DataLife Engine > червень 2014, Виклики часу > Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення

Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення


23-07-2014, 09:23. Разместил: E_konomist
Інвестиційна діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва: основні проблеми, передумови та пріоритетні напрями вдосконалення

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

INVESTMENT ACTIVITY OF FORESTRY ENTREPRENEURSHIP SUBJECTS: MAJOR PROBLEMS, PRECONDITIONS AND PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVEMENT

Василь ГОЛЯН
,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Тетяна МЕЛЬНИК,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Tetyana MELNYK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Максим ШЕСТАК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Встановлено, що економічна криза, яка мала місце у 90-х роках та у 2008 році, негативним чином відобразилася на динаміці фінансування потреб лісового господарства, що не дає можливості повною мірою використовувати резерви розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу та комплексного використання відходів лісосічного виробництва. Встановлено, що за період із 2001 по 2012 рік у динаміці капітальних інвестицій у лісове господарство та пов’язані з ним послуги кардинальних зрушень у бік позитивних змін не відбулося, що свідчить про необхідність розширення спектра форм, методів і джерел інвестиційного забезпечення реалізації лісогосподарських та лісоохоронних проектів.
Основними проблемами інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств є такі: нерозвиненість інфраструктури ринку необробленої деревини, відсутність державних та недержавних позабюджетних фондів інноваційного розвитку, надмірна одержавленість майна, відсутність інституціонального підґрунтя використання технологій сек’юритизації для залучення додаткових інвестиційних ресурсів.
Серед найважливіших проблем інвестиційної діяльності суб’єктів лісогосподарського підприємництва недержавної форми власності слід виділити: відсутність партнерських відносин приватних лісогосподарських підприємств із державними лісогосподарськими підприємствами, поодинокі випадки входження приватних суб’єктів лісогосподарського підприємництва в інтегровані структури вертикального та горизонтального типу, низький рівень концентрації інвестиційних ресурсів на більшості лісогосподарських підприємств та підприємств із первинної переробки деревини.
Пріоритетні напрями інвестиційної діяльності лісогосподарських підприємств у сучасних умовах включають насамперед: придбання сучасного високотехнологічного обладнання лісозаготівлі та первинної і поглибленої переробки деревини; формування матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення маркетингових каналів просування готової продукції на цільові ринки та сервісного обслуговування; формування науково-дослідної та виробничої бази плантаційного лісівництва; розбудова техніко-технологічної бази заготівлі недеревної сировини та другорядних лісових матеріалів; нарощення інфраструктурного й природно-ресурсного потенціалу рекреаційного лісокористування та мисливського господарства.

It is determined that the economic crisis which took place in the 90th and in 2008 has negatively affected the dynamics of forest sector financing which prevents to fully use reserves of extended forest resource potential regeneration and complex use of wood raw materials. It is ascertained that during the 2001-2012 period no positive changes in the dynamics of capital investments in forestry towards positive changes occurred that indicates the necessity to extend the range of forms, methods and sources of investment support to carry out forestry and forest protection projects.
The major problems of investment activity of state forestry enterprises are as follows: undeveloped infrastructure of untreated timber marker, absence of state and private off-budget funds of innovative development, excessive nationalization of property, absence of institutional background of using securitization technologies to attract additional investment resources.
The major problems of investment activity of private forestry entrepreneur subjects are as follows: absence of partnership relations between private forestry enterprises and state ones, low level of investment resources concentration at the majority of forestry and primary wood processing enterprises.
The priority directions of investment activity of forestry enterprises under modern conditions are: purchasing of modern hi-tech equipment for timber cutting and primary and secondary wood processing; formation of material and technical basis and information support of marketing channels of ready product promotion to target markets and maintenance service; formation of science and technology and production basis of plantation forestry; development of science and technical basis of stocking of non-wood raw materials and secondary forest products; increasing of infrastructural and nature-resource potential of recreational forest using and hunting sector.

Вернуться назад