Місцеві бюджети сільських районів: закріплені функції та фінансові можливості

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ: ЗАКРІПЛЕНІ ФУНКЦІЇ ТА ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ

RURAL DISTRICTS’ LOCALBUDGETS: CONFIRMED FUNCTIONS AND FINANCIAL OPPORTUNITIES

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytro KRYSANOV,
Doctor of Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Юлія НЕГОДА,
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ

Yuliya NEHODA,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

У статті розкрито теоретичні засади та практичні аспекти виконання органами місцевого самоврядування функцій надання публічних послуг населенню та економічного розвитку підпорядкованої території з точки зору забезпечення їх фінансовими ресурсами. На прикладі приміського району столичного регіону проаналізовано ситуацію з наповненням доходної частини місцевих бюджетів та оцінено ступінь їх достатності для виконання рольових функцій місцевими органами влади. Розроблено пропозиції щодо фінансової децентралізації, створенню з урахуванням місцевої специфіки нових джерел оподаткування у низових ланках місцевого самоврядування та зміцненню наявного потенціалу генерування доходів з метою посилення фінансової самодостатності та повнішого покриття фінансових потреб бюджетів споживання низових територіальних громад.

The theoretical principles and practical aspects of local authorities executing social maintenance functions for civilians and economic development of subordinate territory in the terms of their provision by financial resources are revealed in the article. Taking one of suburban districts of metropolitan area as an example, the situation with local budgets revenues has been analysed; the level of their adequacy for local authorities’ main functions fulfilment has been evaluated. Suggestions are developed on financial decentralization, creation recognition local specific of new sources of taxation in the basilar links of local self-government and strengthening of present potential of generating of profits, with the purpose of strengthening of financial self-sufficiency and more full covering of financial necessities of budgets of consumption of basilar territorial communities.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали