Комплексний розвиток агропромислового виробництва: проблеми та пріоритети
КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION: CHALLENGES AND PRIORITIES

Денис ШМАРОВ,

аспірант,
Луцький національний технічний університет

Denys SHMAROV,
Postgraduate student,
Lutsk National Technical University

У статті розкривається необхідність підвищення рівня комплексності агропромислового виробництва у зв’язку із сировинною спрямованістю українського аграрного експорту та виникненням дисбалансу у виробництві окремих видів сільськогосподарської продукції. Проаналізовано основні тенденції в динаміці чистого поточного прибутку отримуваного суб’єктами аграрного підприємництва та створюваної ними доданої вартості. Встановлено посилення сировинної спрямованості розвитку аграрного сектора національного господарства у зв’язку із збільшенням питомої ваги зернових культур у структурі експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції. Обґрунтовується доцільність корекції системи регулювання розвитку аграрного сектора через диверсифікацію інструментів стимулювання комплексного розвитку агропромислового виробництва.

The article reveals the need to increase the level of all-inclusiveness of agro-industrial production in connection with the raw material orientation of Ukrainian agrarian exports and the emergence of imbalances in the production of certain types of agricultural products. The main trends in the dynamics of net current income received by agrarian business and the added value they create have analysed. The strengthening of the raw material orientation of the agrarian sector of the national economy in connection with an increase in the share of grain crops in the structure of exports of agricultural and food products has been established. The expediency to correct the system of agrarian sector development regulation is substantiated through diversification of instruments of stimulation of integrated development of agro-industrial production.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали