Тенденції та проблеми сучасного розвитку ринків у внутрішній торгівлі України
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

TRENDS AND ISSUES OF MODERN MARKET DEVELOPMENT IN THE DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Петро КУЦИК,

професор, ректор,
Львівський торговельно-економічний університет

Віктор АПОПІЙ,
доктор економічних наук, професор,
Львівський торговельно-економічний університет

Petro KUTSYK,

Professor, Principal,
L’viv University of Trade and Economics

Victor APOPIY,

Doctor of Economics, Professor,
L’viv University of Trade and Economics

У статті розкрито зміст і спрямованість основних тенденцій розвитку ринків у сфері роздрібної торгівлі та їх соціально-економічні наслідки. Подано динаміку розвитку ринків за 2000-2016 роки. Показано структурні зміни в товарній спеціалізації ринків. Визначено характер і зміст проблем, які назрівають, показані шляхи їх вирішення.

The article reveals the content and orientation of the main trends of the development of markets in the field of retail trade and their socio-economic consequences. The dynamics of market development for 2000-2016 has been presented. The structural changes in product specialization of markets have been shown. The nature and content of pressing problems and the ways of their addressing have been shown.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали