• 0
Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ – КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

DECENTRALIZATION AND CONCENTRATION IS A MAIN DIRECTION TO IMPROVE THE MARKETING EDUCATION IN UKRAINE

Михайло ОКЛАНДЕР,

доктор економічних наук, професор,
віце-президент Української асоціації маркетингу, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету

Mykhailo OKLANDER,
Doctor of Economics, Professor,
Vice-President of the Ukrainian Association of Marketing, Head of Department of Marketing Odessa National Polytechnic University
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

FISCAL REGULATION OF NATURE MANAGEMENT: UPGRADING PROSPECTS

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше
  • 0
Стратегічний організаційно-управлінський дизайн соціально-економічних точок розвитку суспільства

СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ДИЗАЙН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТОЧОК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

A STRATEGICAL ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL DESIGN OF SOCIAL AND ECONOMIC POINTS OF SOCIETY DEVELOPMENT

Володимир ШЕДЯКОВ,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук

Volodymyr SHEDYAKOV,
Doctor of Sociology, Ph.D. in Economics
Детальніше
  • 0
Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні

ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Микола ГАПОНЮК,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Mykola HAPONYUK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ

FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv
Детальніше
  • 0
Фінансування інноваційного розвитку: досвід Польщі та рекомендації для України

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

FINANCING OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: THE EXPERIENCE OF POLAND AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

Олександр ДИБА,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Oleksandr DYBA,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Юлія ГЕРНЕГО,
кандидат економічних наук,
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Yuliya HERNEHO,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Детальніше
  • 0
Інституціональні передумови підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR INCREASING THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,
Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше