Світ врятує марикультура

СВІТ ВРЯТУЄ МАРИКУЛЬТУРА

MARICULTURE WILL SAVE THE WORLD

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Наталія ПОТАПЕНКО,
Миколаївська область

Nataliya POTAPENKO,
Mykolaiv region

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку марикультури в Україні та світі. Доведено, що актуальним завданням України як морської держави є забезпечення оптимального і сталого функціонування морегосподарського комплексу, діяльність якого пов’язана з використанням мінеральних, енергетичних і біологічних ресурсів. Обґрунтовано, що марикультура потребує підтримки на законодавчому рівні, а також необхідна лізингова підтримка, можливість оренди територій під плантації на досить тривалий термін.

The article analyses the current state and perspectives of development of mariculture in Ukraine and worldwide. It is proved that an urgent task for Ukraine as a sea state is insurance optimal and sustainable functioning of seaeconomic complex, activity of which is connected with use of mineral, energy, and biological resources. It is grounded that mariculture needs support at the legislative level, as well as leasing support, possibility to rent areas for plantations for a quite long time.
Детальніше
Регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій: перспективні напрями вдосконалення суб’єктно-об’єктних відносин

РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗОНІ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ВІДНОСИН

RECREATIONAL BUSINESS MANAGEMENT IN DRAINAGE MELIORATIONS AREAS: LONG-TERM DIRECTIONS OF SUBJECT-OBJECT RELATIONS IMPROVEMENT

Ольга ДЯЧУК
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Olga DYACHUK,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розкриваються проблемні моменти активізації рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій. Природна ренатуралізація розглядається як вагомий чинник нарощення природно-ресурсного потенціалу для розбудови рекреаційної інфраструктури. З метою залучення додаткових інвестицій у рекреаційну сферу та забезпечення інтегрованого управління природними ресурсами запропоновано систему регулювання рекреаційного підприємництва в зоні осушувальних меліорацій, суб’єктами якої виступають органи управління природними ресурсами та охорони довкілля, органи місцевого самоврядування та регіональної виконавчої влади, фінансово-кредитні структури. З метою підвищення рівня концентрації інвестиційних ресурсів, необхідних для розбудови індустрії туризму та санаторно-курортного господарства, обґрунтовується доцільність об’єднання інституціональних суб’єктів рекреаційного підприємництва, інших суб’єктів природоексплуатаційної діяльності в інтегровані підприємницькі структури.

The main problems of recreational business intensification in drainage meliorations areas are revealed. Renaturalization is considered as an important factor of natural and resource potential’s increasing to build up the recreational infrastructure. In order to attract additional investments to recreational field and ensuring of natural resources integrated control it is offered a system of recreational business management in drainage meliorations lands, the subjects of which are the natural resources and environmental protection regulatory bodies, self-governing and regional executive power authorities, and financial and credit structures. With the aim of level increase of investment resources concentration required for tourism and sanatorium-resort development, it is grounded the expediency of recreational business institutional subjects and other nature using subjects merging into integrated enterprising structures.
Детальніше
Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону)

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ)

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE KYIV REGION)

Олена КОБЗАР
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Olena KOBZAR,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Розкрито концептуальні засади формування регіональної екологічної політики. Проаналізовано структуру та проблеми економічного механізму екологічної політики Київського регіону. Висвітлено проблеми фінансування природоохоронної діяльності на регіональному рівні. На основі результатів аналізу запропоновано перспективні напрями вдосконалення економічного механізму реалізації регіональної екологічної політики на прикладі Київського регіону.

Conceptual principles of the regional environmental policy are revealed. The structure and the problem of the economic mechanism of environmental policy of the Kyiv region are analysed. The problems of funding environmental activities at the regional level are covered. Promising ways of improving the economic mechanism of implementation of regional environmental policies of Kyiv region are offered.
Детальніше
Аналіз структури земельних угідь Горохівського району

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ

LAND STRUCTURE ANALYSIS IN GOROKHIV REGION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
PhD in Economics,
Lviv National Agrarian University

Оксана СКОРУПСЬКА,
Львівський національний аграрний університет

Oksana SKORUPSKA,
Lviv National Agrarian University

Розглядається склад земельних угідь та аналізується їх структура в розрізі сільських рад Горохівського району Волинської області. Проведено ранжування й групування сільських рад за загальною площею земельних угідь, проаналізовано кількість випадків, визначено питому вагу окремих груп. Здійснено аналіз розподілу за груповими та кумулятивними частотами й частками. Пропонується табличний та графо-візуальний аналіз співвідношення угідь у статистичних групах, зокрема: інтервалу коливань розораності, сільськогосподарської освоєності, лісистості, площі окремих сільськогосподарських, водно-болотних та інших угідь.

The lands composition of Gorokhiv district in Volyn region is studied and their structure in terms of village councils is analysed. The ranking and classification of village councils by lands total area is carried out. The analysis of distribution by group and cumulative frequencies and shares is also performed. We offer tabular and graph-visual analysis of lands correlation by statistic groups, in particular: tilling interval, agricultural mastering, woodiness, area of certain agricultural, water-boggy and other lands.
Детальніше
Раціональне природокористування як елемент сталого розвитку сільських територій

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

RATIONAL NATURE USING AS AN ELEMENT OF RURAL AREAS SUSTAINAbLE DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА
,
доктор економічних наук,
Національний університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,
Doctor of Economics,
National Shipbuilding University named after Admiral Makarov, Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Tetyana STROYKO,
Doctor of Economics,
Mykolaiv National University named after V.O. Sukhomlynskiy

Маріанна СТЕГНЕЙ,
кандидат економічних наук,
Мукачівський державний університет

Marianna STEHNEI,
PhD in Economics,
Mukachevo State University

У статті обґрунтовано основні напрями раціонального землекористування як одного з основних елементів сталого розвитку сільських територій. Досліджено сучасний рівень забруднення навколишнього середовища. Визначено першочергові напрями, здатні забезпечити передумови для формування системи сталого розвитку сільських територій.

The basic directions of rational land using as one of the basic elements of rural areas sustainable development are grounded in the article. Is investigated the modern level of environmental pollution. The priority areas that are able to provide the preconditions for sustainable development system forming of rural areas are identified.
Детальніше
Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

PROPERTY RELATIONS REFORMATION IN FOREST MANAGEMENT FIELD: PRIORITIES AND RESTRICTIONS

Анатолій КАРПУК
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Розглядаються форми власності на лісові ресурси та землі лісового фонду, що регламентуються вітчизняним нормативно-правовим полем. Найбільш резонансним питанням реформування відносин власності на ліси є можливість інституціоналізації приватної форми власності та передання окремих земель лісового фонду у комунальну власність. Форсування процесу створення лісів комунальної власності буде доцільним, коли будуть зняті всі протиріччя щодо розмежування земель у межах і поза межами населених пунктів, а також тоді, коли територіальні громади отримають ширші повноваження щодо наповнення місцевих бюджетів і матимуть можливість укладати угоди із суб’єктами лісогосподарського підприємництва, здатними примножувати лісоресурсний потенціал населених пунктів та прилеглих територій.
З огляду на численні обмеження щодо передачі лісів у приватну власність та невисоку ефективність гіперодержавлення лісових благ необхідно передбачити можливість зміни прав користування, що суттєво не вплине на рівень доступності лісів для широких верств населення. Необхідно значно диверсифікувати форми тимчасового користування лісами, щоб активізувати підприємницьку активність у сфері заготівлі та первинної переробки деревини. З огляду на це варто узаконити можливість імплементації у практику лісокористування орендних схем, концесійного режиму, угод про розподіл продукції, довірчого управління.

We consider the ownership of forest resources and forest lands, regulated by national regulatory and legal framework. The most resonant issues of reform of forest property are the possibility of institutionalization of private ownership and the transfer of some forest land in communal ownership. Forcing the process of creating communal forest ownership is appropriate, when they removed all the controversy concerning the delimitation of land within and outside the settlements, and when local communities will have broader powers to local budget revenues and be able to make deals with the subjects of forestry businesses capable of augmenting forest potential settlements and surrounding areas.
It is necessary to significantly diversify the temporary use of forests to enhance entrepreneurial activity in the harvesting and primary processing of wood. In view of this it is necessary to legitimize the possibility of implementation in practice of forest management lease schemes of concession regime, production sharing agreements and asset management.
Детальніше
Кластеризація земельно-господарських систем

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

CLUSTERING OF LAND ECONOMIC SYSTEMS

Оксана СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет,
Дубляни

Oksana STUPEN’,
Lviv National Agrarian University,
Dublyany

Представлено структуру земельного кластеру, в якій основна увага акцентується на таких видах діяльності, як виробнича, маркетингова, фінансова та страхова. Проаналізовано основні ознаки кластерів у сфері функціонування земельно-господарських систем.
Розглянуто тенденції у сфері інтеграційних процесів земельно-господарських систем та виділено два типи інтегрованих утворень: агрохолдинги – об’єднання, утворені на базі великого капіталу, та сільськогосподарські кооперативи, що мають ознаки земельних кластерів і сформовані як результат взаємодії дрібних і середніх сільськогосподарських виробників. Встановлено, що в аграрному секторі виокремлюють такі види інтеграційних процесів, як корпоратизація, кооперація та кластеризація.
Важливою проблемою інтеграційного потенціалу українських земельно-господарських систем є те, що в частині формування земельних кластерів у формі сільськогосподарських кооперативів він не використовується належним чином. Охарактеризовано структуру організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві. Зображено розподіл фермерських господарств за площею та кількістю земельних угідь, що є у користуванні цих форм підприємницької діяльності.

It is suggested the structure of land cluster taking into account such kinds of activities as: producing, marketing, financing and insurance. Main characteristics of clusters in the sphere of land economic systems functioning are analysed.
Some tendencies in the sphere of integration processes of land economic systems are highlighted and two types of integrated units are distinguished: agro- holdings are units formed on the basis of great amount of capital as well as agricultural cooperative societies with some characteristics of land clusters and they are formed as a result of interdependent of small and medium agricultural producers. It is determined that there are two types of integration processes as corporation, cooperation and clustering.
A very important problem of integration potential of Ukrainian land economic systems is that it is not used properly in land clusters forming in a form of agricultural cooperatives.
The structure of organizational and legal forms of economy in agriculture is characterized. Distribution of farms due to their areas and amount of lands used by these forms of businesses are shown.
Детальніше