Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF REGIONAL INNOVATION MARKETS FORMATION IN UKRAINE

Володимир ОСИПОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Volodymyr OSYPOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Андрій ПАНКОВ,
заступник Краматорського міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Andriy PANKOV,
Deputy Mayor of Kramatorsk on the activity of the executive bodies

Олексій ВОРОЖЕЙКІН,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Oleksiy VOROZHEYKIN,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто можливості створення регіональних інноваційних ринків як одного з напрямів підвищення ефективності інноваційної діяльності регіону (субрегіону). Визначено зовнішнє середовище та внутрішню структуру, які необхідні для функціонування інноваційних ринків. Зроблено висновок про перспективність впровадження таких ринків у інноваційну структуру регіону (субрегіону).

The article is devoted to the analysis of possibilities of regional innovation markets creation as one of the directions of improving the efficiency of innovation activities in the region (subregion). It is defined external environment and internal structure, which necessary for the functioning of innovative markets. The advantage of implementing such markets in region’s (subregion’s) innovative structure is grounded.
Детальніше
Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів

ФРАНЧАЙЗИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

FRANCHISING AS AN EFFECTIVE WAY OF RETAIL ORGANIZATION AND STIMULATION OF REGIONS’ ECONOMIC DEVELOPMENT

Віктор КОРСАК
,
компанія «Наш Край Group», Луцьк

Victor KORSAK,
The Nash Kraj Group Company, Lutsk

На основі світового досвіду доведено ефективність франчайзингу як способу організації бізнесу. Порівняно ефективність функціонування роздрібних торгових організацій франчайзі, франчайзерів та незалежних операторів. Встановлено закономірність між площею торговельного закладу у форматі «магазин біля дому» та його ефективністю. Висвітлено причини успішності франчайзингу в роздрібній торгівлі регіону.

On the basis of the international experience the effectiveness of franchising as a way of business is grounded. The effective functioning of franchise retail organizations, franchisers and independent operators are compared. It is established the regularity between trade area of the business in format «convenience store» and its efficiency. The reasons of retail franchising success are ascertained.
Детальніше
Потенційні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України: можливості їх диверсифікації

ПОТЕНЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ЇХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ

POTENTIAL SOURCES OF INVESTMENT IN RAIL TRANSPORT OF UKRAINE: OPPORTUNITIES FOR THEIR DIVERSIFICATION

Георгій ЕЙТУТІС
,
доктор економічних наук,
Південно-Західна залізниця, Київ

Georgiy EYTUTIS,
PhD Economics,
South-Western railway, Kyiv

Олена НИКИФОРУК,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, Київ

Olena NYKYFORUK,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Олена БОЙКО,
кандидат економічних наук, доцент,
Національний авіаційний університет, Київ

Olena BOYKO,
PhD Economics,
National Aviation University, Kyiv

У статті здійснено порівняльний аналіз фінансування оновлення залізничної інфраструктури й рухомого складу в деяких зарубіжних країнах і в Україні. Вивчено та систематизовано потенційно доступні джерела інвестування в розвиток залізничного транспорту України з урахуванням зарубіжного досвіду. Надано конкретні практичні рекомендації по диверсифікації джерел фінансування інвестицій в проекти залізничного транспорту на сучасному етапі реформування галузі.

It has been done comparative analysis of funding renewal of railway infrastructure and rolling stock in certain foreign countries and in Ukraine. This paper studied and systematized potentially available sources of investment for development of railway transport of Ukraine taking into account international experience. The authors concreted practical recommendations to diversify sources of financing investment projects in rail transport at the present stage of reform.
Детальніше
Фінансовий потенціал страховика

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИКА

FINANCIAL POTENTIAL OF INSURER

Вікторія БАРАНОВА
,
доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Victoriya BARANOVA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Ірина НЄННО,
кандидат економічних наук,
Одеський національний університет імені Іллі Мечникова

Iryna NYENNO,
PhD Economics,
Odessa I.I.Mechnikov National University

Запропоновано методику визначення фінансового потенціалу страховика. Зроблено порівняльний аналіз діяльності страховиків (українського та закордонного) із застосуванням даної методики. Наведено фактичне підтвердження доцільності використання методики за посткризовими даними.

In article it is proposed a methodology of determination of financial potential of insurance company. Comparative analysis of insurers activity (Ukrainian and foreign) was done with application of this methodology. The factual approval of the methodology effectiveness according to the financial data of the insurer after crisis was put.
Детальніше
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции

МЕХАНИЗМ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ

MECHANISM OF EXPLANATION OF EFFECTIVE WAYS AND FORMING OF THE OPTIMAL PROGRAM OF PRODUCTION COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

Юрий ЕГУПОВ
,
кандидат экономических наук,
Одесский национальный экономический университет

Yuriy YEGUPOV,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Виктория ЛИТВИНОВА,
аспирантка,
Одесский национальный экономический университет

Viktoriya LITVINOVA,
Post-graduate,
Odessa National Economic University

В статье рассмотрены основные требования, предъявляемые к механизму выбора эффективных путей повышения конкурентоспособности продукции. Даны рекомендации по применению таксономического метода в расчетах интегральной характеристики конкурентоспособности продукции. Его использование в значительной мере повышает объективность сравнительных оценок данного латентного показателя. Обоснован критериальный показатель, в полной мере характеризующий экономическую эффективность мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции. Данный показатель позволяет строго ранжировать разработанные мероприятия по убыванию их экономической эффективности и формировать оптимальную программу повышения конкурентоспособности продукции на промышленных предприятиях.

The article deals with the main requirements lodged to the mechanism of choice of effective ways of production competitiveness improvement. Recommendations of using a taxonomic method in estimation of integral characteristic of production competitiveness were given as well. It using fully improves the objectivity of comparative estimates of the given latent index. The criterial method was given. It characterizes economic efficiency of measures taken to improve the production competitiveness in full. Given index allows to rank worked out measures strictly according to the level of decrease of their economic efficiency and to form an optimal program of improvement of production competitiveness at the enterprises.
Детальніше
Концептуальна модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

CONCEPTUAL MODEL OF CREDIT POLICY FORMATION AT THE DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES IN UKRAINE

Василь БЄЛОЗЕРЦЕВ
,
Дніпропетровський національний університет

Vasyl’ BYELOZERTSEV,
Dnipropetrovsk National University

Статтю присвячено дослідженню проблем формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України. Визначено актуальні проблеми товарного кредитування, що потребують їх практичного розв'язання. Обґрунтовано об'єктивну необхідність державного управління процесами товарного кредитування та розроблено концептуальну модель формування кредитної політики підприємств молокопереробної галузі України.

The article describes the investigation of problems with credit policy formation at the dairy industry enterprises in Ukraine. Pressing problems of commodity credit, which need practical solution, have been defined. Objective necessity of government control over commodity credit processes has been grounded and conceptual model of credit policy formation at the dairy industry enterprises in Ukraine has been developed.
Детальніше
  • 0
Леонид Кучма: Этим комсомольцам-добровольцам всё легко давалосьНа первых порах в украинском бизнесе, как и в российском, кстати, были на виду бывшие комсомольские деятели. Некоторые из них и сейчас известные люди: Тигипко, Матвиенко… Юлия Тимошенко была то, что называется комсомольской активисткой, но не руководящим работником. Это важное отличие. Ей для становления ее бизнеса не могли помочь комсомольские деньги. Другим они не просто помогли, а явились основой их успеха на поприще капитализма, на которое они ступили прямо с поприща коммунизма.

Этим комсомольцам-добровольцам всё легко давалось. Партия при Горбачеве сказала: давай, комсомол, работай! В переводе на практический язык это означало следующее: берите, товарищи комсомольские начальники, деньги своих организаций и употребляйте их как первичный капитал в общих и, естественно, личных интересах. Важное обстоятельство: капиталистические начинания этого рода были на первых порах более-менее защищены от госаппарата, от чиновничества, от правоохранителей. Появились комсомольско-молодежные кооперативы, научно-технические структуры прикладного, рыночного характера. Наиболее смелые и предприимчивые из комсомольских вождей шестым чувством уловили, что никто никогда не будет проверять, куда делись комсомольские деньги.
Детальніше
  • 0
Азаров і Колобов упевнені, що після виборів долар коштуватиме 8,1 – 8,2 гривніПрем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що в проекті державного бюджету на 2013 рік Кабінет Міністрів передбачив курс гривні до долара 8,11-8,2 UAH / USD.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

"Курс закладений 8,11-8,2 по року, це середній курс", – повідомив Азаров.


Чільник уряду впевнений, що в першій половині 2013 року курс буде саме таким: долар коштуватиме 8,1 – 8,2 грн, не більше.

«У нас практично 100% впевненість, що курс буде в межах того рівня, який зараз позначено, а от по другій половині року – подивимося», – сказав Микола Азаров.
Детальніше
  • 0
Теракты в Сомали и Таиланде: более 20 погибшихДвойной взрыв прогремел у национального театра в Могадишо - столице восточноафриканской страны Сомали. Первый из смертников подорвал себя возле ресторана напротив национального театра. Второй взрыв прогремел, когда к месту происшествия стали подходить люди. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна экстремистская группировка.

«Пока мы можем подтвердить гибель 15 человек, в том числе, двух местных журналистов и двух полицейских. Мы все еще считаем раненных», - сообщил глава отдела криминальных расследований полиции генерал Абдуллахи Бариз, информирует Финам.

Напомним, избранный президент Сомалийской Республики Хасан Шейх Мохамед, в своем обращении при инаугурации в числе приоритетных задач будущей работы назвал противодействие терроризму и пиратству. В настоящий момент республика входит в список стран, опасных для туризма и торговых отношений. Только за прошлый год сомалийские пираты нанесли мировой экономике ущерб в размере 6,6-6,9 миллиарда долларов, а местная террористическая группировка «Аш-Шабаб» регулярно проводит нападения на представителей власти страны и население республики. Так, двумя неделями ранее, мишенью экстремистов стал сам Шейх Мохамед, избежавший травм от взрыва лишь по счастливой случайности.
Детальніше
  • 0
Янукович підписав закон, покликаний обмежити тиск прокуратури на суб’єкти бізнесуПрезидент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури», – повідомляє офіційний сайт глави держави.

Відповідний законопроект за № 11074, який обмежує повноваження прокурорських органів, Верховна Рада прийняла 18 вересня. «За» проголосував 261 депутат.

За словами Радника Президента України – Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрія Портнова, підписаний главою держави закон позбавляє прокуратуру права вносити приписи та протести, прийняття яких вимагало від фізичних та юридичних осіб безумовного та невідкладного виконання вимог прокурора.

«Після набуття чинності положеннями цього акту зупинення підприємницької діяльності з ініціативи прокурора може бути здійснено лише за рішенням суду. Така процедура дозволить запровадити змагальний судовий порядок у відносинах між прокурором та суб’єктом підприємницької діяльності. Запропонований підхід матиме позитивні економічні наслідки, оскільки зменшуватиме вплив органів прокуратури на ведення господарської діяльності», - наголосив Портнов.
Детальніше