• 0
Василь Голян: як навести порядок на ринку нафти та природного газу – скільки мають платити підприємства олігархів
Вагомою складовою природно-ресурсного потенціалу та природного багатства країни виступають мінерально-сировинні ресурси. Враховуючи те, що більшість країн так і не змогли трансформувати національні економіки до вимог інформаційної фази соціально-економічного розвитку, мінерально-сировинні ресурси виступають чи не основним фактором господарської самодостатності та економічної могутності тих чи інших держав.
Детальніше
 • 0
Сергій Пирожков: Економіка природокористування має стати стратегічним напрямом економічних досліджень в умовах нової системи геополітичних координат та природно-ресурсних обмежень
В умовах кардинального переформатування центрів тяжіння у глобальному економічному просторі, особливо Східної Європи, перед Україною постало важливе завдання максимально ефективного використання ендогенних чинників соціально-економічного піднесення. Враховуючи те, що наша країна до цього часу де-факто не вступила у постіндустріальну фазу розвитку і не модернізувала виробничо-технічну базу та інфраструктуру матеріального виробництва до вимог п’ятого й шостого технологічного укладу, у спектрі базових ендогенних чинників найбільш вагомими є природно-ресурсні. Більше того, високий рівень ресурсомісткості виробництва переважної кількості видів продукції та значна залежність від зовнішніх джерел постачання паливно-енергетичних ресурсів вимагають перегляду підходів до господарського освоєння власного природно-ресурсного потенціалу як фактора виробництва та базової детермінанти зміцнення енергетичної самодостатності країни. Все це потребує вдосконалення методологічного й прикладного інструментарію економічних досліджень, пов’язаних із застосуванням сучасних форм, методів та механізмів економічного регулювання природокористування. З питаннями про нові тренди й виклики в економіці природокористування ми звернулися до віце-президента НАН України, академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: як зупинити зниження реальної заробітної платиВ структурі національної економіки є сектори, функціонування яких базується на використанні природних ресурсів та природних умов і пов’язане з присвоєнням та перерозподілом природно-ресурсної ренти, яка виникає під впливом природних чинників та у зв’язку з неоднаковими умовами господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу. Такими секторами є сільське, лісове та рибне господарство.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: загрози продовольчій безпеці України посилюються
Прикметною рисою розвитку аграрного сектора України в останнє десятиліття стало розширення посівних площ культур, які виступають сировиною для виробництва енергетичних ресурсів. Показовим в цьому плані є збільшення площі сільськогосподарських угідь, які відводяться під посіви ріпаку.
Детальніше
 • 0
Дмитро Крисанов: На шляху до європейської моделі безпечності харчових продуктів
У вересні 2015 р. набрала чинності низка важливих пунктів, які викладені в Прикінцевих і перехідних положеннях Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (третя редакція рамкового закону від 22.07.2014 р. № 1602-УІІ). Основні положення цього закону базуються на директивах і регламентах ЄС щодо безпечності та якості харчової продукції, які чинні та успішно запроваджені в країнах-членах Співдружності. Їх ключове положення: харчова продукція, що імпортується з третіх країн на продовольчі ринки ЄС, повинна повністю відповідати вимогам європейських нормативних документів. З питаннями щодо оцінювання нинішньої ситуації у сфері виробництва харчових продуктів та проблем і перспектив впровадження вимог технічних регламентів безпечності й стандартів якості на підприємствах продовольчого комплексу України, ми звернулись до доктора економічних наук, професора, провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Дмитра Федосовича Крисанова.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: криза аграрного сектора – наслідки будуть невтішними
Україна володіє значним природно-ресурсним, виробничо-технічним та організаційним потенціалом для комплексного розвитку аграрного сектора. Мова йде про повноцінний розвиток рослинницької та тваринницької галузей, сфери переробки сільськогосподарської продукції, розбудови сучасної системи агрохімічного обслуговування, інноваційного відновлення сільськогосподарського машинобудування. Та на жаль реальна практика останніх років показує – в Україні відсутня комплексність розвитку переважної більшості регіональних агропромислових комплексів.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: як не допустити краху аграрного сектораОстанні події в політичній та економічній сферах України наглядно продемонстрували «фасадний» характер тих перетворень, які відбувалися протягом останніх двадцяти п’яти років. Особливо показовим це є в аграрному секторі, коли агрохолдинги «жирують» на чорноземах, а сільські населені пункти занепадають.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: мисливське господарство може стати основою економічного піднесення окремих регіонів УкраїниОкремі регіони України, які відзначаються високим рівнем лісистості, значною площею земель водного фонду, зокрема водно-болотних угідь, мають великий потенціал для розбудови індустрії мисливського господарства. Мисливське господарство для сільських територій забезпечить додатковий приплив туристів та сприятиме розширенню потужностей у суміжних галузях.
Детальніше
 • 0
В українській політиці незабаром відбудуться зміни – з’явився новий лідерПогіршення соціально-економічного становища в Україні кореспондується з комплексом подій, які безпосередньо пов’язані з відставкою провідників реальних ринкових перетворень та формуванням нових політичних альянсів.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: чому економічні реформи зупинилисяОкремі експерти, які є прихильниками ліберальної моделі реформування національної економіки, тривалий період говорили про першу кризу ринкової економіки, яка почалася у 2008 року у зв’язку з впливом глобальної фінансової кризи. При цьому вони вказували на те, що масштабна криза 90-х років – це ще була криза планової економіки.
Детальніше
 • 0
Системні дослідження в галузі сталого природокористування у відділі комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»Проблеми сталого природокористування є актуальним напрямом наукових досліджень Державної установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". Завдання забезпечення сталого природокористування, згідно сучасних наукових поглядів, озвучених на саміті «Ріо-2012» вимагає інституціональних перетворень, включення оцінок природного капіталу в господарський процес, переформатування системи управління природокористуванням в напрямі децентралізації та створення системи сталих фінансів, побудованої за рахунок природних та похідних від них фінансових активів.
Детальніше
 • 0
Реорганізація Київського інвестиційного агентства – що це дасть Києву?3 лютого в інформаційному агентства «Інтерфакс-Україна» відбулася прес-конференція, присвячена реорганізації Київського інвестиційного агентства (КІА). За задумом авторів реформи, вона має стати прообразом майбутньої реорганізації столичного муніципалітету.
Детальніше