Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації


СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

RURAL HOUSEHOLDS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Людмила УДОВА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ludmyla UDOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Ольга ВАРЧЕНКО,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olga VARCHENKO,
PhD Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на функціонування й розвиток сільських домогосподарств; систематизовано виклики глобалізації для аграрного сектора та розкрито різнопланові ефекти й негативні наслідки, що мають місце в сільській місцевості. Виявлено тенденції та оцінено роль різних джерел у формуванні доходів сільських домогосподарств, особливу увагу приділено аналізу їх сільськогосподарської діяльності. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на обмеження та подолання негативних наслідків, гальмування процесів майнового розшарування й поглиблення соціальної нерівності.

An influence of globalization processes on functioning and development of rural households is analyzed; the calls of globalization for an agrarian sector are systematized and the different effects and negative consequences that take place in rural locality are exposed. Tendencies are educed and the role of different sources is appraised in forming of profits of rural households, the special attention is spared to the analysis of them agricultural activity. The suggestions, sent to limitation and overcoming of negative consequences, braking of processes of property stratification and deepening of social inequality, are grounded.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали