• 0
Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

TRENDS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES: MARKETING ASPECT

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА,

кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Iryna HVOZDETS’KA
Ph.D. in Economics
Khmelnytskyi National University
Детальніше
  • 0
Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ

LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Full Professor,
Public Institution “European Analytical Centre”, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,

заступник директора Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy PETRUKHA,
Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук, керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,

Candidate of Historical Sciences, Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики

ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: НЕБАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNVPRECENDENTED POSSIBILITIES AND PREDICTABLE CHALLENGES

Володимир РЯБОШЛИК

Volodymyr RYABOSHLYK
Детальніше
  • 0
Групи симетрій в економічному просторі збалансованого розвитку

ГРУПИ СИМЕТРІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

GROUPS OF SYMMETRIES IN THE ECONOMIC SPACE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker
of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Потужність економічних систем: принцип невиродженості

ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,

Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT POLICY: FOREIGN PRACTICES AND UKRAINIAN REALITIES

Павло КЕРІМОВ,

аспірант,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Pavlo KERIMOV,
Post-graduate student,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv
Детальніше
  • 0
Механізми управління агроландшафтами

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ

CULTIVATED LANDS MANAGEMENT MECHANISMS

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution European Analytical Centre, Kyiv

Ольга КАЛЕНСЬКА,

молодший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Ol’ha KALENS’KA,
Junior research assistant of the Department of land and forest resources,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Лілія СВИРИДОВА,

аспірант,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Liliya SVYRYDOVA,

Post-graduate student,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше