Зміст № 9 (371) вересень 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


ВЕРЕСЕНЬ 2017 АСОЦІАТИВНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ
1
September 2017 ASSOCIATIVE POLYETECONOMY

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА ПЕТРА ПОРОШЕНКА У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
5
ADDRESS BY PRESIDENT POROSHENKO IN THE VERKHOVNA RADA

ВИСТУП ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ООН
16
SPEECH BY PRESIDENT OF UKRAINE TO THE UNITED NATIONS

УКРАЇНА В НОВОМУ СВІТІ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ
38
UKRAINE IN THE NEW WORLD: A PATH TO SUCCESS

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ПІДХІД
40
ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PLANNING: A MODERN SCIENTIFIC APPROACH

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME

Анатолій КАРПУК, Максим ШЕСТАК
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА, МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
19
Anatoliy KARPUK, Maksym SHESTAK
ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF FOREST MANAGEMENT: ESSENCE, ASSESSMENT AND MECHANISM FOR ENSURING

Степан ГОЛУБКА, Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ
БАЛАНСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ
26
Stepan HOLUBKA, Ruslan BILOSKURSKY
BALANCES IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND CRITERIA FOR THEIR FORMATION

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА
ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ
31
Iryna HVOZDETS’KA
TRENDS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES: MARKETING ASPECT


Друкувати
Найбільш популярні матеріали