Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
Єрмакової О.А. Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, 2017.


Монографія Єрмакової О.А. «Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів» присвячена актуальній проблемі, у логічній послідовності охоплює значне коло проблемних питань, пов’язаних із інноваційною діяльністю регіонів України. Послідовно розглядаючи актуальні питання, автор пропонує нові підходи до вирішення завдань теоретичного та прикладного характеру, формуючи у читача цілісне уявлення про систему інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики.

Реформа з децентралізації влади в України та інноваційний поступ світової економіки обумовлюють необхідність пошуку шляхів забезпечення інноваційного розвитку регіонів. Двоїста природа просторового фактору регіональних інновацій, необхідність одночасного врахування впливу процесів, що відбуваються на різних рівнях в діапазоні від локального до глобального, обумовлюють актуальність дослідження феномену глокалізації. В монографії, що рецензується, запропоновано новий погляд на процеси інноваційного розвитку регіонів України та розкрито їх особливості з позицій концепції глокалізації, що дозволяє обійти обмеженість ендогенного підходу до формування регіональної інноваційної політики та подолати вади екзогенного підходу.

Наукова цінність монографії, що рецензується, полягає у переосмисленні ролі національних регіонів у забезпеченні конкурентоспроможності країни та її інтеграції у світогосподарський простір. В монографії досліджено інституційне забезпечення регіональної інноваційної політики країн ЄС, СНД та України, запропоновано інструментарій вдосконалення регіональної інноваційної політики України із урахуванням глобальних викликів та реалій вітчизняної регіональної економіки.

Зміст монографії сформований із шести логічно взаємопов’язаних розділів.

У першому розділі досліджено теоретико-прикладні засади трансформації регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів, в якому розглянуто регіональний вимір інноваційної політики, глобальні тенденції в політиці інноваційного розвитку та особливості конкурування регіонів в умовах глокалізації економічних процесів.

В другому розділі представлено результати дослідження стану інноваційної діяльності в Україні та її регіонах, зокрема за авторським методичним підходом здійснено оцінку ефективності інноваційної діяльності регіонів України, досліджено їх глобальну конкурентоспроможність в інноваційній сфері та вітчизняні організаційно-економічні механізми сприяння інноваційній діяльності в регіонах.

Третій розділ присвячено методологічним засадам формування сучасної парадигми регіональної інноваційної політики, зокрема представлено авторське бачення формування інституціонального забезпечення регіональної інноваційної політики. Імплементовано концепцію соціального капіталу до аналізу інноваційної діяльності в регіонах України, що дозволило розкрити важливість продуктивної співпраці між учасниками інноваційної діяльності для інноваційного розвитку регіонів та розробити інструменти застосування ресурсу соціального капіталу в інтересах інноваційного розвитку. Запропоновано методологічний підхід до визначення варіантів регіональної інноваційної політики із урахуванням соціального капіталу та глобальної інтегрованості.

Четвертий та п’ятий розділи присвячено дослідженню особливостей інноваційної політики країн із перехідною економікою та Європейського Союзу, та перспектив впровадження їх досвіду в реаліях вітчизняної економіки.

В шостому розділі запропоновано ряд інструментів регіональної інноваційної політики на прикладі регіонів Українського Причорномор’я, зокрема методичний підхід до стратегування соціально-економічного розвитку регіонів із урахуванням інвестиційно-інноваційної складової, концептуальні засади забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в регіонах на основі Інтернет-порталів, а також досліджено перспективи розвитку технологічних платформ.

Монографія Єрмакової О.А. «Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів» є завершеним самостійним науковим дослідженням, яке має комплексний та прикладний характер. Його результати характеризуються новизною, мають теоретичне та практичне значення. Монографія становить інтерес для науковців, економістів, керівників органів державного управління різних рівнів, студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей.

Божидарнік Т.В.,
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри менеджменту
Луцького національного технічного університету

Друкувати
Найбільш популярні матеріали