• 0
Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства

СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ДИЗАЙН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТОЧОК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

A STRATEGICAL ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL DESIGN OF SOCIAL AND ECONOMIC POINTS OF SOCIETY DEVELOPMENT

Володимир ШЕДЯКОВ,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology, Ph.D. in Economics
Детальніше
  • 0
Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Микола ГАПОНЮК,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Mykola HAPONYUK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ

FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Олександр ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Oleksandr DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Юлія ГЕРНЕГО,
кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Yuliya HERNEHO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Інституціональні передумови підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INCREASING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Методологія оцінки ролі експортного потенціалу в економічному розвитку регіону

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РОЛІ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF EXPORT POTENTIAL ROLE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Микола БУТКО,

доктор економічних наук,
Чернігівський національний технологічний університет

Mykola BUTKO,
Doctor of Economics,
Chernihiv National Technological University

Марина КОЗІК,
аспірант,
Чернігівський національний технологічний університет

Maryna KOZIK,
Postgraduate student,
Chernihiv National Technological University
Детальніше
  • 0
Зaбезпечення міжнaродної економічної діяльності регіону в умовaх мaкроекономічної нестaбільності

ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНAРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ В УМОВAХ МAКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТAБІЛЬНОСТІ

SECURING INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF A REGION UNDER THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY

Валерій БОНДАРЕНКО,

доктор економічних наук,
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Valeriy BONDARENKO,
Doctor of Economics,
Vinnytsіa Trade and Economic Institution of the Kyiv National Trade and Economic University
Детальніше