Стратегічний пріоритет розвитку аграрного сектора Волині: комплексне використання сільськогосподарської сировини
СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ВОЛИНІ: КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ

STRATEGIC PRIORITY OF THE AGRARIAN SECTOR DEVELOPMENT IN VOLHYNIA: INTEGRATED USE OF AGRICULTURAL RAW MATERIALS

Денис ШМАРОВ,

аспірант,
Луцький національний технічний університет

Denys SHMAROV,
post-graduate student,
Lutsk National Technical University

У статті проаналізовано зрушення в структурі виробництва продукції сільського господарства у Волинській області у 1990-2016 роках. Встановлено, що господарства населення, незважаючи на зміцнення позицій великотоварних виробництв в останні роки, залишаються основними виробниками продукції як рослинництва, так і тваринництва. Виявлено, що у 2016 році порівняно з 2010 у структурі операційних витрат сільськогосподарських підприємств питома вага матеріальних витрат збільшилася, що негативним чином вплинуло на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано, що основним пріорите-том розвитку аграрного сектора Волинської області в сучасних умовах є підвищення рівня комп-лексності розвитку як сільського господарства, так і переробно-харчових виробництв.

The article analyzes the changes in the structure of agricultural products production in Volhynia in 1990-2016. It has been established that the population’s businesses, despite the rise of large commodity productions in recent years, remains the main producers of both plant and animal products. It has been revealed that in 2016 compared to 2010 the share of material costs increased within the structure of operating expenses of agricultural enterprises, which negatively affects the level of competitiveness of agricultural products. It has been substantiated that the main priority for the agrarian sector development in Volhynia under the current conditions is to increase the level of integrity of development of both agriculture and food production and processing industries.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали