UKRAINE. ECONOMIC GROWTH DRIVERS AND PREREQUISITES TO ACHIEVE IT

АКТУАЛЬНО
ACTUAL


Володимир ПАРСЯК, Марина СОЛЕСВІК
СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ГІБРИДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
7
Volodymyr PARSYAK, Maryna SOLESVIK
PRESENT-DAY REALITIES OF HYBRID ENTREPRENEURIAL BUSINESS

Ігор САЧОВСЬКИЙ
ДО ПИТАНЬ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
12
Ihor SACHOVSKY
ON THE QUESTION OF ANALYSIS OF MAIN EFFICIENCY INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF IVANO-FRANKIVSK REGION ПРОГРАМИ І ПЛАНИ PROGRAMS AND PLANS

ПЛАН ПРІОРИТЕТНИХ ДІЙ УРЯДУ ДО 2020 РОКУ
15
PLAN OF PRIORITY ACTIONS OF THE GOVERNMENT UP TO 2020


Друкувати
Найбільш популярні матеріали