Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами

ФОРМУВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ МАТРИЦІ СТАНІВ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

FORMATION OF THREE-DIMENSIONAL MATRIX’ STATES OF MOTIVATIONAL MECHANISM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF TRADING NETWORKS

Олена БЄЛОВА
,
Київський національний торговельно-економічний університет

Olena BELOVA,
Kyiv National University of Trade and Economics

У статті визначено основні складові тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами, сформовано матрицю, кожен сектор якої проаналізовано. Розподілено сектори матриці за станами мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами та внесено пропозиції щодо кожного із цих станів.

The article outlines the main components of a threedimensional matrix’ states of motivational mechanism of strategic management of trading networks, it is formed a matrix, each sector of which is analyzed. Matrix sectors were allocated by states of motivational mechanism of strategic management of trade networks and it is submitted proposals for each of these states.

Друкувати
Ken
Група: Гості 24 января 2014 04:34
1


We colvd'ue done with that insight early on.
Найбільш популярні матеріали