Методологічні засади формування ресурсного забезпечення економічного потенціалу регіону


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF A FORMING THE RESOURCE PROVIDING OF THE ECONOMIC REGION POTENTIAL

Валентин ТАЛАХ
,
кандидат економічних наук, Луцький національний технічний університет

Valentyn ТALAKH,
PhD Economics, Lutsk National Technical University

У статті розкрито особливості формування структуроутворюючих елементів економічного потенціалу на регіональному рівні з метою з’ясування набору головних складових, визначення їх важливості та взаємодії в загальній структурі, кількісної оцінки й виявлення резервів підвищення ефективності його використання.

The features of the formation the structure forming elements of the economic potential at the regional level with the purpose to find out the set of the main components, determination of their importance and the cooperation in a general structure, the quantitative estimation and detection the backlogs of increase their efficiency of its using are revealed in the article.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали