Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

THEORETICAL PRINCIPLES OF RATIONAL LAND USE

Олександр ГАРНАГА
,
кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Oleksandr GARNAGA,
PhD Economiks,
National university of water management and nature resources use, Rivne

У статті розглянуто теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування, проведено системну інтерпретацію основних підходів до раціоналізації землекористування, організації території і охорони земель. Обґрунтовано недосконалість земельного законодавства та наголошено на необхідності його удосконалення.

Theoretical principles of rational land use providing are considered in the article, system interpretation of basic approaches is conducted to rational land use, organization of territory and guard of lands. Imperfection of the land legislation is grounded and marked on the necessity of it improvement.
Детальніше
Функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників


ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

ENVIRONMENTAL MARKETING FUNCTIONS OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

Ірина ВОРОНЕЦЬКА
,
кандидат економічних наук,
Вінницький національний аграрний університет

Iryna VORONETS’KA,
PhD Economics,
Vinnytsya National Agrarian University

Обґрунтовано основні функції екологічного маркетингу сільськогосподарських товаровиробників з точки зору екологічного відтворення, що сприяє розвитку інструментарію організаційно-економічного механізму природокористування в агросфері.

The basic functions of environmental marketing of agricultural commodity producer are substantiated in terms of environmental reproduction which promotes the development toolkit of organizational-economic mechanism of nature in the agricultural.
Детальніше
Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи


БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ЗГЛАДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОЛИВАНЬ В УМОВАХ КРИЗИ

THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH AND SMOOTHING THE FLUCTUATIONS IN FINANCIAL CRISIS

Ганна ПАНАСЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Ganna PANASENKO,
PhD Economics,
Makiyivka Economics and Humanities Institute

У статті досліджується вплив банківського сектора на економічне зростання і його здатність згладжувати фінансові коливання в умовах кризи. З використанням поширеного підходу Panzar J.C. і Rosse J.N., на основі концепції Raghuram G. Rajan і Luigi Zingales побудовано оригінальну економетричну модель залежності дохідності банківських установ і темпів зростання ВВП на душу населення. Виділено п'ять «невизначеностей», які обумовлюють неможливість створення замкнутої системи прогнозу попиту та пропозиції інструментів фінансового ринку. На основі проведеної систематизації наукових досліджень розроблено теоретичний підхід для вивчення взаємозв'язку банківського сектора і динаміки ВВП.

The article examines the impact of the banking sector on economic growth and its ability to smooth out fluctuations in the financial crisis. With the widespread approach done by Panzar J.C. and Rosse J.N., based on the concept of Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales it is built an econometric model of the original function of profitability of banking institutions and the growth rate of GDP per capita. The top five «uncertainties» that lead to the inability to create a closed system of forecasting demand and supply of money market instruments. On the basis of systematic research a theoretical approach to study the relationship of the banking sector and the GDP growth has been developed.
Детальніше
Сутність і практика креативного обліку


СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ

THE ESSENCE AND PRACTICE OF CREATIVE ACCOUNTING

Юлія ІВАХІВ
,
аспірант,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Yuliya IVAKHIV,
Postgraduate,
Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Статтю присвячено питанням наявності помилок і викривлень у фінансовій звітності підприємств. У ній розкрито сутність креативного обліку, встановлено його основні причини, мотиви, прояви і наслідки. За результатами досліджень автором наведено типові приклади неналежного розкриття інформації у фінансовій звітності.

The article is devoted to issues of errors’ presence and distortions in enterprise’s financial statements. The essence of creative accounting is considered and main reasons, motives for it, its evidences and consequences are determined. According to the author research’s results the most typical examples of undue disclosure of information in financial statements are presented.
Детальніше
Детермінанти розвитку споживчої цінності продукції флексографічних підприємств


ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE DETERMINANTS OF THE FLEXOGRAPHIC COMPANIES’ PRODUCTS CUSTOMER VALUE DEVELOPMENT

Віра МЕЛЬНИЧУК
,
аспірант,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Vira MELNYCHUK,
Postgraduate,
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Розглянуто особливості формування споживчої цінності продукції флексографічних підприємств, які в першу чергу обумовлені їх діяльністю на промисловому ринку. З огляду на це детально досліджено вплив потреб кінцевих споживачів та вимог підприємств харчової промисловості на процес формування споживчої цінності. Крім того, на основі структури елементів споживчої цінності вперше запропоновано механізм її розвитку для продукції поліграфічних підприємств та визначено етапи її створення під впливом визначених диференціаторів.

The characteristics of the flexographic companies’ products consumer value formation that primarily due to their activity in the industrial market ware are considered. Therefore, the impact of end-users needs and food industry companies’ requirements on the process of consumer value creation was researched in details. In addition, based on the consumer value elements structure the mechanism of its development for printing enterprises production was proposed for the first time and its creation under the influence of certain differentiator stages was defined.
Детальніше
Зміст № 12 (302) грудень 2011 рокуПОДІЇ
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Анатолій БУТЕНКО, Євгенія ЛАЗАРЄВА
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4
Anatoliy BUTENKO, Yevgeniya LAZAREVA
MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
9
Yuriy KINDZERSKIY
FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Роман КОПИЧ
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
14
Roman KOPYCH
MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Михайло ОКЛАНДЕР, Олена ЧУКУРНА
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
20
Mykhaylo OKLANDER, Olena Chukurna
GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY
Детальніше
  • 51
Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції»6-7 жовтня 2011 року в Одесі вперше в масштабах країн пострадянського простору відбувся міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції», організований під егідою Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища та під патронатом Національної академії наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Одеської державної адміністрації та обласної ради.

Науково-методичне забезпечення екологічного Форуму здійснювали Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області.

Партнерами Форуму виступили: Державна екологічна академія післядипломної освіти й управління Міністерства екології та природних ресурсів України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДП “Морський торговельний порт «Южний», Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама - 86», громадська організація «Агентство регіонального розвитку», Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», Регіональна суспільно-політична газета «Вечірня Одеса».

У межах Форуму було проведено науково-практичну конференцію та екологічну виставку «Одеська область. Екологія -2011», мета якої - демонстрація найкращого досвіду вирішення екологічних проблем регіону.
Детальніше
«Зелений» вектор розвитку економіки України

«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Тетяна ГАЛУШКІНА,

доктор економічних наук, завсектором прикладних проблем екологізації економіки регіону, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Tetyana GALUSHKINA,
PhD Economics, Head of the Sector of applied problems of ecological economy of the region, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто витоки та хронологію розвитку «зеленої» економіки. Досліджено міжнародні сценарії та сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні на шляху до переорієнтації «коричневої» економіки на «зелену».

The article considers trends and ways of creating «green» economy. Investigated stages of development of «green» economy and transformation processes taking place in Ukraine towards the reorientation of «brown» economy to «green».
Детальніше
Сопоставление феноменов Парето в статистиках активов банков Украины, России и США

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ПАРЕТО В СТАТИСТИКАХ АКТИВОВ БАНКОВ УКРАИНЫ, РОССИИ И США

COMPARISON OF PARETO PHENOMENA IN STATISTICS OF BANK ASSETS IN UKRAINE, RUSSIA AND THE U.S.


Михаил ЛОЩИНИН,
эксперт,
Центр социальных экспертиз,
Институт социологии НАНУ

Mikhail LOSHCHININ,
expert, Centre of Social Expertise,
Institute of Sociology,
National Academy of Sciences

Исследованы распределения банков Украины, России и США по величине активов в период времени, охватывающий финансовый кризис 2008-го года. Распределения банков Украины и России соответствуют степенному закону (феномену Парето) с показателем больше минус двух. Показатель степени в статистике украинских банков монотонно возрастал от минус 1,85 (2002) до минус 1,2 (2007) и минус 1,24 (2008), а два послекризисных года (2009-2010) уменьшился до минус 1,5. Показатель степени российских банков был стабилен в интервале минус 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010), и только в год кризиса возрос до минус 1,5. Банки США представляют собой две статистические группы: в первой группе «средних банков» с активами до 5-10 млрд. долл. (2001-2009) показатель степени составлял минус 2,02 2,09 (что очень близко к каноническому значению минус 2,0), а во второй группе «богатых банков» показатель Парето составлял около минус 1,5. Сделан вывод о том, что средние банки США вырастают «сами из себя», используя свои активы как идеально конструктивный ресурс, в то время как богатые банки США и все банки Украины и России используют дешевую ликвидность для увеличения своих активов. Возможными источниками этой ликвидности могут быть соответственно ФРС США, мировая финансовая система и приток нефтедолларов. Активы украинских и российских банков, а также группы богатых банков США интерпретированы как деструктивный избыточный ресурс. Предложен критерий минимального актива успешного банка. Высказана гипотеза, что увеличенный статистический шум тренда богатых банков США ассоциирован с разоблачением финансовых пузырей. Отмечен рост этого шума непосредственно перед 2008-м годом.

The distribution functions of banks of Ukraine, Russia and USA on assets value at the period of time, including financial crisis of 2008th year are explored. Distributions of Ukrainian and Russian banks correspond to a power law (Pareto phenomenon) with the exponent more then minus two. The exponent in statistics of Ukrainian banks increased monotonously from minus 1,85 (2002) till minus 1,2 (2007) and minus 1,24 (2008) but decreased up to minus 1,5 for two post-crisis years (2009-2010). The exponent of Russian banks was stable in interval minus 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010) and went up to minus 1,5 only in annum of crisis. The banks of USA present two statistical groups: in the first group of “the middle banks” with assets less then $5-10 bill (2001-2009) the exponent made minus 2,02 2,09 (that much close to canonical value minus 2,0), but in the second group of “the rich banks” the Pareto exponent made about minus 1,5. Conclusion is made that the middle banks of USA are growing “from itself”, using their own assets as ideal constructive resource, while the rich banks USA and all banks of Ukraine and Russia use cheap liquidity for increase their assets. FRS of USA, world financial system and influx of oil-dollars may be considered as the possible sources of this liquidity accordingly. Assets of Ukrainian and Russian banks, as well as of the group of USA rich banks are interpreted as destructive superfluous resource. The criterion of minimal asset of successful bank is offered. The hypothesis is supposed that increased statistical noise of the USA rich banks trend is associated with denouncement of the financial bubbles. A growth of this noise just before the 2008th is noted.
Детальніше
Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

FINANCIAL ACTIVITIES IN TERMS OF SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS


Світлана ШУМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ

Svitlana SHUMSKA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

Показано роль фінансової діяльності в економіці України через динаміку макропоказників системи національних рахунків. Розглянуто секторальну структуру формування основних показників ВЕД «фінансова діяльність». За даними таблиці «витрати-випуск» проаналізовано основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність». У статті представлено оцінку динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів. Показано роль сектору фінансових корпорацій у формуванні національного багатства країни на основі СНР.

The role of financial activity is denoted in Ukraine’s economy through macroeconomic dynamics in the systems of the national accounts. A sector structure of the main indicators of “financial activity” is considered. According to the table input-output of the major cross-industry relationships and cost structure of the GDP generated FEA “financial activity” are regarded. The estimation of the dynamics of the “changes in net worth due to saving and capital transfers” of Ukraine is presented in the article. The role of the financial corporations in the forming the national wealth of the country on the basis of SNA is showed.
Детальніше