Фіскальне регулювання природокористування в Норвегії та Україні: перспективи подолання інституціональних розривів

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В НОРВЕГІЇ ТА УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РОЗРИВІВ

FISCAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REGULATION IN NORWAY AND UKRAINE: PROSPECTS OF OVERCOMING THE INSTITUTIONAL GAPS

Вадим БАРДАСЬ
,
Луцький національний технічний університет

Vadym BARDAS’,
Lutsk National Technical University

У статті розкриваються суперечності вітчизняної системи фіскального регулювання природокористування. Проаналізовано структуру податкових надходжень до консолідованих бюджетів Норвегії та України, виявлено диспропорції у питомій вазі природно-ресурсних платежів. Запропоновано диференціювати нормативи плати за спеціальне природокористування виходячи з рівня інноваційно-технологічного розвитку видобувного підприємства.

The article reveals the national system’s contradictions of the fiscal environmental management. The structure of taxation receipts to the consolidated budgets of Norway and Ukraine is analyzed, the disparities in the share of natural resource payments are revealed. It is proposed to differentiate the standards of payment for special environmental regulation based on the innovation and technological development level of mining enterprises.
Детальніше
Ринок землі в Україні: передумови та наслідки


РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ

THE MARKET OF GROUND IN UKRAINE: PRECONDITIONS AND CONSEQUENCES

Віра ХОМУТЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Vira KHOMUTENKO,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Оксана ВОЛКОВА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Oksana VOLKOVA,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

У статті проаналізовано передумови для формування ринку землі в Україні та визначено можливі наслідки запровадження вільного обігу землі сільськогосподарського призначення.

Preconditions are analysed in the article for forming the market of ground in Ukraine and the consequences of establishing the free circulation of agricultural grounds are determined.
Детальніше
Інституціональні передумови нарощення лісосировинного потенціалу


ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ НАРОЩЕННЯ ЛІСОСИРОВИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ

THE INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR AN INCREASING THE FOREST POTENTIAL

Тетяна МЕЛЬНИК
,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Tetyana MELNYK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розглядаються перспективи активізації підприємницької діяльності у сфері лісового господарства. Обґрунтовується доцільність створення фонду малопродуктивних земель, які підлягатимуть залісненню. Запропоновано напрями створення кластерних об’єднань як перспективної форми нарощення лісосировинного потенціалу.

The perspectives of the intensification the entrepreneurial business in the field of forestry are regarded in the article. The suitability of a creating the fund of the unproductive land, which will be subject of the afforestation is proved. The directions of the creating the cluster associations as a promising form of the forest increasing potential are offered.
Детальніше
Механізми забезпечення ефективного використання меліорованих земель в умовах поглиблення ринкових трансформацій


МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

MECHANISMS OF A PROVIDING THE EFFECTIVE EXPLOITATION OF MELIORATED GROUNDS IN CONDITIONS OF THE DEEPENING THE MARKET TRANSFORMATIONS

Інна АНДРОЩУК
,
Луцький національний технічний університет

Inna ANDROSCHUK,
Lutsk National Technical University

У статті розглянуто проблеми використання меліорованих земель для потреб сільськогосподарського виробництва. Визначено джерела інвестиційного забезпечення модернізації водогосподарської інфраструктури меліоративних систем. Запропоновано шляхи реформування відносин власності на меліоровані землі.

The problems of the exploitation the meliorated grounds for agricultural purposes are considered. The sources of providing with modernization the water management infrastructure, meliorative systems are determined. The ways of reforming property relations on meliorated land are offered.
Детальніше