Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ

FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Сергій ШКАРЛЕТ
,
доктор економічних наук,
Чернігівський державний технологічний університет

Sergiy SHKARLET,
PhD Economics,
Chernigiv State Technological University

Вікторія МИКИТЕНКО,
доктор економічних наук,
Міжнародний науково-технічний університет ім. Юрія Бугая, Київ

Victoriya MYKYTENKO,
PhD Economics,
International Scientific and Technical University named after Yuriy Bugay, Kyiv

Розроблено та обґрунтовано алгоритм формування й реалізації оптимальної для України Стратегії сталого розвитку циклічно-бінарного типу в умовах ресурсних обмежень. Удосконалено (на засадах поєднання й реалізації положень системно-комплексного, синергетичного, об’єктно-цільового, ресурсно-функціонального підходів із принципами класичної термодинаміки) структурно-логічні схеми та методи ідентифікації трансформаційних змін, що полегшує практичне запровадження нового стратегічного інструментарію задля регенерації економічної системи держави.

It is worked out and grounded the algorithm of formation and realization the optimal for Ukraine binary type strategy of sustainable development in conditions of resource restrictions. It is improved (on the basis of combination of regulation and realization the system-complex, synergetic, object-targeted, resource-functional approaches with classical thermodynamic principles) structural-logical schemes and methods of identification the transformational changes, it makes easier practical establishment the new strategic toolkit for ensuring the regeneration of economical state’s system.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали