Реформування відносин власності у сфері лісокористування: пріоритети та інституціональні обмеження

РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

PROPERTY RELATIONS REFORMATION IN FOREST MANAGEMENT FIELD: PRIORITIES AND RESTRICTIONS

Анатолій КАРПУК
,
доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Розглядаються форми власності на лісові ресурси та землі лісового фонду, що регламентуються вітчизняним нормативно-правовим полем. Найбільш резонансним питанням реформування відносин власності на ліси є можливість інституціоналізації приватної форми власності та передання окремих земель лісового фонду у комунальну власність. Форсування процесу створення лісів комунальної власності буде доцільним, коли будуть зняті всі протиріччя щодо розмежування земель у межах і поза межами населених пунктів, а також тоді, коли територіальні громади отримають ширші повноваження щодо наповнення місцевих бюджетів і матимуть можливість укладати угоди із суб’єктами лісогосподарського підприємництва, здатними примножувати лісоресурсний потенціал населених пунктів та прилеглих територій.
З огляду на численні обмеження щодо передачі лісів у приватну власність та невисоку ефективність гіперодержавлення лісових благ необхідно передбачити можливість зміни прав користування, що суттєво не вплине на рівень доступності лісів для широких верств населення. Необхідно значно диверсифікувати форми тимчасового користування лісами, щоб активізувати підприємницьку активність у сфері заготівлі та первинної переробки деревини. З огляду на це варто узаконити можливість імплементації у практику лісокористування орендних схем, концесійного режиму, угод про розподіл продукції, довірчого управління.

We consider the ownership of forest resources and forest lands, regulated by national regulatory and legal framework. The most resonant issues of reform of forest property are the possibility of institutionalization of private ownership and the transfer of some forest land in communal ownership. Forcing the process of creating communal forest ownership is appropriate, when they removed all the controversy concerning the delimitation of land within and outside the settlements, and when local communities will have broader powers to local budget revenues and be able to make deals with the subjects of forestry businesses capable of augmenting forest potential settlements and surrounding areas.
It is necessary to significantly diversify the temporary use of forests to enhance entrepreneurial activity in the harvesting and primary processing of wood. In view of this it is necessary to legitimize the possibility of implementation in practice of forest management lease schemes of concession regime, production sharing agreements and asset management.
Детальніше
Кластеризація земельно-господарських систем

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

CLUSTERING OF LAND ECONOMIC SYSTEMS

Оксана СТУПЕНЬ
,
Львівський національний аграрний університет,
Дубляни

Oksana STUPEN’,
Lviv National Agrarian University,
Dublyany

Представлено структуру земельного кластеру, в якій основна увага акцентується на таких видах діяльності, як виробнича, маркетингова, фінансова та страхова. Проаналізовано основні ознаки кластерів у сфері функціонування земельно-господарських систем.
Розглянуто тенденції у сфері інтеграційних процесів земельно-господарських систем та виділено два типи інтегрованих утворень: агрохолдинги – об’єднання, утворені на базі великого капіталу, та сільськогосподарські кооперативи, що мають ознаки земельних кластерів і сформовані як результат взаємодії дрібних і середніх сільськогосподарських виробників. Встановлено, що в аграрному секторі виокремлюють такі види інтеграційних процесів, як корпоратизація, кооперація та кластеризація.
Важливою проблемою інтеграційного потенціалу українських земельно-господарських систем є те, що в частині формування земельних кластерів у формі сільськогосподарських кооперативів він не використовується належним чином. Охарактеризовано структуру організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві. Зображено розподіл фермерських господарств за площею та кількістю земельних угідь, що є у користуванні цих форм підприємницької діяльності.

It is suggested the structure of land cluster taking into account such kinds of activities as: producing, marketing, financing and insurance. Main characteristics of clusters in the sphere of land economic systems functioning are analysed.
Some tendencies in the sphere of integration processes of land economic systems are highlighted and two types of integrated units are distinguished: agro- holdings are units formed on the basis of great amount of capital as well as agricultural cooperative societies with some characteristics of land clusters and they are formed as a result of interdependent of small and medium agricultural producers. It is determined that there are two types of integration processes as corporation, cooperation and clustering.
A very important problem of integration potential of Ukrainian land economic systems is that it is not used properly in land clusters forming in a form of agricultural cooperatives.
The structure of organizational and legal forms of economy in agriculture is characterized. Distribution of farms due to their areas and amount of lands used by these forms of businesses are shown.
Детальніше
Ефективність капіталовкладень у розвиток туристичної галузі (на прикладі Закарпатської області)

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

EFFICIENCY OF CAPITAL INVESTMENTS IN TOURISM DEVELOPMENT (THROUGH THE EXAMPLE OF ZAKARPATTIA REGION)

Мар’яна БАГРІЙ
,
Львівський національний аграрний університет,
Дубляни

Maryana BAGRIY,
Lviv National Agrarian University,
Dublyany

У статті розглянуто чинники, від яких залежить інвестиційна активність у туристичній сфері. Розроблено схему формування сприятливого клімату для реалізації інвестиційних проектів. Ґрунтовно розкрито ризики, які пов’язані з інноваційною діяльністю.

The article considers the factors that influence investments activity in tourism. A scheme for creation of favourable climate for investments projects implementation has been carried out. Innovation activity-related risks have been discussed in details.
Детальніше
Екологічна складова фіскального регулювання водокористування

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

ECOLOGICAL COMPONENT OF WATER USING FISCAL MANAGEMENT

Людмила ЛЕВКОВСЬКА
,
доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVSKA,
Doctor of Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Ірина ТРАЧУК,
аспірант,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Iryna TRACHUK,
Post-graduate student,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Порушуються проблеми пред’явлення та стягнення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти. Проаналізовано основні тенденції пред’явлення екологічного податку за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти за період з 2000 по 2012 рік. Приведено регіональний розріз екологічного податку, фактично сплаченого підприємствами, організаціями, установами за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, а також обсягів скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за регіонами у 2011 році. Запропоновано перспективні напрями підвищення дієвості фіскального регулювання відтворення та охорони водних ресурсів.

The article deals with problems of presentation and collection of environmental tax on discharges of pollutants directly into water bodies. The basic trends of bringing environmental tax on discharges of pollutants directly into water bodies during the period from 2000 to 2012 are analysed. Promising directions to improve the efficiency of fiscal adjustment of restoration and protection of water resources are offered.
Детальніше
Шляхи забезпечення підтримки інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств на осушуваних землях

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ

WAYS OF SUPPORTING THE INVESTMENT PROCESSES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE DRAINED LANDS

Анастасія ЩЕРБАКОВА
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Anastasiya SHCHERBAKOVA,
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

У статті розглянуто сучасний стан розвитку галузі сільськогосподарської меліорації, проаналізовано фінансування галузі. Вказано на важливість державного регулювання інвестиційних процесів в аграрній сфері, визначено основні форми державної підтримки інвестиційної діяльності на осушуваних землях. Запропоновано методичний підхід щодо розробки механізму стимулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських організацій на осушуваних землях, який передбачає створення нових інвестиційних та інноваційних структур, орієнтованих на обслуговування аграрних товаровиробників.

The article considers the current state of the agricultural land-reclamation, analyses financing of the branch. The article marks the importance of government regulation of investment processes in agriculture, offers the main forms of state support of investment activity on drained lands. The methodical approach for developing the mechanism of stimulating the investment activity of agricultural organizations on drained lands, which involves the creation of new investment and innovation organizations, focused on servicing agricultural producers is offered.
Детальніше
Концептуальні засади інноваційних елементів фінансового забезпечення водно-ресурсної сфери України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

CONCEPTUAL BASES OF INNOVATIVE ELEMENTS OF UKRAINIAN WATER RESOURCE FIELD’S FINANCIAL SUPPLYING

Леся ТИЧКОВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Lesya TYCHKOVS’KA,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

У статті проаналізовано структуру фінансового механізму управління водними ресурсами та запропоновано пріоритетні напрями його розвитку за допомогою сучасних інструментів фінансового забезпечення водно-ресурсної сфери. Розкрито концептуальні засади інноваційного механізму взаємодії у галузі використання водних ресурсів на основі державно-приватного партнерства у напрямку реалізації концепції сталого розвитку. Виділені напрями формування політики економічного розвитку на основі капіталізації водних ресурсів.

In the article we analyses the structure of the financial mechanism of water management and suggest priority areas of development using modern tools of financial supplying of water resource field. Conceptual foundations of innovative mechanisms of interaction of relations in the field of water resources through public-private partnerships towards implementation of the concept of sustainable development are revealed. Directions of economic development policy formation on the basis of capitalization of water resources are defined.
Детальніше
Удосконалення регіональної екологічної політики (на прикладі Львівської області)

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

IMPROVEMENT OF THE REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY (BY EXAMPLE OF LVIV REGION)

Ірина ШЕВЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ

Iryna SHEVCHENKO,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Висвітлено проблеми та напрями розвитку регіональної екологічної політики. Запропоновано систему стратегічного управління й розвитку регіональної екологічної політики з урахуванням економічного, екологічного та соціального рівня розвитку кожного окремого регіону. Обґрунтовано напрями вдосконалення та гармонізації регіональної екологічної політики для підвищення ефективності економіко-екологічного й соціально-культурного розвитку України.

The problems and directions of development of regional environmental policy are revealed. The system of strategic management and development of regional environmental policy, taking into account economic, environmental and social level of each individual region, is offered. The directions of the improvement and harmonization of regional environmental policy to improve the efficiency of economic and environmental, social and cultural development of Ukraine are grounded.
Детальніше