Методологічні та організаційні аспекти розвитку обліку і звітності в Україні


МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

THE METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT THE ACCOUNTING AND THE REPORTING IN UKRAINE

Микола СТАСИШЕН
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Mykola STASYSHEN,
PhD Economics,
State Economic and Technology University of Transport, Kyiv

Закон України про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності викликав революційні зміни в постановці бухгалтерського обліку і звітності в країні. Така ситуація вимагає здійснення попередніх досліджень з методологічних та організаційних аспектів розвитку обліку і звітності, які сприяли б успішності здійснюваних процесів та запобігали допущенню помилок. Результати таких досліджень відображені в статті.

The law of Ukraine of the using of the International standards of the financial reporting caused the revolutionary changes in putting of the business accounting and the reporting in the country. Such situation demands the realization of the previous researches by methodological and organizational aspects of the developing the accounting and the reporting which would be instrumental in progress of the carried out processes and warn the making of the mistakes. The results of such researches are represented in the article.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали